PL EN


2018 | 21 | 3(80) | 97-106
Article title

Europejski nakaz aresztowania, jako instrument współpracy międzynarodowej w zakresie ścigania przestępców – paradygmaty ewolucji

Title variants
EN
European arrest warrant as an instrument of international cooperation in the field of prosecuting criminals – paradigm of evolution
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Europejski nakaz aresztowania (ENA) jest niewątpliwie wynikiem wprowadzenia transgranicznego, uproszczonego postępowania sądowego. W jego uregulowaniach dochodzi do przekazywania podejrzanych i oskarżonych, na potrzeby ścigania przestępstw lub wykonania wyroku pozbawienia wolności lub zastosowania środka zabezpieczającego, polegającego na pozbawieniu wolności. Wydawany jest on przez organ sądowy jednego z państw członkowskich. Europejski nakaz aresztowania wydany przez organ sądowy państwa członkowskiego, jest ważny na całym terytorium Unii Europejskiej. Początki jego stosowania datuje się od 1 stycznia 2004r. Zastąpił on procedurę ekstradycji, która wcześniej była stosowana przez państwa zrzeszone w Unii. Mechanizm instrumentu ENA opierający się na zasadzie wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych, stosowany jest we wszystkich państwach członkowskich UE. Opiera się on o zasadę bezpośredniego kontaktu między organami sądowymi. Organy korzystające z nakazu, zobowiązane są do poszanowania praw procesowych podejrzanych i oskarżonych, czyli prawa do informacji, do adwokata, do tłumacza, itp.
EN
The European arrest warrant is undoubtedly a result of the introduction of cross-border simplified court proceedings. In its regulations, suspects and accused persons are transferred for the purpose of prosecuting offenses or executing a sentence of deprivation of liberty or a detention order involving the deprivation of liberty. It is issued by a judicial authority of one of the Member States. The European arrest warrant issued by a judicial authority of a Member State is valid throughout the territory of the European Union. The beginning of its application dates from January 1, 2004. It replaced the extradition procedure, which was previously applied by the member states of the Union. The mechanism of the Warrant is based on the principle of mutual recognition of judicial decisions and is applied in all EU Member States. It is based on the principle of direct contact between judicial authorities. Authorities using the Warrant are obliged to respect the procedural rights of suspects and defendants, that is, the right to information, to a lawyer, to an interpreter, etc.
Year
Volume
21
Issue
Pages
97-106
Physical description
Dates
published
2018-11
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego, ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków
References
 • S. Buczma i in., Komentarz do przepisów KPK regulujących wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, Warszawa 2016.
 • Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi (2002/584/WSiSW).
 • A. Górski, Europejskie ściganie karne. Zagadnienia ustrojowe, Kraków 2010.
 • https://isws.ms.gov.pl/pl/bazastatystyczna/opracowania-wieloletnie/.
 • Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1904 ze zm.).
 • Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. A. Sakowicz, Warszawa 2016.
 • K. Kuczyński, Znaczenie Europejskiego Nakazu Aresztowania w zwalczaniu terroryzmu w Unii, Europejskiej, „Studia Europejskie” 2005, nr 1.
 • E. Świętochowska, Europejski nakaz aresztowania także wobec nieletniego, GazetaPrawna.pl, 24.01.2018.
 • J. Trzcińska, Europejski nakaz aresztowania a ekstradycja w prawie polskim, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 6.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru europejskiego nakazu aresztowania (Dz.U. z 2012 r. poz. 26620 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (Dz.U. z 2015 r. poz. 87420 ze zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ab6ed85-55c5-4842-963c-fb34cc630230
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.