PL EN


Journal
2020 | 16 | 2 | 287-298
Article title

Relationship of advertising appeals, corporate reputation and brand advocacy: the mediation role of brand loyalty

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Zależności pomiędzy marketingiem, reputacją firmy i polityką marki: rola mediacyjna lojalności marki
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: Retention of customers to maintain long term profitable relationship is indispensable for the organizations operating in Fast Moving Consumer Goods (FMCGs) sector. Due to lucrative nature of market, proximity of new entrants is very high in emerging FMCGs markets. In order to retain customers for longer time and make them loyal with the brand, companies are spending heavily on advertising campaigns. Informative and normative advertising appeals are two widely used appeals in FMCGs advertisements. This research aims at finding the degree of relationship of informative and normative ad appeals with brand loyalty in FMCGs context. Efforts have been put to understand the relationship of three very important variables; corporate reputation, brand loyalty and brand advocacy in FMCGs sector. Methods: Data were collected using questionnaire with the sample size of 400 from four different cities of Pakistan. Regression analysis was conducted to find the relationships between variables. Firstly, all were measured independently with each other, and then mediating effect of brand loyalty on the relationship between corporate reputation and brand advocacy was measured. Results: The results revealed that informative advertising appeal has created more impact on brand loyalty than normative advertising appeal in FMCGs sector. On the other hand, findings also suggest that corporate reputation and brand loyalty are important but not the major contributor towards the brand advocacy in FMCGs sector. Conclusions: The research has great significance for marketing professionals and practitioners as it would guide them about strategic direction for the use of appropriate appeals in advertising campaigns.
PL
Wstęp: Utrzymanie klientów w relacjach długoterminowych, umożliwiających osiąganie stabilnych zysków jest kluczowym zagadnieniem w branży szybko rotujących dóbr zbywalnych (FMCG). Ze względu na stosunkową łatwość uzyskiwania zysków na tym rynku, można zaobserwować dużą ilość nowych podmiotów wkraczających na wschodzące rynki FMCG. W celu zatrzymania istniejących klientów na dłuższy okres czasu i przywiązanie ich do danej marki, firmy przeznaczają znaczne kwoty na kampanie reklamowe. W obrębie działań marketingowych na rynku FMCG można zaobserwować dwa kierunki: informujący oraz normatywny. Celem pracy jest określenie stopnia powiązania pomiędzy podejściem normatywnym i informującym a lojalnością marki w kontekście rynku FMCG. Główny nacisk położono na zrozumienie zależności pomiędzy trzema ważnymi zmiennymi: reputacją firmy, lojalnością marki oraz polityką marki w obrębie rynku FMCG. Metody: Dane zostały zebrany przy użyciu ankiety o liczbie prób 400, pochodzących z czterech różnych miast w Pakistanie. Zależności pomiędzy zmiennymi były badane przy użyciu analizy regresji. Na początku określono niezależność każdej ze zmiennych w stosunku do pozostałych, następnie zmierzono efekt mediacyjny lojalności marki na relacje pomiędzy reputacją firmy a polityką marki. Wyniki: Uzyskane wyniki wskazały na większy wpływ informacyjnego podejścia działań marketingowych na lojalność marki aniżeli podejście normatywne dla sektora FMCG. Z drugiej strony, wyniki sugerują, że reputacja firmy oraz lojalność marki mają ważne, ale nie główny wpływ na politykę marki dla produktów FMCG. Wnioski: Praca ma istotne znaczenia dla specjalistów marketingu oraz praktyków, będąc wskazówką odnośnie strategicznych kierunków prawidłowego prowadzenia kampanii marketingowych.
Journal
Year
Volume
16
Issue
2
Pages
287-298
Physical description
Contributors
author
  • National University of Computer and Emerging Sciences Chiniot-Faisalabad, Punjab, Pakistan
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ab3bd4d-28c1-4ad0-af8a-0357ab24703a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.