PL EN


2009 | 1(12) | 23-33
Article title

Klauzule abuzywne w obrocie nieruchomościami

Content
Title variants
EN
Abusive clauses in the real estate turnover
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł prezentuje rozważania w przedmiocie stosowania przez deweloperów klauzul niedozwolonych. Stanowi próbę określenia istoty klauzul niedozwolonych oraz wskazania tych z nich, które są najczęściej stosowane przez przedsiębiorców na rynku nieruchomości. Przedstawia również zagadnienie kontroli niedozwolonych klauzul stosowanych przez deweloperów na rynku nieruchomości i sposoby przeciwdziałania im. Artykuł ten poddaje ponadto analizie kompetencje Prezesa UOKiK w przedmiocie zwalczania klauzul abuzywnych, które przyznane mu zostały na mocy nowo uchwalonej ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta.
EN
This article presents deliberations within the area of applying illicit clauses by developers. It is an attempt to specify the essence of illicit clauses as well as to define those which are most often applied by entrepreneurs on the real estate market. The article also presents the notion of inspecting illicit clauses, being applied by developers on the real estate market plus methods of counteracting them. Moreover, the article analyses the Office of Competition and Consumer Protection President’s competences within the area of fighting abusive clauses which have been awarded to them on the strength of a newly passed law on the Competition and Consumer Protection.
Year
Issue
Pages
23-33
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
 • Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
References
 • Bieniek G. (red.) 2001. Komentarz do Kodeksu Cywilnego. Księga trzecia: zobowiązania. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. ISBN 83-88296-61-2.
 • Cieślak S. 2004. Praktyka organizowania administracji publicznej. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-481-X.
 • Duniewska Z. i in. 2002. Prawo administracyjne – pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-288-4.
 • Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych klauzul umownych w umowach zawieranych z konsumentami. Dz. Urz. WE seria L 1993 r. Nr 95.
 • Jagielska M. 2000. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość. "Monitor Prawniczy" nr 9.
 • Kohutek E. 2000. Kontrola treści ogólnych warunków umów bankowych na tle nowelizacji kodeksu cywilnego w dziedzinie ochrony konsumenta. "Prawo Bankowe" nr 12.
 • Lemkowski M. 2002. Materialna ochrona konsumenta. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" nr 3.
 • Łętowska E. 2000. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumenta. Komentarz. Warszawa: Wyd. C.H. Beck. ISBN 83-7110-747-1.
 • Łętowska E. 2001. Glosa do wyroku SN z dnia 5 kwietnia 2000 r., I CKN 621/98. OSP 2001, nr 6.
 • Olszewski J. 2004. Nadzór nad koncentracją przedsiębiorców jako forma prewencyjnej ochrony konkurencji. Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego. ISBN 83-7338-073-6.
 • Rutkowska E. 2000. Ochrona konsumenta usług bankowych przed nieuczciwymi klauzulami w świetle ostatniej nowelizacji kodeksu cywilnego. "Prawo Bankowe" nr 9.
 • Rutkowska E. 2002. Niedozwolone klauzule umowne w bankowym obrocie konsumenckim. "Prawo Bankowe" nr 7–8.
 • Rutkowska E. 2003. Ochrona praw klienta w sferze bankowości detalicznej (regulacje prokonsumenckie). "Prawo Bankowe" nr 4.
 • Szreniawski J., Stelmasiak J. 2002. Zagadnienia ogólne aparatu administracyjnego. W: Prawo administracyjne ustrojowe. Podmioty administracji publicznej. Pod red. J. Stelmasiaka, J. Szreniawskiego. Bydgoszcz-Lublin: Oficyna Wydawnicza Branta. ISBN 83-89073-11-0.
 • Świstak A. 2003. Abstrakcyjna kontrola wzorców umownych w praktyce. "Państwo i Prawo" nr 5.
 • Ura El., Ura Ed. 2006. Prawo administracyjne. Wyd. 6. Warszawa: Wyd. Prawnicze LexisNexis. ISBN 83-7334-549-3.
 • Wierzbowski M. (red.). 2000. Prawo administracyjne. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN. ISBN 83-87558-64-8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a9713fb-cb3a-4e7b-a788-d521b5f02d42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.