PL EN


2016 | 9/I | 183-196
Article title

WYMOGI PRAWNE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TURYSTYKI SPORTOWEJ

Content
Title variants
EN
LEGAL REQUIREMENTS FOR DEVELOPLMENT OFINFRASTRUCTUREFOR SPORT TOURSIM
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niniejszy tekst przedstawia wymogi prawne wobec rozwoju infrastruktury sportowej. Pierwsza jego część definiuje turystykę sportową, której to służy infrastruktura sportowa. Część druga skupia się na analizie wymogów prawnych wobec tworzenia obiektów sportowych. Część trzecia czyni analogicznie wobec organizowania sportowych imprez masowych. Całość kończy podsumowanie i wykaz wykorzystanych źródeł, aktualnych na dzień 31 sierpnia 2016.
EN
The text presents legal requirements for development of infrastructure for sport tourism. The first part of the text defines sport tourism which is based on sport infrastructure. Second part focus on analyze legal requirements for constructing sport facility. The third part does the same with organizing massive sport event. The paper finishes with conclusions and list of references and sources valid on August 31st of 2016.
Year
Issue
9/I
Pages
183-196
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Sopocka Szkoła Wyższa
References
 • Bojar-Fijałkowski T., Bezpieczeństwo ekologiczne na szczeblu gminnym samorządu terytorialnego – aspekty prawne, [w:] Bezpieczeństwo współczesnego świata. Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego, Kosman M., Stach W. (red.), Maiuscula Wydawnictwo WSHiU, Poznań 2013.
 • Bojar-Fijałkowski T., Implementacja wybranych regulacji unijnego prawa w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia w Polsce. Uwagi na gruncie materialnego i ustrojowego prawa administracyjnego, [w:] Bezpieczeństwo współczesnego świata. Prawne aspekty bezpieczeństwa, Gadkowski T. (red.), Maiuscula Wydawnictwo WSHiU, Poznań 2014.
 • Bojar-Fijałkowski T., Specjalne regulacje prawne na UEFA EURO 2012 w Polsce, [w:] EURO 2012 Polska-Ukraina. Aspekty organizacyjno-ekonomiczne, Boruszczak M. (red.), WSTiH, Gdańsk 2012.
 • Bojar-Fijałkowski T., Sport dla zdrowia, ekoturystyka dla środowiska naturalnego. Aspekty zrównoważonego rozwoju, [w:] Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, Gaworecki W.W., Mroczyński Z. (red.), WSTiH, Gdańsk 2008.
 • Bojar-Fijałkowski T., Ustawowe zadania gminy w polskim modelu samorządu terytorialnego, „Przestrzeń-Ekonomia-Społeczeństw” 4/II/2013.
 • Bojar-Fijałkowski T., Cern G., Rozwój turystyki pośród zadań jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem kazusu gminy Władysławowo, „Przestrzeń-Ekonomia-Społeczeństwo” 5/II/2014.
 • Bojar-Fijałkowski T., Dziedzic M., Zakres podmiotowy umowy o partnerstwo publiczno-prywatne na gruncie ustawodawstwa polskiego, „Przestrzeń-Ekonomia-Społeczeństwo” 1/I/2012.
 • Ciechanowicz-McLean J., Bojar-Fijałkowski T., Obszary chronione w prawie międzynarodowym, europejskim i polskim na przykładzie Doliny Rospudy, [w:] Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej, Mikołajczyk B., Nowakowska-Małusecka J. (red.), UŚ, Katowice 2009.
 • Gaworecki W. W., Mroczyński Z. (red.), Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, WSTiH, Gdańsk 2008.
 • Kąkol C., Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Nesterowicz M., Prawo turystyczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
 • Pchałek M., Behnke M., Postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Ratkowski W., Mroczyński Z., Znaczenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w turystyce regionalnej, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie, Boruszczak M. (red.), WSTiH, Gdańsk 2011.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, (t.j. Dz.U. z 2016 r. , poz. 23 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, (t.j. Dz.U. z 2015 r. , poz. 1412 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, (t.j. Dz.U. z 2016 r. , poz. 708 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 280 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 187 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej, (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 543 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, (t.j. Dz.U. z 2016 r. , poz. 672 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 718 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz . 778 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. z 2015 r. , poz. 2164 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, (t.j. Dz.U. z 2015 r. , poz. 1651 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, (t.j. Dz.U. z 2010 r., poz. 133 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (t.j. Dz.U. z 2016 r. , poz. 353 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych, (t.j. Dz.U. z 2015 r. , poz. 2139 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, (Dz.U. z 2015 r. , poz. 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ab85707-8459-405a-8da3-abaa66e3257c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.