PL EN


2016 | 2 | 201-215
Article title

Kształtowanie wrażliwości sumienia katechizowanej młodzieży w kontekście współczesnej aksjologii

Authors
Content
Title variants
EN
Shaping the sensitivity of conscience in Religious education of youth in the context of contemporary axiology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kształtowanie sumienia wiąże się bezpośrednio z formacją moralną. Jest to jedno z podstawowych zadań katechezy. Zadanie to zasługuje na szczególną uwagę w odniesieniu do współczesnej młodzieży i preferowanych przez nią wartości. Katechizowanej młodzieży w kontekście współczesnej aksjologii, określonej na podstawie wtórnej analizy wybranych wyników badań empirycznych. Najpierw opisano rozumienie kształtowania sumienia z perspektywy katechetycznej. Następnie dokonano w sposób syntetyczny (i jedynie w formie egzemplifikacji) przeglądu autodeklaracji młodzieży na temat preferowanych wartości. Odwołano się przy tym do konkretnych badań i najważniejszych publikacji, w których zostały przedstawione wyniki badań empirycznych. Szczególną uwagę zwrócono na opinie młodzieży dotyczące sumienia i wyborów moralnych. Na tej podstawie wyprowadzono wnioski dotyczące zmian w programowaniu wychowania religijnego i działalności pedagogicznej nauczycieli religii.
EN
Formation of conscience binds directly to the moral formation. This is one of the fundamental tasks of catechesis. This task deserves special attention in relation to today’s youth and preferred values. The article attempts to show the issues shaping the conscience in religious education of youth in the context of contemporary axiology determined on the basis of secondary analysis of selected results of empirical research. First described in understanding shaping the conscience of catechetical perspective. Then made synthetically (and only in the form of exemplification) review(of self-declare) youth on the preferred value. They canceled at the specific research and the most important publications that have been presented the results of empirical research. Particular attention was paid to the opinions of young people on the conscience and moral choices. On this basis, derived proposals for changes in the programming of religious education and pedagogical activity of teachers of religion.
Year
Issue
2
Pages
201-215
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
References
 • Chlewiński J., Dojrzałość: osobowość, sumienie, religijność, Poznań 1991.
 • Jarmoch E., Zdaniewicz W. (red.), Postawy religijno-społeczne mieszkańców diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, Warszawa–Zielona Góra 2013.
 • Lewicka D., Stosunek katechizowanej młodzieży gimnazjalnej do wartości moralnych. Studium katechetyczno-socjologiczne na przykładzie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Poznań 2009 [mps], Biblioteka Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu.
 • Mariański J., Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium socjologiczne, Lublin 2001.
 • Mariański J., Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Próba syntezy socjologicznej, Kraków 2004.
 • Mariański J., Permisywizm i relatywizm moralny młodzieży maturalnej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” 35 (2010), nr 1, s. 97–119.
 • Mariański J., Praktyki religijne w Polsce w procesie przemian: studium socjologiczne, Sandomierz 2014.
 • Potocki A., Sumienie w doświadczeniu moralnym Polaków, w: A. Potocki, J. Śliwa, M. Machinek, W. Giertych, B. Chyrowicz, R. Pilch (red.), O sumieniu, Warszawa 2014, s. 5–19.
 • Skoczylas K., Wartości młodych katolików regionu konińskiego: studium katechetyczno--pastoralne na przykładzie wybranych szkół ponadgimnazjalnych regionu konińskiego, Toruń 2011.
 • Świda-Ziemba H., Permisywizm moralny a postawy polskiej młodzieży, w: J. Mariański (red.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Kraków 2002, s. 435–438.
 • Wiszowaty E., Duszpasterstwo policji: studium pastoralno-teologiczne, Szczytno 2002.
 • Zaręba S.H., Religijność młodzieży w środowisku zurbanizowanym: socjologiczne studium teoretyczno-empiryczne, Warszawa–Rzeszów 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7aca9c42-c781-4b15-8bd9-c176806c09f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.