PL EN


2018 | 25 | 191-205
Article title

Wychowanie katolickie wobec wyzwań współczesności

Content
Title variants
EN
Catholic education facing challenges of contemporary times
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesny Kościół, aby był skuteczny w obszarze wychowania, musi podjąć określone wyzwania. Pierwszym jest utrzymanie i rozwijanie świadomości w rodzicach, że są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Dzisiaj bowiem dość często zwalniają się z religijnego wychowania potomstwa. Tymczasem to rodzina jest domowym Kościołem, który dba o rozwój swoich członków. Innym wyzwaniem jest odbudowa katechezy dorosłych. Nie ma takiej katechezy w Polsce. Istnieje natomiast ścisły związek między katechezą rodziców a skutecznym wychowaniem młodego pokolenia. Należy także zadbać, aby rozwijała się katecheza parafialna. Jest ona podstawową drogą wychowania chrześcijańskiego. Nie zastąpi tej katechezy nauczanie religii w szkole, które nie jest do końca katechezą. Nie przyniosła ona w Polsce religijnego ożywienia uczniów. Ważnym wyzwaniem jest również obecność w świecie mediów. Młodzi ludzie traktują świat mediów jako własną przestrzeń życia, która jednak rodzi problemy alienacji z rzeczywistego życia, uzależnienia, chaos informacyjny powodujący niezdolność do wyboru pozytywnych wartości.
EN
The contemporary Church, in order to be effective in the area of education, must take up specific challenges. The first one is to establish and develop parents’ awareness that they are the earliest educators of their children. It is noticed that they quite often discharge themselves from providing religious education for their offspring. Whereas, a family is the Church that looks after the growth of its members. Another challenge is to renew the adult catechesis which does not exist in Poland. There is a close relationship between catechesis of parents and effective education of young people. It is also importat to develop parish catechesis as it is a primary path of Christian education. Such catechesis cannot be replaced by Religious Education at schools, as it is not the proper catechesis. Religious Education has little impact on religious revival of pupils in Poland. Needless to say, resence in the media has a very important role. Young people treat the media as their own living space which, nonetheless, can cause problems of alienation, addiction or chaos information leading to the inability to choose positive values.
Contributors
 • Katedry Dydaktyki Katechetycznej Instytut Teologii Praktycznej w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stowarzyszenie Katechetyków Polskich
 • Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
References
 • Adamski, Franciszek. „Wychowanie do prawdy”. W: Autorytet prawdy. Wychowanie dzieci i młodzieży, red. M. Ryś, 21–38. Warszawa, 2006.
 • Baniak, Józef. „Świadomość religijna dzisiejszych gimnazjalistów polskich. Studium socjologiczne”. W: Socjologia życia religijnego w Polsce, red. S.H. Zaręba, 371–401. Warszawa 2009.
 • Blachnicki, Franciszek. Charyzmat i wierność. Do Ruchu Światło-Życie z Obczyzny 1981–1984. Carlsberg, 1985.
 • Blachnicki, Franciszek. Pisma katechetyczne. T. I. Katechetyka fundamentalna, red. M. Marczewski. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2006.
 • Buchta, Roman. Mistagogia w polskiej refleksji i praktyce katechetyczno-duszpasterskiej po II Soborze Watykańskim. Katowice, 2017.
 • Cichosz, Wojciech. „Postmodernistyczny dyskurs o wolności we współczesnej edukacji”. W: Wiara i rozum na progu trzeciego tysiąclecia, red. W. Deptuła i W. Dyk, 119–143. Szczecin, 1999.
 • „Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim «Gravissimum educationis»”. W: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski. Pallottinum: Poznań, 2002.
 • Drzewiecki, Piotr. Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole. Warszawa, 2013.
 • Dziewiecki, Marek. „Wychowanie do wolności”. W: Autorytet prawdy. Wychowanie dzieci i młodzieży, red. M. Ryś, 55–80. Warszawa, 2006.
 • Dyktatura gender, wybór i oprac. L. Sosnowski. Kraków, 2014.
 • Firlit, Elżbieta. „Młodzież warszawska i parafia”. W: Młodzież Warszawy – pokolenie pontyfikatu Jana Pawła II, red. W. Zdaniewicz, S.H. Zaręba, 223–244. Warszawa, 2005.
 • Firlit, Elżbieta. „Identyfikacja z parafią i uczestnictwo w życiu parafialnym na Lubelszczyźnie”. Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej 79, 4 (2005): 1098–1115.
 • Fossion, André, Louis Ridez. Adulti nella fede. Il metodo della correlazione in pedagogia e in catechesi. Milano, 1992.
 • Franciszek. Posynodalna adhortacja apostolska „Amoris Laetitia” Ojca Świętego Franciszka do biskupów do kapłanów i diakonów do osób konsekrowanych do małżonków chrześcijańskich i do wszystkich wiernych świeckich o miłości w rodzinie. Rzym, 2016. Wydanie polskie Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2016.
 • „Francja knebluje obrońców życia”. wPolityce.pl. Dostęp 21.06.2017. https://wpolityce.pl/swiat/332238-francja-knebluje-obroncow-zycia.
 • Jan Paweł II. „Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach «Catechesi tradendae» do biskupów, kapłanów i wiernych całego Kościoła katolickiego”. Rzym, 1979. W: Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II. T. I. Wydanie polskie. Kraków 1996.
 • Jan Paweł II. „Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familiaris consortio” do biskupów kapłanów i wiernych całego Kościoła katolickiego. Rzym, 1981. W: Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II. T. I. Wydanie polskie. Kraków, 1996.
 • Kacprzak, Monika. Pułapki poprawności politycznej. Radzymin, 2012.
 • Kaczmarek, Robert. „Wyzwania dla współczesnej praktyki przygotowania do bierzmowania na przykładzie doświadczeń Polski i Niemiec”. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 24 (2017): 199–214.
 • Kochel, Jan. „«Młodzi na progu» – propozycja kerygmatyczno-mistagogicznego przygotowania do sakramentu bierzmowania”. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 24 (2017): 215–230.
 • Kodeks Opiekuńczy i Wychowawczy. Dz.U. z 30 marca 2017, poz. 682.
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa. Dyrektorium ogólne o katechizacji. Poznań: Pallottinum, 1998.
 • Kurzydło, Dariusz. Koncepcja katechezy dorosłych we współczesnych dokumentach Kościoła. Kraków, 2003.
 • Mariański, Janusz. Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych. Lublin, 2008.
 • Mariański, Janusz. Przemiany moralności polskich maturzystów w latach 1994–2009. Lublin, 2011.
 • Międzynarodowa Rada do spraw Katechezy. Katecheza dorosłych we wspólnocie chrześcijańskiej. Niektóre linie i ukierunkowania. Watykan, 1990, tłum. polskie Kraków: Wydawnictwo WAM, 2001.
 • Misiaszek, Kazimierz. „Bierzmowanie – sakramentem dojrzałości czy sakramentem kształtowania dojrzałości?”. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 24 (2017): 257–264.
 • Misiaszek, Kazimierz. „Główne idee systemu prewencyjnego św. Jana Bosko”. Seminare. Poszukiwania naukowo-pastoralne 9 (1987–1988): 37–65.
 • Misiaszek, Kazimierz. „Katecheza rodzinna czy katecheza rodzin? Propozycje dla polskiego duszpasterstwa”. W: Drogi katechezy rodzinnej, red. E. Osewska, J. Stala, 39–51. Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha, 2002.
 • Misiaszek, Kazimierz. „Katecheza dorosłych w dokumentach Kościoła”. W: Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła, red. Kazimierz Misiaszek, 31–48. Warszawa, 2002.
 • Misiaszek, Kazimierz. „Katecheza małżonków i rodziców w parafii”. W: Duszpasterstwo rodzin w parafii, red. Jacek Goleń, Dariusz Lipiec, 63–76. Lublin, 2016.
 • Misiaszek, Kazimierz. Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole polskiej. Warszawa, 2010.
 • Misiaszek, Kazimierz. „Porażka katechezy parafialnej”. Warszawskie Studia Pastoralne 9, 2 (2014): 75–87.
 • Młodzież w przestrzeni wolności. W poszukiwaniu odpowiedzi na zmiany ustrojowe po roku 1989, red. R.F. Sadowski. Warszawa, 2014.
 • Niewińska, Agnieszka. Raport o gender w Polsce. Warszawa, 2014.
 • Nykiel, Marzena. Pułapka Gender. Karły kontra Orły. Wojna cywilizacji. Kraków, 2014.
 • Pawlina, Krzysztof. Polska młodzież przełomu wieków. Warszawa, 1998.
 • Potocki, Andrzej. Wychowanie religijne w polskich przemianach. Studium socjologiczno-pastoralne. Warszawa, 2007.
 • „Przerażające! W Niemczech z każdym rokiem jugendamty odbierają coraz więcej dzieci”, wPolityce.pl. Dostęp 10.11.2017. https://wpolityce.pl/swiat/310822-przerazajace-w-niemczech-z-kazdym-rokiem-jugendamty-odbieraja-coraz-wiecej-dzieci.
 • Skoczylas, Kazimierz. Wartości młodych katolików regionu konińskiego. Toruń, 2011.
 • Ustawa o systemie oświaty. Dz.U. 1991, Nr 95, poz. 425.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ab49f7e-f7d6-4ca2-b289-61db050db1a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.