PL EN


Journal
2013 | 3 | 327–341
Article title

Kształtowanie się więzi między matką a dzieckiem z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego na podstawie wstępnych obserwacji

Content
Title variants
EN
Creating the bonds between a mother and a child whose central nervous system has been damaged
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp: W pracy podjęto próbę oceny czynników ryzyka mających znaczenie w kształtowaniu się poziomu interakcji między matką i dzieckiem niepełnosprawnym, na podstawie danych z wywiadu, dokumentacji medycznej i obserwacji klinicznej. Cele pracy: Określenie sytuacji socjodemograficznej rodzin oraz ocenę zależności między czynnikami ryzyka nieprawidłowego rozwoju dzieci z dysfunkcją mózgu a poziomem interakcji w diadzie matka- dziecko. Materiał i metoda badań: Zbadano 230 matek z dziećmi w wieku 0–3 lat z Podkarpacia, które ze względu na rozpoznanie podzielono na 3 grupy. Grupę ZOKN stanowiło 110 niemowląt z zaburzeniem ośrodkowej koordynacji nerwowej ( ZOKN), grupę MPD 60 dzieci z różnymi postaciami mózgowego porażenia dziecięcego (MPD) i grupę kontrolną dzieci zdrowych (GK). Dane z wywiadu i dokumentacji medycznej o rodzinie, czynnikach ryzyka nieprawidłowego rozwoju w przebiegu ciąży, porodu i okresu noworodkowego oraz obserwacja relacji między matką i dzieckiem zostały pogrupowane w postaci 47 zbiorczych cech diagnostycznych, w systemie informatycznym utworzyły bazę danych do wyliczenia metodą Anny Krefft dwóch funkcji syntetycznych ZPZCPN oraz ZPIMD. Wyniki zestawione w tabelach i na rycinach, zweryfikowano statystycznie. Wyniki: Wykazano 1) Istotnie statystycznie gorsze warunki socjodemograficzne rodzin dzieci z grupy MPD i ZOKN w porównaniu do grupy kontrolnej (większa dzietność, starszy wiek rodziców i gorzej wykształceni rodzice, częściej bez pracy stałej) 2) Ujemną korelację między wzrostem funkcji ZPZCPN mierzącej poziom zagrożenia rozwoju dzieci w ciąży, porodu i noworodka a poziomem interakcji w diadzie matka dziecko mierzony przy pomocy funkcji ZPIMD (estymator korelacji dla tych zmiennych p = -0,21).
EN
Introduction: The paper attempts to assess the risk factors of significant in shaping the level of interaction between mother and child with disabilities on the basis of interviews, medical records and clinical observation. Aims: Defining the socio- demographic conditions of families and evaluation of correlation between the risk factors of infants’ incorrect development and a level of interaction between a mother and a child Material and methods: The study involved 230 mothers and their children aged 0-3 years from Subcarpathian region. They have been classified into 3 groups. The first one included 110 infants with central coordination disorder CCD. The second group was 60 infants with different types of infantile cerebral palsy (CP) and 60 healthy infants (CG). The data from anamnesis and medical records about the families and risk factors of incorrect development in the course of pregnancy, birth, infancy period but also interaction between a mother and a child have been collected on the basis of observations. These observations in the form of 47 diagnostic features in accordance with Ann Krefft’s mathematical model enabled the calculation of synthetic diagnostic functions ZPZCPN (the level of fetal distress, pregnancy and infancy) and ZPIMD (the level of interaction between a mother and a child). The results are shown in the tables and figures which have been verified statistically. Results: 1. Socio- demographic conditions of families with children who suffer from CP and CCD are much statistically worse when compared to the control group (bigger number of children in a family, older age of parents, worse educated parents, parents without a permanent job) 2. A negative correlation between the growth of ZPZCPN function (which measures the level of fetal distress, pregnancy and infancy) and the level of interaction between a mother and a child ZPIMD function). The estimator for these variables is p = -0,21
Journal
Year
Issue
3
Pages
327–341
Physical description
Contributors
author
  • Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski
  • Katedra Fizjioterapii Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7aa4aa12-6d68-429f-9e5f-48d1d074095a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.