PL EN


Journal
2019 | 15 | 1 | 7-17
Article title

Verification of the possibilities of applying the principles of the Physical Internet in economic practice

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Weryfikacja możliwości założeń Fizycznego Internetu w praktyce gospodarczej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: Current supply chains, which in fact constitute full ecosystems of product trade, change in an invariably dynamic way, requiring permanent supervision and control of the goods flowing through them. One of the aspects enabling constant development of the entire logistics infrastructure is the use of the solutions of the Physical Internet, both in terms of modular transport units and real-time planning and information exchange, as well as properly designed communication infrastructure. The aim of the article is to present a concept of solutions for the application of the principles of the Physical Internet in logistics processes of various specificity. Methods: The results of research carried out in the years 2012-2018 within the framework of research and development projects and literature studies reveal that the extent to which the basic principles of the Physical Internet are applied is unsatisfactory. Based on these results, factors directly influencing the possibility of applying the Physical Internet in a comprehensive manner, taking into consideration the specificity of various types of supply chains and networks, were selected and collated. Results: The results of the Authors’ research on the possibility of applying the principles of the Physical Internet include suggestions of solutions, which are the result of design work, aimed not only at popularising the concept of the Physical Internet, but above all at optimisation activities in logistics processes of various specificity and reach. Individual design solutions served as the methodology for verifying the comprehensiveness of the application of the principles of the Physical Internet in economic practice. Conclusions: In spite of numerous and up-to-date literature references, the analysis of the application of the principles of the Physical Internet still has not been clearly defined. This hinders its application in the economic practice of enterprises. The article focuses on presenting dedicated solutions for individual pillars of the Physical Internet. Further research should be oriented at attempts to integrate the solutions for all the pillars of the Physical Internet.
PL
Wstęp: Obecne łańcuchy dostaw, a właściwie możemy mówić o pełnych ekosystemach obrotu produktami zmieniają się w sposób niezmiernie dynamiczny, wymagający stałego nadzoru i kontroli towarów w nich przepływających. Jednym z aspektów umożliwiających stały rozwój całej infrastruktury logistycznej jest wykorzystanie rozwiązań z zakresu Fizycznego Internetu, zarówno w ujęciu modularnych jednostek transportowych, planowania i wymiany informacji w czasie rzeczywistym, czy też prawidłowo zaprojektowanej infrastruktury komunikacyjnej. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji rozwiązań zastosowania założeń Fizycznego Internetu w procesach logistycznych o różnej specyfice. Metody: Wyniki badań przeprowadzonych w latach 2012-2018 w ramach projektów badawczo-rozwojowych oraz badań literaturowych, świadczą o niezadowalającym stopniu wykorzystania podstawowych założeń Fizycznego Internetu. Na ich podstawie dokonano wyboru i zestawienia czynników wpływających bezpośrednio na możliwość zastosowania Fizycznego Internetu w sposób kompleksowy, uwzględniający specyfikę różnych rodzajów łańcuchów i sieci dostaw. Wyniki: Wynikiem prowadzonych badań nad możliwością zastosowania założeń Fizycznego Internetu są propozycję rozwiązań, będące wynikami prac projektowych, które mają na celu nie tylko rozpowszechnienie koncepcji Fizycznego Internetu, ale przede wszystkim działania optymalizacyjne w procesach logistycznych o różnej specyfice i zasięgu. Poszczególne rozwiązania projektowe posłużyły jako metodologia weryfikacji kompleksowości zastosowania założeń Fizycznego Internetu w praktyce gospodarczej. Wnioski: Analiza zastosowania założeń Fizycznego Internetu pomimo licznych i aktualnych odniesień literaturowych, wciąż jest niejednoznacznie zdefiniowana. Utrudnia to jej wykorzystanie w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw. W niniejszym artykule skoncentrowano się na prezentacji rozwiązań dedykowanych dla poszczególnych filarów Fizycznego Internetu. Kierunkiem dalszych badań powinna być próba integracji rozwiązań dla wszystkich filarów Fizycznego Internetu.
Journal
Year
Volume
15
Issue
1
Pages
7-17
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ab0b4e7-3329-4e0f-b683-01c0e3143327
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.