PL EN


2013 | 1(27) |
Article title

ZAKRES I ZNACZENIE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ ICH OCENA PRZEZ MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Content
Title variants
EN
SCOPE AND IMPORTANCE OF NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS ACTIVITIES’ AND THEIR EVALUATION BY RURAL RESIDENTS OF THE PODKARPACKIE PROVINCE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano rodzaj, strukturę i zakres działalności organizacji pozarządowych działających w siedmiu gminach wiejskich województwa podkarpackiego. Przedstawiono także opinie mieszkańców, którzy dokonali oceny funkcjonowania organizacji. W przypadku organizacji zastosowano dobór celowy, a w odniesieniu do osób opiniujących – dobór nielosowy kwotowy. Do oceny działalności organizacji zastosowano Skalę Likerta. Z badań wynikło, że do organizacji najbardziej znanych z aktywnej działalności należały: ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia folklorystyczne. Najmniej znane społeczeństwu były stowarzyszenia działające na rzecz biznesu. Przewaga stopni dobrych i bardzo dobrych w ocenie organizacji świadczy o zadowoleniu mieszkańców z usług świadczonych w środowiskach lokalnych.
EN
This paper describes the type of operating 210 non-governmental organizations and the scope of their activities in rural areas the Podkarpackie province. The research results show that most active units are, commonly known by inhabitants, voluntary fire brigades, sports clubs, farmer housewives’ associations and folkloristic associations. The activity of these organisations was related to learning, culture, education, upbringing, as well as public safety and environment protection. The opinions of 595 people from the surveyed municipalities were taken into account, in terms of quality of their activities in the local community. The results confirmed full acceptance of nonprofit organizations’ activity, and dominance of good and very good ratings was a recognition of high quality of their services and important role they play in rural areas of the Podkarpackie province.
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski
author
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Baczko A., Ogrocka A., 2008. Społeczny kontekst rozwoju ekonomii społecznej w Polsce w latach 2005-2007. Raport z badań. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 • Co to jest trzeci sektor? 2013. http://www.osektorze.ngo.pl [dostęp: styczeń 2013].
 • Gumkowska M., Herbst J., 2005. Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 • Herbst J., 2008. Inny trzeci sektor. Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich. W: M. Halamska, Wiejskie organizacje pozarządowe. Wyd. IRWIR PAN, Warszawa, 47.
 • Iwankiewicz-Rak B., 2011. Marketing w organizacjach pozarządowych – obszary zastosowań. Wyd. UE, Wrocław.
 • Izdebski H., 2003. Komentarz do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wyd. Biblioteka Pożytku Publicznego, Warszawa.
 • Kamiński R., 2008. Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. 1997. Dz. U. Nr 78, poz. 483, rozdz. 2, art. 12, 58.
 • Likert R., 1932. A technique for the measurement of attitudes. Archives of Psychology, 140-155.
 • Milewski R., 2005. Podstawy ekonomii. PWN, Warszawa.
 • Teegen H., Dohi J. P., Vachani S., 2004. The importance of nongovernmental organizations in global governance and value creation. An international business research agenda. J. Intern. Bus. Stud. 35 (6), 466.
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 2003. Dz. U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.
 • Ustawa o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. 1989. Dz. U. Nr 20, poz. 104, zm. Dz. U. z 1990 r. Nr 14, poz. 86 i z 1996 r. Nr 27, poz. 118.
 • Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. znowelizowana dnia 23 lutego 1991 r. Dz. U. Nr 46, poz. 203.
 • Wiejskie organizacje pozarządowe. 2008. Red. M. Halamska. IRWiR PAN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ac6ed21-9b96-4459-b270-3c1bb2281fff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.