PL EN


2014 | 17 | 15-34
Article title

Początki i rozwój Akademii Ignatianum w Krakowie

Content
Title variants
EN
The beginnings and development of the Jesuit University Ignatianum in Krakow
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor pokazuje zwięźle przebieg wysiłków i osiągnięć 25 lat pracy jezuitów w zakresie kształcenia i formacji młodego pokolenia Polaków. Prezentowany okres jest niewątpliwie czasem starań i osiągnięć, które m.in. przejawiły się w zmianie nazwy uczelni z Wydziału Filozoficznego na Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną a następnie na Akademię Ignatianum w Krakowie. Zmiany nazewnictwa są wyrazem trudnych, ale dobrych w skutkach osiągnięć naukowo-dydaktycznych. Ponadto przybliża imiona i nazwiska władz uczelni w ich chronologicznym następstwie. Nie zapomina także o osobach, które nie pełniły funkcji kierowniczych, ale ich działalność i oddanie na stałe wpisały się w historię prezentowanej szkoły wyższej. Autor obrazuje zmiany jakie nastąpiły w zakresie oferty dydaktycznej wszechnicy, a także przedmiotów, które kiedyś były obowiązujące dla studentów szkoły. Patrząc na rozwój uczelni z perspektywy czasu, który upłynął od jej powstania, autor jest pełen szacunku dla władz ją tworzących a także przepełniony optymizmem co do jej przyszłości. Skromne początki sięgające roku akademickiego 1989/1990 przyniosły nieprzewidywane pozytywne skutki. Dostrzegając zainteresowanie młodzieży ofertą dydaktyczną Akademii Ignatianum w Krakowie, a także mając na uwadze rzetelną pracę kadry dydaktycznej, można się spodziewać, że wszystko to przyniesie dalsze dobre efekty naukowe i dydaktyczne.
EN
The author concisely presents the efforts and achievements of the 25-year work of Jesuits with regard to education and shaping of the young Polish generation. Undoubtedly, the presented period is the time of concerted effort and achievements. These changes, among other things, were reflected in the change of the name from the Faculty of Philosophy to the Jesuit University of Philosophy and Education Ignatianum (Polish: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum) and then to the Jesuit University Ignatianum in Krakow (Polish: Akademia Ignatianum w Krakowie). The changes in the name result from demanding but beneficial scientific and didactic achievements. Moreover, the article provides the reader with the first names and surnames of the university authorities in the chronological order. It does not fail to mention people who did not hold executive positions but whose devotion and activities have become an integral part of the history of the presented university. The article shows an increase in the number of students and their interest for the educational institution established 25 years ago. Furthermore, the article presents changes which have taken place with regard to the number of courses of study, the educational offer of the university, as well as subjects which used to be obligatory. With hindsight, viewing the development of the university since its beginnings, the author feels deeply respectful of the authorities who created it as well as optimistic about its future. The humble beginnings dating back to the academic year 1989/1990 have brought unexpectedly positive results. Observing the interest for the Jesuit University Ignatianum in Krakow of young people, as well as the diligent work of its teaching staff, one may expect further scientific, didactic and educational achievements in the education of the young generation.
Year
Volume
17
Pages
15-34
Physical description
Dates
printed
2014-12-28
Contributors
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
References
 • „Acta Romana Societatis Iesu” 1932, t. 7.
 • Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, w: Podstawy edukacji ignacjańskiej, przeł. B. Steczek, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” – Wydawnictwo WAM, Kraków 1989.
 • Congregatio de Institutione Catholica, Prot. N. 400/99.
 • Darowski R., Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku. Próba syntezy, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” – Wydawnictwo WAM, Kraków 2001.
 • Kubik W., Jezuicka Wyższa Szkoła „Ignatianum” w Krakowie, w: Pedagogika ignacjańska. Historia, teoria, praktyka, red. A. Królikowska, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” – Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
 • Minister Edukacji Narodowej, Mirosław Handke, decyzja z dnia 18.01.2000 r.: DNS-1-0145/AM/WSF-P/2000, Warszawa.
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1989 r. w sprawie ogłoszenia tekstu umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie uregulowania statusu wyższych uczelni papieskich oraz trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów naukowych nadawanych przez te uczelnie, „Monitor Polski” 1989, t. 1, nr 22, poz. 174 (15.07.1989).
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 1999 r. o wykonaniu Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, Dz.U. 1999, nr 63, poz. 727.
 • Statut Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, Kraków 2001.
 • Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 1990, nr 65, poz. 385.
 • Węgrzynowicz-Plichta M., Rozmowa z rektorem prof. dr hab. Władysławem Kubikiem SJ, „Royal City Cracow” 2004, nr 8, (styczeń–luty).
 • Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie, w: Małopolska 2004, Rok wstąpienia do Unii Europejskiej, Korporacja Wydawnicza, Bydgoszcz 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-4898
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ab7dc67-4eb1-45ce-b63a-823c13e7ecf6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.