Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 20 | 88 - 103

Article title

Polityka równościowa w edukacji. W trosce o (nie)harmonijny rozwój dziecka (cz. 3)

Content

Title variants

EN
The Equality Policy in Education. In the Interest of (in)harmonious Child Development (part 3)

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Obowiązkowe realizowanie w edukacji gender mainstreaming, w związku z niektórymi uregulowaniami prawnymi, dotyczącymi najpierw leksykalnej strony zjawiska (definicja płci, tożsamości płciowej, rodziny), a potem konsekwentnym prawodawstwem, wzbudza wiele emocji. Jest powszechnie aprobowane przeciwdziałanie przemocy, dążenie do równouprawnienia płci i wyrównywanie szans. Pozostaje również bezdyskusyjne uznanie, że człowieka określa, poza biologią, także kontekst społeczny i kulturowy. Emocje wzbudza nowa wizja człowieka, kobiecości i męskości oraz małżeństwa i rodziny. Polityka równościowa nie dotyczy wyłącznie równouprawnienia, ale domaga się równości „substancjalnej” kobiety i mężczyzny w znaczeniu jednakowości poprzez „dekonstrukcję” dwubiegunowego, hierarchicznego porządku płci aż do osiągnięcia równowartościowej i równouprawnionej wielości płci.
EN
The obligatory implementation of gender mainstreaming in education in connection with certain legal regulations, referring first to the lexical aspect of the phenomenon (definition of gender, gender identity, family) and then to consequent legislation, evokes many emotions. It is commonly acceptable to prevent violence, to aim at gender equality and equal opportunities. It is also indisputable that a human being is determined, except for biology, by the social and cultural context. What evokes emotions is the new vision of a human being, femininity and masculinity as well as marriage and family. The equality policy does not only refer to equality, but also demands „substantial” equality of a woman and a man in the meaning of uniformity by „deconstruction” of the bipolar, hierarchical gender order until multiplicity of genders is obtained with equal values and equal rights.

Contributors

 • Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego

References

 • Benedykt XVI, Bujak A., Chrostowski W., Feusette K., Hoser H., Kuby G., Oko D., Sosnowski L., Stępkowski A., Dyktatura gender, Kraków 2014.
 • Bołoz W., Etyka seksualna: podstawy antropologiczne, Warszawa 2003.
 • Butler J., Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, Warszawa 2008.
 • Council of Europe, http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/gendermainstreaming/index_en.asp (dostęp 15.12.2014 r.).
 • Dzikiewicz-Gazda U., Społeczno-ideologiczne konteksty uwikłania edukacji przedszkolnej, „Forum Oświatowe”, nr 2(47), 2012, s. 167-174.
 • Gutek G. L., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk 2003.
 • Iwasiów I., Gender dla średniozaawansowanych, Warszawa 2008.
 • Jones E. M., Libido dominandi. Seks jako narzędzie kontroli społecznej, Wrocław 2013.
 • Kacprzak M., Pułapki poprawności politycznej, Radzymin 2012.
 • Kaczorowski P., Encyklopedia PWN, hasło: polityka, http://encyklopedia-.pwn.pl/haslo/3959606/polityka.html (dostęp 02.04.2014 r.).
 • Kiereś B., O personalizm w pedagogice. Studia iszkice z teorii wychowania, Lublin 2009.
 • Kuby G., Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności, Kraków 2013.
 • Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, http://www.europapraw.org/files/2011/10/konwencja_PL.pdf (dostęp 03.01.2014 r.).
 • Kuby G., Rewolucja genderowa. Nowa ideologia seksualności, Kraków 2007.
 • List otwarty do Premiera Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Donalda Tuska, http:// genderstudies.pl/ (dostęp 17.01.2014 r.).
 • Mattei de R., Dyktatura relatywizmu, Warszawa 2009.
 • Nagórny J., Płciowość ludzka z perspektywy chrześcijańskiego personalizmu, [w:] J. Nagórny, M. Pokrywka (red.), Płciowość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie moralne Kościoła, Lublin 2005.
 • Peeters M. A., Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Kluczowe pojęcia, mechanizmy działania, Warszawa 2010.
 • Odpowiedź Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania na list otwarty z dnia 9 stycznia 2014r., http://rownetraktowanie.gov.pl/aktualnosci/odpowiedz-pelnomocnika-rzadu-do-spraw-rownego-traktowania--na-list-otwarty-z-dnia-9 (dostęp 17.01.2014 r.).
 • Peeters M. A., Polityka globalistów przeciwko rodzinie, Warszawa 2013.
 • Projekt ustawy o uzgodnieniu płci, http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-221-2012/$file/7-020-221-2012.pdf (dostęp 03.01.2014 r.).
 • Przemówienie Benedykta XVI podczas spotkania z kardynałami oraz pracownikami Kurii Rzymskiej i Gubernatoratu, Sala Klementyńska PałacuApostolskiego, 21 grudnia 2012, http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2012/december/documents/hf_benxvi_spe_20121221_auguri-curia_pl.html, (dostęp 17.01.2014 r.).
 • Remin K. (red.), Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej, Warszawa 2009.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999 nr 67, poz. 756).
 • Słowniczek pojęć związanych z gender, „Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania” z 20.12.2013, http://rownetraktowanie.gov.pl/sites/default/files/final_gender_glossary.pdf (dostęp 04.01.2014 r.).
 • Smolski R., Smolski M., Stadtmüller E. H., Słownik encyklopedyczny. Edukacja obywatelska. Polska iświat współczesny, Wrocław 2001.
 • Stanowisko MNiSW w sprawie zajęć i badań dotyczących gender na uczelniach, http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/stanowisko-mnisww-sprawie-zajec-i-badan-dotyczacych-gender-na-uczelniach.html (dostęp 17.01.2014 r.).
 • Ustawa z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2010 nr 254, poz. 1700).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7aadfc3f-ff6d-47fd-8c23-fe832b49179a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.