PL EN


2013 | 20 | 4 | 14-19
Article title

Korzyści współpracy uczelni wyższych z otoczeniem gospodarczym – próba typologii

Content
Title variants
EN
Benefits of co-operation of universities with their business environment – a classification attempt
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorzy wyróżniają cztery podstawowe kategorie beneficjentów współpracy uczelni z przedsiębiorstwami: instytucje akademickie, studentów, absolwentów i firmy. Proponują klasyfikację korzyści wynikających ze współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym według wymienionych grup beneficjentów. Najważniejsze źródła korzyści dla uczelni obejmują: wzrost rozpoznawalności wśród pracodawców i kandydatów, poprawę jakości kształcenia i badań naukowych, korzyści finansowe i wypełnienie prawnych zobowiązań. Studenci mogą czerpać korzyści ze współpracy uczelni i biznesem poprzez: zwiększenie szans zatrudnienia, otrzymanie wynagrodzenia od firmy, zrealizowanie praktyki i budowanie sieci kontaktów biznesowych. Absolwenci mogą być zainteresowani pogłębianiem współpracy z uwagi na: ich osobistą satysfakcję, korzyści materialne, rozwój kariery zawodowej i możliwość obserwacji kandydatów do pracy w ich obecnych firmach, podczas gdy studiują oni jeszcze na uczelni. Potencjalne korzyści dla przedsiębiorstw dotyczą: ograniczenia kosztów i ryzyka, rozwoju kapitału ludzkiego, wykorzystania uczelni jako źródła pomysłów, promocji wizerunku firmy, tworzenia sieci kontaktów, rozwoju produktów i usług oraz wsparcia ze strony praktykantów.
EN
We distinguish four principal categories of beneficiaries of co-operation between universities and enterprises: academic institutions, students, graduates, and enterprises. We propose a classification of benefits stemming from the co-operation of universities with their business environment according to the aforementioned groups of beneficiaries. The most important sources of benefits for the academic institutions include: enhanced recognition among employers and candidates, improvement of the quality of teaching and research, financial gains, and fulfillment of legal commitments. Students may benefit from the co-operation of universities with their business environment through: increased chance of employment, getting some remuneration from the company, completing a traineeship, and building a network of professional contacts. Graduates may be interested in deepening co-operation due to: their personal satisfaction, material benefits, career development, and an opportunity to observe the candidates for employment in their current companies while they are still studying at the university. Potential benefits for enterprises concern: reduction of costs and risk, enhancement of human capital, using universities as sources of ideas, promoting company image, creating a network of contacts, development of products and services, and getting support from trainees.
Year
Volume
20
Issue
4
Pages
14-19
Physical description
Dates
published
2013-04-20
Contributors
author
  • Uniwersytet Łódzki, interul@uni.lodz.pl
  • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  • Uniwersytet Łódzki, interul@uni.lodz.pl
  • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  • Uniwersytet Łódzki, interul@uni.lodz.pl
  • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7aae61a5-5387-46af-8582-df009fa070c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.