PL EN


2015 | 225 | 181-190
Article title

Uwarunkowania partnerstwa uczelni publicznych w realizacji projektów badawczych

Content
Title variants
EN
Conditions of partnership of public universities in research projects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Realizacja projektów badawczych niejednokrotnie wymaga zaangażowania zasobów nieosiągalnych dla jednego wykonawcy. Wtedy konieczne staje się poszukiwanie innych jednostek, dzięki którym możliwa stanie się realizacja przedsięwzięcia. Poprzez partnerstwo uczelnie publiczne mogą nie tylko realizować złożone i kosztowne przedsięwzięcia, ale także budować pozytywne relacje pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Ponadto zawiązanie partnerstwa może zwiększyć szanse uczelni w ubieganiu się o status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.W opracowaniu przedstawiono uwarunkowania prawne i organizacyjne partnerstwa uczelni publicznych w kontekście realizacji projektów badawczo-rozwojowych.
EN
Research projects often require the involvement of resources unattainable for one performer. That is why searching for other units, which enable to implement the project becomes necessary. Through a partnership, public institutions can not only implement complex and expensive initiatives but also built positive relationships between different research centers in the country and abroad. In addition, the formation of a partnership may increase the chances of the university to apply for the status of the National Centre for Scientific Lead. The paper presents the legal and organizational partnerships of public universities in the context of R & D projects.
Year
Volume
225
Pages
181-190
Physical description
Contributors
References
 • Brzóska J. (2011), Partnerstwo publiczno-prywatne a rozwój usług publicznych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, seria „Organizacja i Zarządzanie”, nr 56.
 • Domiter M., Marciszewska A. (2013), Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Duczkowska-Piasecka M. (2012), Strategiczny wymiar modelu biznesu [w:] M. Duczkowska--Piasecka (red.), Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • E & YBA/IBnGR (2010), Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku – drugi wariant, Ernst & Young Business Advisory, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Kisielnicki J. (2013), Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Łukomska-Szarek J., Skowron E., (2006), The Influence of Public-Private Partnerships for the Local Development in Poland [w:] P. Pachura (ed.), The Challenges for Reconversion. Innovation − Sustainability −- Knowledge Management, ISI Pierrard, HEC du Luxemburg, Virton.
 • Ryńca R. (2013), Czynniki mające wpływ na ocenę projektów badawczych realizowanych w uczelni przez instytucje finansujące projekty oraz podmioty współpracujące ze szkołą wyższą [w:] E. Nowak, M. Niepłowicz (red.), „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Rachunkowość a Controlling”, nr 291.
 • Szczepaniak W. (2013), Ocena sytuacji finansowej publicznych uczelni technicznych w Polsce w latach 2004-2011, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Finanse Publiczne”, nr 306.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz.U. z 2010 r., nr 96, poz. 615 z późn. zm.
 • Wernik A. (2011), Finanse publiczne – cele, struktury, uwarunkowania, PWE, Warszawa.
 • [www 1] http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-125.htm (dostęp: 24.03.2014).
 • [www 2] http://www.pionier.net.pl/online/pl/jednostki/(dostęp: 24.03.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7abe7acb-c33c-48a6-a108-dd64392489f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.