PL EN


2018 | 2 | 35-40
Article title

Ocena stylów myślenia wśród położnych zatrudnionych w wybranych szpitalach na terenie województwa mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego.

Content
Title variants
EN
Assessment of modes of thinking among midwives employed in selected hospitals in Masovian, Podlasie, Warmian-Masurian, and Lublin Voivodeships.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Praca w zawodzie medycznym wymaga odpowiedzialności, zaangażowania i ogromnej odporności na warunki stresogenne. Położne w swoim zawodzie obcują zarówno z początkiem nowego życia, jak i ze śmiercią. Reakcje są różnorodne. Stosunek do pracy i zachowania w pracy różnią się w zależności od wieku, czasu pracy, ale głównie od stylu myślenia i poglądów położnych. W literaturze bardzo trudno jest znaleźć informacje na temat stylu myślenia pracowników służby zdrowia, jest to temat istotny w środowisku współpracowników i rodziców, dlatego jest tematem nowatorskim. Cel pracy. Ocena stylów myślenia wśród położnych zatrudnionych w wybranych szpitalach na terenie województwa mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego. Materiał. 153 położne (100% kobiet) zatrudnione w sześciu podmiotach opieki zdrowotnej na terenie Polski środkowo-wschodniej. Średnia wieku: 46,84 lata (SD: 12,44; min: 24 lata; maks: 61 lat; mediana: 50; modalna: 52). Większość badanych (n = 92, 60%) miało wykształcenie średnie medyczne, 20% (32 osoby) ukończyły studia I stopnia, 19% (n = 30) – studia magisterskie. Średni czas stażu pracy wyniósł 24,56 lat (SD: 10,16; min: 0,5; maks: 39; mediana: 27; modalna: 28). Zdecydowana większość badanych zatrudniona była na pełny etat (n = 150, 98%). Odsetek zwrotu ankiet wyniósł 74% (153/204). Metody. Dobrowolne i anonimowe badania ankietowe zostały przeprowadzone w grupie położnych zatrudnionych w sześciu podmiotach opieki zdrowotnej na terenie Polski środkowo-wschodniej. Do badań wykorzystano Kwestionariusz Oceny Stylów Myślenia (REI-40). Kwestionariusz ankiety rozdawany był respondentkom osobiście przez Autorów badania. Wyniki. Położne uczestniczące w badaniu cechowały się średnim nasileniem komponenty logicznej oraz zaangażowania sfery logicznej. Te dwa wymiary oznaczają, że biorące udział w badaniu respondentki cechowały się nie tylko średnim nasileniem deklarowanych zdolność do myślenia logicznego i analitycznego, ale także przeciętnym wykorzystaniem tego stylu myślenia w swojej pracy. Podobne wyniki odnotowano w odniesieniu do komponentu emocjonalnego oraz zaangażowania sfery emocjonalnej. Scharakteryzowano położne uczestniczące w badaniu pod względem dwóch stylów myślenia: analityczno-racjonalnego stylu myślenia (NFC) oraz intuicyjno-doświadczeniowego stylu myślenia (FI). Analizowana grupa respondentek cechowała się średnim nasileniem obydwu analizowanych stylów myślenia. Nie zaobserwowano, aby któryś z tych stylów dominował w omawianej grupie badanych osób. Wykazano, że około 30% respondentek cechowała się wysokim nasileniem analityczno-racjonalnego stylu myślenia oraz około 33% wykazywała wysokie nasilenie intuicyjno-doświadczeniowego stylem myślenia. Przeprowadzona analiza wykazał, że około 39% badanych położnych cechowała się wysokim nasileniem analityczno-racjonalnego stylu myślenia (NFC) oraz intuicyjno-doświadczeniowego stylu myślenia (FI). Przy zastosowaniu analiz zależności wykazano istotną zależność między nasileniem analityczno-racjonalnego stylu myślenia (NFC) a nasileniem intuicyjno-doświadczeniowego stylu myślenia (FI). Wnioski. Analizowana grupa położnych cechowała się średnim nasileniem zarówno analityczno-racjonalnego stylu myślenia (NFC), jak i intuicyjno-doświadczeniowego stylu myślenia (FI). Sugerować to może, że położne w zależności od sytuacji, w jakiej aktualnie się znajdują, mogą wykorzystać ten styl, który jest bardziej efektywny, daje lepsze możliwości adaptacyjne w pracy klinicznej. Jednakże wymaga to dalszych badań weryfikacyjnych.
EN
Background. Responsibility, commitment, and enhanced resistance to stress are necessary for practising a medical profession. Midwives assist both birthing and dying processes. Their reactions vary. An attitude towards work and behaviour at workplace differ by age and job tenure, but mainly by modes of thinking and views represented by midwives. It is hard to find any data on modes of thinking of health professionals in the literature. However, the issue is important for co-workers and parents, hence this is a novel study. Objectives. The study aimed to assess modes of thinking among midwives employed in selected hospitals in Masovian, Podlasie, Warmian-Masurian, and Lublin Voivodeships. Material. The study involved a total of 153 midwives (women: 100%) working in six healthcare entities in Central and Eastern Poland. Mean age: 46.84 years (SD: 12.44; min: 24 years; max: 61 years; median: 50; mode: 52). Most study participants (n = 92, 60%) had secondary medical education, 20% (32 persons) had completed first-cycle programmes, and 19% (n = 30) – second-cycle programmes. Mean job tenure amounted to 24.56 years (SD: 10.16 years; min: 0.5 years; max: 39 years; median: 27; mode: 28). A vast majority of the study participants worked full-time (n = 150, 98%). A questionnaire return rate was 74% (153/204). Methods. A voluntary and anonymous questionnaire study was conducted among midwives employed in six healthcare entities in Central and Eastern Poland. The Rational Experiential Inventory (REI-40) was used in the study. The questionnaire was personally handed out to study participants by the present author. Results. Midwives participating in the study had medium levels of rationality and rational engagement. The two dimensions mean that study participants not only had a medium level of rational and analytical thinking, but they also did not exceed the average when it comes to using this thinking style at work. Similar results were found with reference to the experientiality and experiential engagement. Midwives participating in the study were assessed in terms of two modes of thinking: analytical-rational (NFC) and intuitive-experiential (FI). The respondents had a medium level of both modes of thinking concerned. None of the styles were observed to be dominant among the study group. It was demonstrated that approximately 30% of respondents scored high on analytical-rational thinking and about 33% of all scored high on intuitive-experiential thinking. The analysis showed that approximately 39% of midwives participating in the study scored high on analytical-rational thinking (NFC) and intuitive-experiential thinking (FI). Correlation analyses found a significant link between the level of analytical-rational thinking (NFC) and the level of intuitive-experiential thinking (FI). Conclusions. Midwives participating in the study had medium levels of both rational-analytical thinking (NFC) and intuitive-experiential thinking (FI). This may suggest that, depending on their present situation, midwives may choose the style that is more effective that provides them with increased adaptability in their practice. However, further research is needed for verification of the findings.
Year
Issue
2
Pages
35-40
Physical description
Dates
published
2018-05-28
Contributors
author
 • Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital Powiatowy Gajda-Med w Pułtusku
author
 • Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
References
 • 1. Homer CS, Passant L, Brodie PM, et al. The role of the midwife in Australia: views of women and midwives. Midwifery 2009; 25(6): 673–681.
 • 2. Bałanda A, Iwanowicz-Palus G, Makara-Studzińska M. Psychologia w położnictwie i ginekologii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2009.
 • 3. Marks ADG, O'Neill G, Hine DW. Role of affect, expectancies and dual processes of cognition in predicting adult cigarette smoking. Aust J Psychol 2008; 60(3): 160–167, doi: 10.1080/00049530701656273.
 • 4. Wong K, Kwong J, Ng C. When thinking rationally increases biases: The role of rational thinking style in escalation of commitment. Applied Psychology – An International Review 2008; 57(2): 246–271, doi: 10.1111/j.1464-0597.2007.00309.x.
 • 5. Sandall J, Soltani H, Gates S, et al. Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women. Cochrane Pregnancy and Childbirth Group; 2013; DOI: 10.1002/14651858.CD004667.pub2
 • 6. Chmal Z, Janowska Z. Elastyczne formy zatrudnienia i wynagradzania. Szanse i zagrożenia. Pr Nauk Uniw Ekon Wroc 2012; 248(1): 158–167.
 • 7. Curtis P, Ball L, Kirkham M. Why do midwives leave? (Not) being the kind of midwife you want to be. BJM 2006; 14(1): 27–31.
 • 8. Björklund F, Bäckström M. Individual differences in processing styles: validity of the Rational-Experiential Inventory. Scand J Psychol 2008; 49(5): 439–446.
 • 9. Opinia Komisji Bioetycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dostępna na URL: http://komisja-bioetyczna.wum.edu.pl/content/szczeg%C3%B3%C5%82owe-informacje-oraz-wzory-dokument%C3%B3w; data pobrania: 26.09.2014. 23.
 • 10. Novak TP, Hoffman DL. The fit of thinking style and situation: New measures of situation-specific experiential and rational cognition. J Consum Res 2009; 36(1): 56–72, doi: 10.1086/596026.
 • 11. Witteman C, van den Bercken J, Claes L, et al. Assessing rational and intuitive thinking styles. Eur J Psychol Assess 2009; 25(1): 39–47, doi: 10.1027/1015-5759.25.1.39.
 • 12. Pacini R, Epstein S. The relation of rational and experiential information processing styles to personality, basic beliefs, and the ratio-bias phenomenon. J Pers Soc Psychol 1999; 76(6): 972–987, doi: 10.1037/0022-3514.76.6.972.
 • 13. Epstein S. The self-concept revisited or a theory of a theory. Am Psychol 1973; 28(5): 404–416, doi: 10.1037/h0034679.
 • 14. Epstein S, Pacini R, Denes-Raj V, et al. Individual differences in heuristic processing. Unpublished manuscript. Boston: University of Massachusetts; 1995.
 • 15. Epstein S, Pacini R, Denes-Raj V, et al. Individual differences in intuitive-experiential and analytical-rational thinking styles. J Pers Soc Psychol 1996; 71(2): 390–405, doi:10.1037/0022-3514.71.2.390.
 • 16. Tarkka MT, Paunonen M, Laippala P. Importance of the midwife in the first-time mother's experience of childbirth. Scand J Caring Sci 2000; 14(3), doi: 10.1111/j.1471-6712.2000.tb00582.x.
 • 17. Butler J., Abrams B., Parker J. Supportive nurse-midwife care is associated with a reduced incidence of cesarean section. Am J Obstet Gynecol 1993; 168: 1407–1413.
 • 18. Ahanchian M, Hassanian Z. Relationship between thinking and problem solving styles in nursing students. JNE 2013; 2(3): 38–48.
 • 19. Dowding D, Spilsbury K, Thompson C, et al. The decision making of heart failure specialist nurses in clinical practice. J Clin Nurs 2009; 18(9): 1313–1324.
 • 20. Hammond KR, Hamm RM, Grassia J, et al. Direct comparison of the efficacy of intuitive and analytical cognition in expert judgment. In: Goldstein W, Hogarth RM, ed. Research on Judgment and Decision Making. New York: Cambridge University Press; 1997.
 • 21. Bjørk IT, Hamilton GA. Clinical Decision Making of Nurses Working in Hospital Settings. Nurs Res Pract 2011, doi:10.1155/2011/524918.
 • 22. Rowley MJ, Hensley MJ, Brinsmead MW, et al. Continuity of care by a midwife team versus routine care during pregnancy and birth: a randomised trial. Medical J Aust 1995; 163(6): 289–293.
 • 23. Lauri S, Salanterä S, Chalmers K, et al. An exploratory study of clinical decision-making in five countries. J Nurs Scholarsh 2001; 33(1): 83–90.
 • 24. Benner P. From Novice to Expert: Excellence and Power in Clinical Nursing Practice. Menlo Park (CA): Addison-Wesley Publishing; 1984.
 • 25. Benner P, Tanner C, Chesla C. From beginner to expert: gaining a differentiated clinical world in critical care nursing. ANS Adv Nurs Sci 1992; 14(3): 13–28.
 • 26. Benner P, Tanner CA, Chesla C. Expertise in Nursing Practice: Caring, Clinical Judgment, and Ethics. New York: Springer; 1996.
 • 27. Lauri S, Salanterä S, Callister LC, et al. Decision making of nurses practicing in intensive care in Canada, Finland, Northern Ireland, Switzerland, and the United States. Heart Lung 1998; 27(2): 133–142.
 • 28. Lauri S, Salanterä S. Decision-making models in different fields of nursing. Res Nurs Health 1998; 21(5): 443–452.
 • 29. Hoffman K, Donoghue J, Duffield C. Decision-making in clinical nursing: investigating contributing factors. J Adv Nurs 2004; 45(1): 53–62.
 • 30. Norris P, Pacini R, Epstein S. The Rational-Experiential Inventory, short form. Unpublished inventory. Amherst: University of Massachusetts; 1998
 • 31. Gunnell JJ, Ceci SJ. When emotionality trumps reason: a study of individual processing style and juror bias. Behav Sci Law 2010; 28(6): 850–877, doi: 10.1002/bsl.939.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-4212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7aa98a01-0b42-4a8b-977c-05fe546f8dcd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.