PL EN


2016 | 19 | 4(73) | 101-110
Article title

Polskie SKOK-i oraz unie kredytowe na świecie w latach 2006 – 2014

Title variants
EN
Polish Cooperative Savings and Credit Unions and credit unions in the world in the years 2006 - 2014
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W latach 2006-2014 Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe ciągle się rozwijały, powiększając stan swoich oddziałów i punktów kasowych. Od początku swojego działania SKOK-i utrzymują wysoką dynamikę przyrostu aktywów, co zapewnia im stabilną pozycję na rynku. Przewodniczący Światowej Rady Związków Kredytowych niejednokrotnie stwierdził, że takiej spółdzielczości jak w Polsce, powinni się uczyć przedstawiciele innych państw, iż ma ona bardzo dobry model finansowy, zaś w następnych latach na pewno rozwinie się ona jeszcze bardziej. W niniejszej pracy przedstawiona została analiza działalności polskich i zagranicznych związków kredytowych. Z pewnością można stwierdzić, że te pozabankowe instytucje działają na rzecz swoich członków, ciągle rozwijając swoje skrzydła i dając szanse na lepsze życie nawet najuboższym osobom z odległych regionów świata.
EN
In the years 2006-2014 Cooperative Savings and Credit Unions continued to grow, increasing the number of their agencies and cash points. Since the beginning of their operation credit unions maintain a high level of growth rate of the assets, which provides them with a stable market position. President of the World Council of Credit Unions often said that representatives of other countries should learn from the cooperative movement in Poland, that it has a very good financial model, and in the following years will certainly develop even more. This paper presents an analysis of the activities of Polish and foreign credit unions. It can certainly be stated that these non-bank institutions are acting on behalf of their members, constantly expanding their wings, and giving a chance for a better life even to the poorest people from remote regions of the world.
Year
Volume
19
Issue
Pages
101-110
Physical description
Dates
published
2017-01
References
 • Alińska A., Bankowość spółdzielcza w krajach Unii Europejskiej, Twigger, Warszawa 2002.
 • Ancyparowicz G., Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i credit unions wobec wykluczenia finansowego, [w:] Ossowski J. (red.), Prawne i ekonomiczne determinanty rozwoju Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych w Polsce, Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych, Sopot 2010.
 • Bretyn A., Perspektywy funkcjonowania spółdzielczych instytucji bankowych i pozabankowych na rynku usług finansowych, [w:] E. Ostrowska, J. Ossowski (red.), Rynki finansowe. Mikrofinanse, Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych, Sopot 2009.
 • Flejterski S., Bankowość komercyjna i spółdzielcza, [w:] B. Świecka (red.), Elementy finansów i bankowości, CEDEWU, Warszawa 2006.
 • Golec M., Zasady funkcjonowania i wybrane uwarunkowania regulacyjne polskich unii kredytowych, [w:], A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość spółdzielcza, CEDEWU, Warszawa 2012
 • Gostomski E., Unie kredytowe na świecie, „Gazeta Bankowa” 2007, nr 5 (953).
 • Gostomski E., Znaczenie banków dla biednych ludzi w procesie wzrostu aktywności gospodarczej w najsłabiej rozwiniętych krajach świata, „Problemy Współczesnej Gospodarki Światowej”, nr 23, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2006.
 • Kamiński W., Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa jako przedsiębiorstwo ekonomii społecznej, [w:] Ossowski J. (red.), Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe – charakterystyka, rozwój, otoczenie, Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych, Sopot 2007.
 • Komosa A., Musiałkiewicz J., Statystyka, EKONOMIK, Warszawa 1996.
 • Lamenta L., Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe w systemie instytucji finansowych, ARTIKOM, Gdańsk 1997.
 • Mielnik M., Szambelańczyk J., Problemy efektywności banków spółdzielczych w Polsce w procesach konsolidacji, [w:] J. Węcławski (red.), Bankowość, Wyd. Uniwersytetu M.C. Skłodowskiej, Lublin 2006.
 • Orzeszko T., Unie kredytowe w Stanach Zjednoczonych – znaczenie krajowe i międzynarodowe, [w:] A. Szelągowska (red.), Wsp ó łc z esn a b a n ko w o ść sp ó łd z i el c za, CEDEWU, Warszawa 2012.
 • Ossowski J., Od banku pobożnego do kasy spółdzielczej: prawne i organizacyjne aspekty rozwoju samopomocowych instytucji finansowych w Polsce, [w:] J. Ossowski (red.), Prawne i ekonomiczne determinanty rozwoju Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Polsce, Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych, Sopot 2010.
 • Rzeczycka A., Golawska-Witkowska G., Efektywność funkcjonowania wybranych instytucji finansowych – analiza porównawcza spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i banków spółdzielczych, [w:] J. Ossowski (red.), Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe – charakterystyka, rozwój, otoczenie, Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych, Sopot 2007.
 • Solarz M., Wybrane sposoby ograniczania zjawiska wykluczenia ubezpieczeniowego, [w:] P. Kapuś (red.), Rynek finansowy – konkurencyjność, efektywność, wyzwania, Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.
 • Wawrzyńczyk-Nathali E., Piasecka-Janowicz B., Spółdzielcze KasyOszczędnościowo-Kredytowe – historia i perspektywy, WSEiP, Kielce 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ab36328-fb73-4444-bb27-01818c7cab48
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.