PL EN


2016 | 22 | 157-164
Article title

Gdzie walczył i jak miał na imię brat Mieszka I?

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Where did the brother of Mieszko I fight and what was his name?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper is an attempt to decipher the name of the brother of Mieszko I and place name where battle with german duke Hodon took place in 972, mentioned in Thietmar of Merseburg’s chronicle. They are only known from a single MLat. inscription as Cidebur, and from its Latinized form as Cidini . In an author’s view they should be delatinized as Siecebor and Sitno (Sitna). Based on a substition and transcription analysis, the author formulates a hypothesis concerning the location and progress of the battle.
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
 • FRA: Fontes rerum Austriacarum, II: Diplomataria et acta, t. 31, red. J. Zahn, Wien 1870.
 • Thietmar: Kronika Thietmara, tłum. i red. M.Z. Jedlicki, Poznań 1953.
 • MPH: Monumenta Poloniae historica – Pomniki dziejowe Polski, t. I, wyd. A. Bielowski, Lwów 1864.
 • Barański M., 2005, Dynastia Piastów w Polsce, Warszawa.
 • Bogucka M., 1999, Historia Polski do 1864 roku, Wrocław – Warszawa – Kraków.
 • Borek H., 1968, Zachodniosłowiańskie nazwy toponimiczne z formantem *-ъn-, Wrocław.
 • Borek H., (red.), 1983, Hydronimia Odry. Wykaz nazw w układzie hydrograficznym, Opole.
 • Brückner A., 1935, O nazwach miejscowych, „Rozprawy Wydziału Filologicznego PAU” t. LXIV, nr 2, Kraków.
 • Czubiński A., Topolski J., 1989, Historia Polski, Warszawa.
 • Dybkowska A., Żaryn J., Żaryn M., 2002, Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności, wyd. 7, Warszawa.
 • Labuda G., 1987, Studia nad początkami państwa polskiego, t. 1, wyd. 2, Poznań.
 • Lehr-Spławiński T., 1958/1961, Cidini – Sidzina, [w:] idem, Od piętnastu wieków. Szkice z pradziejów i dziejów kultury polskiej, Warszawa, s. 86–88.
 • Migdalski P., 2004, Znaczenie i lokalizacja bitwy pod Cidini w świetle historiografii, [w:] J.M. Piskorski (red.), Civitas Schinesghe. Mieszko I i początki państwa polskiego, Poznań – Gniezno, s. 159–169.
 • Migdalski P., 2013, Bitwa pod Cidini w historiografii, [w:] idem (red.), Cedynia i okolice poprzez wieki, Chojna – Szczecin, s. 37–64.
 • Miklosich F., 1860, Die Bildung der slavischen Personennamen, Wien.
 • Piskorski J.M., 2002, Pomorze plemienne. Historia – Archeologia – Językoznawstwo, Poznań – Szczecin.
 • Rieger J., Wolnicz-Pawłowska E., 1975, Nazwy rzeczne w dorzeczu Warty, „Prace Onomastyczne PAN”, nr 24, Wrocław.
 • Rospond S., 1947, Pierwotna nazwa Szczecina a północno-zachodnia granica Polski Piastowskiej, „Slavia Occidentalis” t. 18, s. 291–304.
 • Rospond S., 1955, Uwagi polemiczne o Mieszku, Masławie i Dąbrówce, „Onomastica” I, s. 168–185.
 • Rospond S., 1957, Polsko-niemieckie substytucje graficzne i fonetyczne w najdawniejszych dyplomach i tekstach śląskich, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego”, seria A: „Językoznawstwo” nr 5, s. 3–37.
 • Rospond S., 1964, Patronimiczne nazwy miejscowe na Śląsku, „Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, seria A, nr 89, Wrocław.
 • Rospond S., 1969, Alemure w „Dagome iudex”, [w:] W. Krauss, Z. Stieber, J. Belič, V.I. Borkovskij (red.), Slawisch-deutsche Wechselbeziehungen in Sprache, Literatur und Kultur, „Veröffentlichungen des Instituts für Slavistik der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin” 44, Berlin, s. 163–168.
 • Rospond S., 1970, Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, t. 1, Warszawa – Wrocław.
 • Rymar E., 2005, Rodowód książąt pomorskich, Szczecin.
 • Samsonowicz H., Wyczański A., Tazbir J., Staszewski J., Kizwalter T., Nałęcz T.,
 • Paczkowski A., Chwalba A., 2007, Historia Polski, t. 1, Warszawa.
 • Schlimpert G., 1964, Slawische Personennamen in mittelalterlichen Quellen Deutschlands, Berlin.
 • SMot: Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 1: Odapelatywne nazwy osobowe, oprac. A. Cieślikowa, Kraków 2000.
 • Sochacki W., 2007, Historia dla maturzystów. Repetytorium, Bydgoszcz – Warszawa.
 • Strzelczyk J., 1992, Mieszko Pierwszy, Poznań.
 • Topolski J., 1992, Historia Polski, Warszawa – Kraków.
 • Urbańczyk P., 2012, Mieszko Pierwszy Tajemniczy, „Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej”, Toruń.
 • Witczak K.T., 1992, Z antroponimii piastowskiej: Zdziebor (nie Czcibor), brat Mieszka I, „Onomastica” XXXVII, s. 123–132.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7aac91f3-5eb9-49b0-9a97-5616bc0324fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.