Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2004 | 1 | 39-80 (42)

Article title

Studia politologiczne w Polsce

Content

Title variants

EN
University studies in political science in Poland

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The aim of the paper is to present and analyze the development of university po-litical studies in Poland with a special focus on the period of the III Republic. A histori-cal overview of the tradition of political science in Poland and in the Polish lands in the period of partitions, starting from the XV century constitutes an introduction to the topic. The significance of Jagiellonian University, Vilnius Academy, Lvov Jesuit Acad-emy, The Knights Academy, universities in Cracow, Vilnius, Lvov, Warsaw, the Warsaw School of Political Sciences and others is pointed out. The beginnings of the formation of political science in the period of the People’s Republic of Poland since the half of the 1960s, including the contribution of the Polish Society of Political Sciences to the matter and the pioneers of the Polish political science is presented. The main body of the paper is constituted by the presentation of the institutional development of chairs, institutes and faculties of political (or social) sciences at the state schools of further education (currently, 14 university schools and 5 other state schools). It includes numerous tables showing an increase in the number of students and teaching staff in political science until the academic year of 2002/2003. In a synthetic manner, a dynamic, albeit not devoid of shortcomings, development of university studies in political science at public schools of further education (currently, 34 schools) is shown. The paper is concluded with an overview of scientific journals dedicated to political science which are published both by the state and public schools.

Keywords

Year

Issue

1

Pages

39-80 (42)

Physical description

Contributors

 • Wydział Politologii UMCS
author

References

 • Szkolnictwo wyższe. Dane podstawowe (Informator Departamentu Ekonomiki Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej), Warszawa 2000.
 • Szkolnictwo wyższe. Dane podstawowe (Informator Departamentu Ekonomiki Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej), Warszawa 2001.
 • Szkolnictwo wyższe. Dane podstawowe (Informator Departamentu Ekonomiki Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej), Warszawa 2002.
 • Encyklopedia powszechna PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.
 • Informator dla kandydatów na studia wyższe w roku akademickim 2000/2001, „Per-spektywy”, Warszawa 2001.
 • Informator dla kandydatów na studia wyższe w roku akademickim 2001/2002, „Per-spektywy”, Warszawa 2001.
 • Informator dla kandydatów na studia wyższe w roku akademickim 2002/2003, „Per-spektywy”, Warszawa 2002.
 • Informator o studiach politologicznych, UMCS, Lublin 1998.
 • Chmaj M., Tradycje nauki o polityce w Polsce, [w:] Politologia w szkolnictwie wyższym w Polsce, red. E. Olszewski, Lublin 1997.
 • Chmaj M., Żmigrodzki M., Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1995.
 • Dąbrowski S., Instytut Nauk Politycznych 1969–1995, [w:] Studia politologiczne, red. A. Jabłoński, K. Paszkiewicz, M. Wolański, Wrocław 1995.
 • Dąbrowski S., Nasze trzydziestolecie 1969–1999, [w:] Politologia Wrocławska, red. K. Dziubka, T. Łoś-Nowak, K. Paszkiewicz, Wrocław 2000.
 • Dobrowolski P., Wróbel S., Wprowadzenie do nauki o polityce, Katowice 1987.
 • Erazmus E., Metodologiczne problemy dydaktyki nauk politycznych, Warszawa 1997.
 • Jachymek J., Paruch W., W kierunku politologii integralnej. Kształtowanie się i rozwój lubelskiego środowiska politologicznego, [w:] Politologia w szkolnictwie wyższym w Polsce, red. E. Olszewski, Lublin 1997.
 • Janusz G., Puławska Szkoła Wyższa z siedzibą w Puławach (1997–2000), „Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły Wyższej”, z. 1, Puławy 2000.
 • Karwin J., Pomianowski E., Rutkowski S., Z dziejów wychowania wojskowego w Pol-sce, Warszawa 1965.
 • Komarnicki H., Miejsce politologii w życiu społeczno-politycznym Szczecina, [w:] Polito-logia w szkolnictwie wyższym w Polsce, red. E. Olszewski, Lublin 1997.
 • Kosman M., Kilka uwag o politologii historycznej, [w:] Między historią a politologią, Poznań 1998.
 • Kurdybacha Ł., Dobrowolska M. M., Komisja Edukacji Narodowej, Warszawa 1973.
 • Marczewska-Rytko M., Kierunki badań naukowych w zakresie politologii po 1989 roku, [w:] Politologia w szkolnictwie wyższym w Polsce, red. E. Olszewski, Lublin 1997.
 • Marczewska-Rytko M., Kierunki badań politologicznych w Polsce, [w:] Politologia w Polsce, red. T. Łoś-Nowak, Wrocław–Toruń 1998.
 • Olszewski E., Organisational and didactic problems of political science studies in Poland (in the Academic Year 1997/98), Polish Political Science, Toruń 1999, Yearbook 1997–1998. XXVII–XXVIII.
 • Olszewski E., Politologia w niepublicznych szkołach wyższych, „Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły Wyższej”, z. 2, Puławy 2000.
 • Olszewski E., Politologia w szkolnictwie wyższym. Organizacja – stan kadrowy – stu-dia politologiczne, [w:] Politologia w szkolnictwie wyższym w Polsce, red. E. Olszewski, Lublin 1997.
 • Olszewski E., Studia politologiczne w Polsce, „Rocznik Nauk Politycznych”, nr 2, Pułtusk 2000.
 • Olszewski E., Studia politologiczne w szkolnictwie wyższym w Polsce, [w:] Politologia w Polsce, red. T. Łoś-Nowak, Toruń–Wrocław 1998.
 • „Rocznik Nauk Politycznych”, red. M. Zygmunt, nr 1, Pułtusk 1999.
 • Studia politologiczne, XXX-lecie Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszaw-skiego, red. M. Jarosińska, Warszawa 1997.
 • Wiatr J. J., Nauki polityczne a potrzeby praktyki, Warszawa 1982.
 • Wspomnienia o księdzu Joachimie Kondzieli, red. G. Jabłczyńska, E. Balawajder, ks. J. Ma-riański, Lublin 1996.
 • IV. Artykuły czasopiśmiennicze
 • Kokocińska M., Ratajczak M., Ranking wyższych uczelni, „Polityka” 29 marca 2003, nr 13.
 • Konarska I., Wyższa szkoła niczego, „Przegląd” 4 listopada 2002, nr 44.
 • Nowakowska E., współpraca Bętkowska T., Wyższe szkoły robienia pieniędzy, „Polity-ka” 5 października 2002, nr 40.
 • Sieradzki S., Rychter M., Polowanie na głowy. Najlepsi profesorowie przechodzą z państwowych do prywatnych uczelni, „Wprost” 6 lipca 2003.
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, http://www.umcs.lublin.pl/
 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych, „Słowo wstępne”, http://www.inp.uw.
 • edu.pl/ Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, http://www.mzsa.uj.edu.pl/wydzial.index.htm
 • UMCS, Wydział Politologii, Plan konferencji organizowanych w 2003 roku, http:// www.badania.umcs.lublin.pl/

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1732-9639

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7ac367b2-93f5-4d9a-a419-89a15fdfa97d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.