PL EN


2017 | 9 | 17 | 273-305
Article title

Paradigm of war and peace. The role and significance of dialectical materialism in the Russian military science of the 21st century

Content
Title variants
PL
Paradygmat wojny i pokoju. Rola i znaczenie materializmu dialektycznego w rosyjskiej nauce wojskowej w XXI w.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article applies to dialectical materialism, which is still a universal paradigm used in Russian martial science. Its rights and categories compose a set of universal precepts, frames and rules, with help of which a picture of war, peace and politics in awareness of military elites, decisive elites and Russian society is constructed. Dialectical materialism serves as worldview, epistemology (theoretical and cognitive) and methodology. It is based on a conviction about totally universal and unquestionable rules that direct the nature, societies and history. These rules are applied in research concerning war and peace as well. After communism collapsed, “the Marxist and Leninist scientific worldview” was changed into “geopolitical scientific worldview”, and it was elevated to the status of the state foreign and security doctrine. It means that in Russian terms, with communism collapse, the role of a driving force for states’ politics in international relationships does not play the class struggle any more. It has been changed for geopolitical confrontation between civilizations and states. In this context, and in the awareness of Russian military and decisive elites, politics is becoming a permanent struggle for power and resources, and war and peace are only different phases of the same process. War is perceived as a social and historical phenomenon which is subject to objective rules and correlations formulated on the basis of dialectical materialism category – a science that studies an objective, that is material, reality. Disclosure, defining and description of that objective rules and correlations is the main task of the Russian martial science. Since they serve as guidelines, which taken under consideration eliminate or, at least, limit the possibility of mistakes, which enables to win in a possible war. The rights and regularities of wars are of structural and hierarchical nature. There are general, specific and individual rights. It makes a potential opponent is perceived as a system or structure consisting of interdependent material and spiritual factors meant as a general power being a sum of potentials reflecting the most important areas of life of a country and a society. The range of methods of fighting, measures and actions to destroy enemy is strictly dependent on those potentials.
PL
Artykuł dotyczy materializmu dialektycznego, który nadal pełni funkcję uniwersalnego paradygmatu stosowanego w rosyjskiej nauce wojskowej. Jego prawa i kategorie tworzą zbiór uniwersalnych prawideł, ram i zasad, za których pomocą konstruuje się obraz wojny, pokoju i polityki w świadomości elit wojskowych, decyzyjnych oraz społeczeństwa rosyjskiego. Materializm dialektyczny pełni funkcję światopoglądową, gnoseologiczną (teoretyczno-poznawczą) i metodologiczną. Te funkcje przejawiają się w przekonaniu o istnieniu absolutnie uniwersalnych i niepodważalnych praw kierujących przyrodą, społeczeństwami i historią. Prawa, o których mowa, znajdują zastosowanie w badaniach dotyczących wojny i pokoju. Po upadku komunizmu „naukowy światopogląd marksistowsko-leninowski” zastąpiono „naukowym światopoglądem geopolitycznym”, podnosząc go do rangi doktryny polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa. To oznacza, że w rosyjskim ujęciu, wraz z upadkiem komunizmu, funkcję siły napędowej polityki państw w stosunkach międzynarodowych przestała pełnić walka klas. Została ona zamieniona na geopolityczną konfrontację między cywilizacjami i tworzącymi je państwami. W tym kontekście, w świadomości rosyjskich elit wojskowych i decyzyjnych, polityka staje się permanentną walką o władzę i zasoby, a wojna i pokój to różne fazy tego samego procesu. Wojna jest postrzegana jako zjawisko społeczno-historyczne, które podlega obiektywnym prawom i współzależnościom formułowanym na podstawie kategorii materializmu dialektycznego – nauki badającej obiektywną, czyli materialną, rzeczywistość. Ujawnienie, zdefiniowanie i opisanie tych obiektywnych praw i współzależności jest głównym zadaniem rosyjskiej nauki wojskowej. Pełnią one bowiem rolę wskazówek, których uwzględnienie eliminuje lub przynajmniej ogranicza możliwość popełnienia błędu, co umożliwia odniesienie zwycięstwa w ewentualnej wojnie. Prawa i prawidłowości wojny mają charakter strukturalny i hierarchiczny. Dzielą się na prawa ogólne, szczególne i jednostkowe. To powoduje, że potencjalny przeciwnik jest postrzegany jako system lub struktura złożona ze współzależnych od siebie materialnych i duchowych czynników rozumianych jako potęga ogólna, która stanowi sumę potencjałów odzwierciedlających najważniejsze dziedziny życia państwa i społeczeństwa. Paleta metod walki, środków i działań dobieranych w celu zniszczenia nieprzyjaciela jest ściśle uzależniona od tych potencjałów.
Year
Volume
9
Issue
17
Pages
273-305
Physical description
Dates
issued
2017-11-15
Contributors
 • PhD in history, independent researcher
References
 • Adamsky D., The Culture of Military Innovation. The Impact of Cultural Factors on the Revolution in Military Affairs in Russia, the US, and Israel, Stanford 2010, Stanford University Press.
 • Antczak-Barzan A., Dynamika wojny hybrydowej na Ukrainie, „Kwartalnik Bellona” 2016, nr 1, s. 44–53.
 • A Translation from the Russian of Soviet Military Strategy V.D. Sokolovskii, H. Dinnerstein, L. Goure (red.), T. Wolfe, Santa Monica 1963, RAND Corporation.
 • Bartman Ch., Lawfare: Use of the Definition of Aggressive War by the Soviet and Russian Federation Governments, Cambridge 2010, Cambridge Scholar Publishing.
 • Białoskórski R., Kobryński R., Sułek M., Potęga państw 2017. Międzynarodowy układ sił w procesie zmian. Raport potęgometryczny, Warszawa 2017, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Bittman L., The KGB and Soviet Disinformation: An Insider’s View, Washington 1985, Pergamon-Brasseys.
 • Blank S.J., Class War on a Global Scale: The Leninist Culture of Political Conflict, w: Conflict, Culture, and History: Regional Dimensions, S.J. Blank, E.L. Grinter (red.), Alabama 1993, Air University Press, s. 1–51.
 • Clausewitz von C., Vom Kriege, Berlin 1905, Ferdinand Dummiers Verlagsbuchhandlung.
 • Crane R.D., The Structure of Soviet Military Thought, „Studies in Soviet Thought” 1967, nr 7, s. 28–34.
 • Dahm H., Soviet Philosophy’s Conception of “Basic Laws”, “Order” and “Principles”, „Studies in Soviet Thought” 1961, nr 1, s. 52–63.
 • Dilegge D., Bunker R.J., Keshavarz A., Iranian and Hezbollah Hybrid Warfare Activities: A Small Wars Journal Anthology, Bloomington 2016, Universe.
 • Douglas J.D., Soviet Military Strategy in Europe, New york 1980, Pergamon Press.
 • Eberhardt P., Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina, „Przegląd Geograficzny” 2010, nr 82, s. 221–240.
 • Eichler A., War, Peace and International Security: From Sarajevo to Crimea, London 2017, Palgrave Macmillan.
 • Darczewska J., Żochowski P., Środki aktywne. Towar eksportowy Rosji, Warszawa 2017, Ośrodek Studiów Wschodnich.
 • Dunlop J.B., Aleksandr Dugin’s “Neo-Eurasian” Textbook and Dmitrii Trenin’s Ambivalent Response, „Harvard Ukrainian Studies” 2001, nr 25, s. 91–127.
 • Fryc M., Polska strategia obronności wobec zagrożenia militarnego z elementami „wojny hybrydowej”, „Kwartalnik Bezpieczeństwa Narodowego” 2015, nr 33, s. 61–79.
 • Glantz D.M., Soviet Military Operational Art: In Pursuit of Deep Battle, New york 1991, Frank Cass.
 • Grabowski T.W., Rosyjska siła. Siły Zbrojne i główne problemy polityki obronnej Federacji Rosyjskiej w latach 1991–2010, Częstochowa 2011, Instytut Geopolityki.
 • Gray C., National Style in Strategy. The American Example, „International Security” 1981, nr 6, s. 21–47.
 • Gruszczak A., Hybrydowość współczesnych wojen – analiza krytyczna, w: Asymetria i hybrydowość – stare armie wobec nowych konfliktów, W. Sokała, B. Zapała (red.), Warszawa 2011, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, s. 9–19.
 • Hacking I., Paradigms, w: Kuhn’s ‘Structure of Scientific Revolutions’ at Fifty: Reflections on Science Classic, R.J. Richards, L. Daston (red.), Chicago 2016, The University of Chicago Press, s. 96–115.
 • Hoffman F.G., Conflicts in the 21th Century: The Rise of Hybrid Wars, Arlington 2007, Potomac Institute for Policy Studies.
 • Hybrid Warfare. Challenge and Response, „The Military Balances” 2015, nr 115, s. 17–20.
 • Janda J., Overview of Countermeasures by the EU28 to the Kremlin’s Subversion Operations. How do the EU28 Perceive and React to the Threat of Hostile Influence and Disinformation Operations by the Russian Federation and its Proxies?, Prague 2017, European Values.
 • Kober A., Practical Soldiers: Israel’s Military Thought and Its Formative Factors, Leiden 2016, Koninklijke Brill.
 • Kuhn T.S., The Essential Tension: Selected Studies in Scientific Tradition and Change, Chicago 1970, The University of Chicago Press, s. 293–320.
 • Kuhn T.S., The Structure of Scientific Revolutions: 50th Anniversary Edition, Chicago 2012, The University of Chicago Press.
 • Lawson S.T., Nonlinear Science and Warfare: Chaos, Complexity and the U.S. Military in the Information Age, London–New york 2014, Routledge.
 • Liddell Hardt B.H., The Strategy of Indirect Approach, London 1941, Faber & Faber Ltd.
 • Lieven D., Western Scholarship on the Rise and Fall of the Soviet Regime: The View from 1993, „Journal of Contemporary History” 1994, nr 29, s. 195–227.
 • Ładosz J., Materializm dialektyczny, Warszawa 1973, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Mansoor P.R., Introduction: Hybrid Warfare in History, w: Hybrid Warfare. Fighting Complex Opponents from the Ancient World to the Presents, W. Murray, P.R. Mansoor (red.), Cambridge 2012, The Cambridge University Press, s. 1–18.
 • Nemeth W.J., Future War and Chechnya: A Case for Hybrid Warfare, Monterey 2002, Naval Postgraduate School.
 • Piotrowski M.A., Konflikt nigdy nie jest prosty: amerykańska teoria i doktryna wojen oraz przeciwników hybrydowych, „Sprawy Międzynarodowe” 2015, nr 2, s. 7–39.
 • Planty-Bonjour G., The Categories of Dialectical Materialism: Contemporary Soviet Ontology, Dodrecht 1967, D. Reidel Publishing Company.
 • Podstawy filozofii marksistowskiej, F.W. Konstantinow (red.), Warszawa 1964, Książka i Wiedza.
 • Rapp F., Gesetz und Determination in der Sowjetphilosophie: Zur Gesetzeskonzeption des dialektischen Materialismus unter besonderer Berücksichtigung der Diskussion über dynamische und statistische Gesetzmäßigkeit in der zeitgenössischen Sowjetphilosophie, Dodrecht 1968, D. Reidel Publishing Company.
 • Rutland P., Sovietology: Notes for a Post-Mortem, „The National Interests” 1999, nr 31, s. 109–122.
 • Sakwa R., Postcommunist Studies: Once Again through the Looking Glass (Darkly)?, „Review of International Studies” 1999, nr 25, s. 709–719.
 • Snyder J., The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Operation, Santa Monica 1977, Rand Corporation.
 • Sułek M., O potęgonomii i potęgometrii, w: Geopolityka. Elementy teorii, metody i badania, Z. Lach, J. Wendt (red.), Częstochowa 2010, Instytut Geopolityki, s. 57–69.
 • Terrorism. Commentary on Security Documents: Volume 141. Hybrid Warfare and Gray Zone Threat, D.C. Lovelace (red.), Oxford 2016, The Oxford University Press.
 • The National Military Strategy of the United States of America, Martin Dempsey, Chairman, Joint Chiefs of Staff, The Pentagon, Washington, D.C., June 2015, w: Terrorism. Commentary on Security Documents: Volume 142. Security Strategies of the Second Obama Administration: 2015 Developments, D.C. Lovelace (red.), Oxford 2016, The Oxford University Press, s. 65–83.
 • Wasiuta O., Geneza pojęcia i zmiany podejścia do wojny hybrydowej w zachodnim dyskursie politycznym i wojskowym, „Przegląd Geopolityczny” 2016, nr 17, s. 26–40.
 • Wąsowski K., Istota i uniwersalność rosyjskiego modelu wojny hybrydowej wykorzystanego na Ukrainie, „Sprawy Międzynarodowe” 2015, nr 2, s. 39–57.
 • Wojnowski M., Mit „wojny hybrydowej”. Konflikt na terenie państwa ukraińskiego w świetle rosyjskiej myśli wojskowej XIX–XXI wieku, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wydanie specjalne” 2015, s. 7–39.
 • Wojnowski M., „Zarządzanie refleksyjne” jako paradygmat rosyjskich operacji informacyjno-psychologicznych w XXI w., „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015, nr 12, s. 11–36.
 • Volkoff V., La désinformation. Arme de guerre, Lausanne 2004, L’Age d’ Homme.
 • Абдуразаков P.A., Фундаментальный геополитический дуализм. Предпосылки античной культуры, „Геополитика и безопасность” 2016, nr 3–4, s. 65–71.
 • Азовцев H.H., Военные вопросы в трудах В.И. Ленина, Москва 1964, Воениздат.
 • Александров М.В., К вопросу о возможности создания математической модели прогнозирования военно-политической и стратегической ситу-ации вокруг РФ, w: Некоторые аспекты анализа военно-политической обстановки: монография, А.И. Подберезкин, К.П. Боришполец (red.),Москва 2014, Центр военно-политических исследований МГИМО МИД России, s. 25−50.
 • Антон Эдуардович Вайно. Биографическая справка на сайте Президента России [online], http://kremlin.ru/catalog/persons/307/biography [dostęp: 20 V 2017].
 • Ахромеев С.Ф., Военный энциклопедический словарь, Mocква 1986,Воениздат.
 • Бабич B.B., О военной науке и войне, „Военная мысль” 2009, nr 12,s. 60–66.
 • Бабич B.B., О новом подходе к анализу современного противоборства и некоторых других проблемах, „Военная мысль” 2008, nr 3, s. 33–43.
 • Бандурин С.Г., Лукашев Е.К., Португальский P.M., История военной ысли Отечества, Mocква 2005, Пограничная академия ФСБ России.
 • Бернацких И.В., Военно-политический анализ общественных явлений и его особенности, „Вестник Академии военных наук” 2016, nr 1,s. 32–36.
 • Богданов C.A., Экономическая составляющая военной безопасности России на современном этапе, „Военная мысль” 2004, nr 12, s. 11–20.
 • Богданов C.A., О структуре и содержании военной науки на современном этапе развития военной мысли, „Военная мысль” 2004, nr 5, s. 29–39.
 • Богданов C.A., О современных подходах к теории военных конфликтов и их предотвращению, „Военная мысль” 1993, nr 7, s. 36–44.
 • Бондаренко B.M., Потенциал научный, w: Советская военная энциклопедия,t. 6: Объекты военные – Радиокомпас, Н.В. Огарков (red.), Москва 1978,Воениздат, s. 475–476.
 • Брычков A., Никоноров Г., Законы войны незыблемы. Философы вносят достойный вклад в дело борьбы за чистоту военной научной мысли и достижения объективной истины, „Военно-промышленный курьер” 2013,nr 42, s. 4.
 • Вайно А.Э., Кобяков A.A., Сараев B.H., Глобальная неопределённость,„Экономические науки” 2011, nr 8, s. 33–40.
 • Вайно А.Э., Кобяков A.A., Сараев B.H., Образ Победы, Mocква 2012,Институт экономических стратегий PAH.
 • Ваккаус M.Ф., Сущность и механизм действия законов вооружённой борьбы, количественно отражающих её характер, „Военная мысль” 2008,nr 3, s. 70–76.
 • Владимиров A.И., Государство, война и национальная безопасность России, „Пространство и время” 2011, nr 1, s. 26–38.
 • Владимиров A.И., Диалектика и общая теория войны, „Военно--промышленный курьер” 2010, nr 2, s. 5.
 • Владимиров А.И., Концептуальные основы Национальной стратегии России: политологический аспект, Москва 2007, Издательство Наука.
 • Владимиров A.И., Основы общей теории войны. Часть I: Основы теории войны, Москва 2013, Московский финансово-промышленный университет Синергия.
 • Владимиров A.И., Стратегия «организованного хаоса», „Пространство и время” 2010, nr 1, s. 53–57.
 • Волкогонов Д.А., Марксистско-ленинское учение о войне и армии,Mocква 1984, Воениздат.
 • Волкогонов Д.А., Тюшкевич C.A., Война, w: Военная энциклопедия, t. 2:Вавилония – Гюйс, B.C. Грачёв (red.), Mocква 1994, Воениздат, s. 233–235.
 • Волкогонов Д.А., Тюшкевич C.A., Война, w: Советская военнаяэнциклопедия, t. 2: Вавилон – Гражданская война в Северной Америке,Н.В. Огарков (red.), Москва 1976, Воениздат, s. 305–310.
 • Володенков C., Потенциал и особенности технологий интернет-пропаганды в современном политическом управлении, „Информационныевойны” 2017, nr 2, s. 2–6.
 • Воробьёв И.Н., Киселев В.А., Военная наука на современном этапе,„Военная мысль” 2008, nr 7, s. 26–32.
 • Воробьёв И.Н., Киселев В.А., История и философия военной науки,„Военная мысль” 2007, nr 2, s. 57–69.
 • Гайворонский Ф.Ф., Попов Н.Г., Воробьёв И.Н., Культура военного мышления, Mocква 1991, Воениздат.
 • Гареев M.A., Война и военная наука на современном этапе, w: Эволюция форм, методов и инструментов противоборства в современных конфликтах, И.В. Бочарников (red.), Москва 2015, Академия военных наук Российской Федерации, Издательство Экон-Информ, s. 3–11.
 • Гареев M.A., В интересах обороноспособности страны, „Вестник Академии военных наук” 2015, nr 1, s. 4–10.
 • Гареев M.A., Сражения на военно-историческом фронте, Mocква 2008,Инсан.
 • Герасимов B., По опыту Сирии. Гибридная война требует высокотехнологичного оружия и научного обоснования, „Военно--промышленный курьер” 2016, nr 9, s. 1–4.
 • Герасимов B., Ценность науки в предвидении, „Военно-промышленный курьер” 2013, nr 8, s. 1–3.
 • Гобозов И.А., Смысл и направленность исторического процесса,Москва 1987, Издательство Московского университета.
 • Голубев В.И., Потенциал политический, w: Военная энциклопедия, t. 6:Огарков – “Прогресс”, С.Б. Иванов (red.), Mocква 2002, Воениздат, s. 544–545.
 • Голубев Ю.H., К вопросу о роли духовности в современной войне, „Военная мысль” 2008, nr 1, s. 52–56.
 • Голубев Ю.H., Картин B.H., О необходимости новой парадигмы военно--научных исследований, „Военная мысль” 2008, nr 1, s. 71–80.
 • Горбунов B.H., Богданов C.A., Экономический потенциал – основа обороноспособности государства, „Военная мысль” 2009, nr 4, s. 35–43.
 • Горбунов B.H., Богданов C.A., О характере вооружённой борьбы в ХХI веке, „Военная мысль” 2009, nr 3, s. 2–15.
 • Горкин А.П., Военный энциклопедический словарь, t. 1, Mocква 2001,Институт военной истории МО РФ.
 • Григорьев Б.Г., Экономический и моральный потенциалы в современной войне, Mocква 1970, Воениздат.
 • Даниленко И.C., От прикладной военной науки – к системной науке о войне, „Военная мысль” 2008, nr 10, s. 23–32.
 • Дульнев П.A., Орлянский B.И., Oсновные изменения в характере вооружённой борьбы первой трети ХХI века, „Вестник Академии военных наук” 2015, nr 1, s. 44–51.
 • Дугин А.Г., Война континентов. Современный мир в геополитической системе координат, Москва 2015, Академический Проект.
 • Ерыкалин B., Военная наука Китая (2016), „Зарубежное военное обозрение” 2016, nr 1, s. 13–22.
 • Ефремов О.Ю., Родин B.A., Статистический аспект законов вооружён-ной борьбы, „Военная мысль” 2009, nr 8, s. 71–74.
 • Земсков В.И., Войны современной эпохи, „Военная мысль” 1969, nr 5, s. 52–62.
 • Золотарёв B.A., Военная безопасность Государства Российского,Mocква 2001, Воениздат.
 • Израилевский A.M., Cпецифика теоретического уровня современного обществознания и принцип объективности (философско-методологический анализ), w: Проблемы объективности в социальном познании, A.Я. Райбекас (red.), Красноярск 1988, Красноярский государственный университет, s. 18–32.
 • Ильичев Л.Ф., Материалистическая диалектика как общая теория развития, t. 1: Философские основы теории развития, Москва 1982, Наука.
 • Каверин Б.И., Потенциал научный, w: Военная энциклопедия, t. 6: Огарков – “Прогресс”, С.Б. Иванов (red.), Mocква 2002, Воениздат, s. 544.
 • Казарин П.А., Характер войны как категория военной науки, „Военная мысль” 2002, nr 6, s. 15–18.
 • Капитанец И.М., Война на море. Актуальные проблемы развития военно--морской науки, Москва 2001, Вагриус.
 • Карлова E.H., Военная наука как социальный институт (структура,функции, особенности), w: Военная наука в России и за рубежом. Bторая всероссийская межведомственная научная конференция (Москва,20 ноября 2013 г.), И.Е. Сойкин, B.A. Аватков (red.), Москва 2014, МГИМО -Университет МИД России, s. 106–112.
 • Кедров Б.М., Отрицание отрицания как один из основных законов материалистической диалектики, w: Диалектика отрицания отрицания,A.M. Голубев (red.), Москва 1983, Политиздат, s. 9–28.
 • Кириллов B.B., Военная мощь государства: сущность, структура,проблемы, „Военная мысль” 2005, nr 9, s. 2–12.
 • Киселев B.A., К каким войнам необходимо готовить Вооружённые Силы России, „Военная мысль” 2017, nr 3, s. 37–47.
 • Комов C.A., Информационная борьба в современной войне: вопросы теории, „Военная мысль” 1996, nr 3, s. 76−80.
 • Комов C.A., О концепции информационной безопасности страны,„Военная мысль” 1994, nr 4, s. 16−17.
 • Комов C.A., О способах и формах ведения информационной борьбы, „Военная мысль” 1997, nr 4, s. 18−22.
 • Кондаков B.B., Невоенные меры обеспечения военной безопасности Российской Федерации и основные проблемы их реализации, w: Военная безопасность Российской Федерации в XXI веке. Сборник научных статей, Ю.Н. Балуевский (red.), Москва 2004, Центр военно-стратегических
 • исследований Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, s. 126−149.
 • Константинов Ф.В., Марксистско-ленинская теория исторического процесса, Москва 1983, Издательство Наука.
 • Константинов Ф.В., Основы марксистско-ленинской философии, Москва 1979, Политиздат.
 • Константинов Ф.В., Марахов В.Г., Материалистическая диалектика, t. 2: Субъективная диалектика, Москва 1982, Издательство Мысль.
 • Константинов Ф.В., Марахов В.Г., Материалистическая диалектика, t. 4: Диалектика общественного развития, Москва 1984, Издательство Мысль.
 • Конышев B.H., Сергунин A.A., Дискуссии о войнах будущего в российском экспертно–аналитическом сообществе: мифы и реальность, „Проблемы национальной стратегии” 2013, nr 4, s. 100–114.
 • Копытко В.К., О некоторых проблемах отечественной военной науки, „Военная мысль” 2013, nr 9, s. 11–19.
 • Кто такой Антон Вайно, новый глава Администрации президента России? [online], https://www.currenttime.tv/a/vaino/27916751.html [dostęp:20 V 2017].
 • Кузьмин H., Кребер H., Баженов Л., Закон, w: Философская энциклопедия, t. 2: Дизъюкция – комическое, Ф.В. Константинов (red.), Mocква 1962, Большая Российская энциклопедия, s. 149–153.
 • Ленин В.И., Выписки и замечания на книгу Клаузевица «О войне и ведении войн», w: Ленинский сборник, t. 12, B.M. Молотов, M.A. Савельев (red.),Москва–Ленинград 1930, Институт Ленина при ЦК РКП(б), s. 387–452.
 • Ленин В.И., Первоначальный вариант предложения ЦК РСДРП второй социалистической конференции, w: Полное собрание сочинений В.И. Ленина, t. 27: Август 1915 – июнь 1916, Москва 1973, Издательство политической литературы, s. 458–469.
 • Лепский B.E., Мельников A.A., Пойкин A.E., Информационные войны за доминирование в инновационной сфере на евразийском пространстве, „Рефлексивные процессы и управление Международный научно--практический междисциплинарный журнал” 2014, nr 14, s. 101–118.
 • Лутовинов B.И., Развитие и использование невоенных мер для укрепления военной безопасности Российской Федерации, „Военная мысль” 2009, nr 5, s. 2, 2–13.
 • Макаров А.Д., Попов С.И., Славнов Л.В., Диалектический материализм, Москва 1973, Издательство Мысль.
 • Макаров А.Д., Попов С.И., Чесноков Е.Н., Диалектический материализм, Москва 1960, Издательство ВПШ и АОН при ЦК КПСС.
 • Максимов К., Актуальные проблемы идеологической борьбы по военным вопросам, „Военно-исторический журнал” 1979, nr 5, s. 12–20.
 • Максимов C.B., Диалектика отечественного военного прогресса,Красноярск 2013, Сибирский федеральный университет.
 • Микрюков В.Ю., Война: наука и искусство. Книга 1. Война, Mocква 2016,РУСАЙНС.
 • Микрюков В.Ю., Война: наука и искусство. Книга 2. Военная наука, Mocква 2016, РУСАЙНС.
 • Миловидов A.C., Диалектический материализм, w: Советская военная энциклопедия, t. 3: Гражданская война в США – Йокота, Н.В. Огарков (red.),Москва 1977, Воениздат, s. 173–176.
 • Ноговицын Анатолий Алексеевич – биография [online] http://viperson.ru/people/nogovitsyn-anatoliy-alekseevich [dostęp: 17 VI 2017].
 • Ноговицын A.A., В центре внимания – информационная безопасность, „Красная звезда” 2009, nr 34, s. 1.
 • Озеров A.A., Дисциплинарная (предметная) структура военной науки,w: История и философия военной науки, Б.И. Каверин, C.A. Тюшкевич (red.),Mocква 2007, Воениздат, s. 212–232.
 • Орлянский B.И., Информационное оружие и информационная борьба: реальность и домыслы, „Военная мысль” 2008, nr 1, s. 62–71.
 • Отюцкий Г.П., Философия войны структура, задачи и функции, „Военная мысль” 2010, nr 3, s. 72–78.
 • Отюцкий Г.П., Философия войны: проблемы конституирования, „Военная мысль” 2009, nr 10, s. 52–63.
 • Павловская O.A., Моральный фактор в жизни человека и общества: исторические уроки и современные проблемы, Минск 2014, Беларуская навука.
 • Парниюк M.A., Причепий E.H., Кизима B.B., Материалистическая диалектика. Закон единства противоположностей, Киев 1991, Издательство Наукова думка.
 • Первов A.B., Ситуационный анализ в сетевых войнах на основе рефлексив-ного подхода, „Bестник академии военных наук” 2009, nr 2, s. 85–88.
 • Плехов A.M., Словарь военных терминов, Mocква 1988, Воениздат.
 • Подберезкин А.И., Соколенко В.Г., Цырендоржиев С.Р., Современная международная обстановка: цивилизации, идеологии, элиты, Mocква 2015, Центр военно-политических исследований МГИМО МИД России.
 • Попов M.B., Сущность законов вооружённой борьбы, Mocква 1964, Воениздат.
 • Рахимов O.A., Потенциал духовный, w: Военная энциклопедия, t. 6: Огарков – «Прогресс», С.Б. Иванов (red.), Mocква 2002, Воениздат, s. 543–544.
 • Розенталь M.M., Марксистский диалектический метод, Москва 1952,Политиздат.
 • Родин B.A., Ефремов O.Ю., Духовные основы воинского воспитания, „Военная мысль” 2003, nr 8, s. 26–30.
 • Рыбкин Е.И., Диалектика в военном деле, w: Советская военная энциклопедия, t. 3: Гражданская война в США – Йокота, Н.В. Огарков (red.), Москва 1977, Воениздат, s. 170–173.
 • Рябчук В.Д., Ничипор В.И., О роли и месте прогнозирования и предвидения в системе планирования операции и общевойскового боя, „Военная мысль” 2007, nr 10, s. 61–67.
 • Рябчук В.Д., Ничипор В.И., Философия войны и теория управления современным противоборством, „Военная мысль” 2007, nr 8, s. 65–73.
 • Рябчук В.Д., Проблемы военной науки и военного прогнозирования в условиях интеллектуально-информационного противоборства, „Воен-ная мысль” 2008, nr 5, s. 67–76.
 • Cвечин A., Стратегия, Mocква 1927, Военный вестник.
 • Сердюков А.Э., Военный энциклопедический словарь, Mocква 2007,Воениздат.
 • Серебрянников B.B., О понятии «война», „Военная мысль” 2004, nr 10,s. 61–65.
 • Сингаевский Б.Ф., Что же такое военная наука?, „Военная мысль” 1993,nr 9, s. 29–32.
 • Смолян Г.Л., Рефлексивное управление – технология принятия манипу-лятивных решений, „Труды Института системного анализа РАН” 2013, nr 63, s. 54–61.
 • Соколов B.C., Закон как категория марксистской диалектики, w: Вопросы диалектического материализма. Элементы диалектики, Москва 1960, Академия наук СССР, s. 3–30.
 • Соколовский В.Д., Военная стратегия, Москва 1963, Воениздат.
 • Cолнышков Ю.C., Предвидение в военном деле, w: Военная энциклопедия, t. 6: Огарков–Прогресс, С.Б. Иванов (red.), Mocква 2002, Воениздат, s. 576.
 • Сулакшин C.C., Когнитивное оружие – новое поколение информацион-ного оружия, „Вестник Академии военных наук” 2014, nr 1, s. 57–66.
 • Тараканов К.В., Математика и вооружённая борьба, Mocква 1974, Воениздат
 • Трифоненков П.И., Об основных законах хода и исхода современной войны, Mocква 1962, Воениздат.
 • Тюшкевич C.A., Круглов B.B., Военная наука: размышления о её содержании и развитии, „Военная мысль” 2010, nr 10, s. 63–68.
 • Тюшкевич C.A., Законы войны: сущность, механизм действия, факторы использования, Mocква 2002, Книга и бизнес.
 • Тюшкевич C.A., Законы и обычаи войны, w: Советская военная энциклопедия, t. 2: Вавилон – Гражданская война в Северной Америке, Н.В. Огарков (red.), Москва 1976, Воениздат, s. 375–378.
 • Тюшкевич C.A., Потенциал, w: Советская военная энциклопедия, t. 6: Объекты военные – Радиокомпас, Н.В. Огарков (red.), Москва 1978, Воениздат, s. 473.
 • Тюшкевич C.A., Сушко Н.Я., Дзюба Я.С., Марксизм-ленинизм о войне и армии, Mocква 1968, Воениздат.
 • Харин Ю.А., Что составляет основу закона отрицания отрицания?, w: Диалектика отрицания отрицания, A.M. Голубев (red.), Москва 1983, Политиздат, s. 173–183.
 • Челышев E., Даниленко И., Хранитель огня Победы. Историк и философ Степан Андреевич Тюшкевич отмечает шестидесятилетие научной деятельности, „Военно-промышленный курьер” 2014, nr 31, s. 12.
 • Чередниченко M., Маршал Советского Союза Василий Соколовский, w: Полководцы и военачальники Великой Отечественной, wyd. 1, Mocква 1971, Молодая гвардия, s. 331–372.
 • Чернавин B.H., Военно-морской словарь, Mocква 1990, Воениздат.
 • Чиркин B.B., Кибермощь как элемент военной мощи государства,„Известия Уральского федерального университета. Серия 3. Обществен-ные науки” 2012, nr 7, s. 56–61.
 • Чиркин B.B., Сущность и структура военной мощи государства, „Геополитика и безопасность” 2012, nr 1, s. 42–48.
 • Чуев Ю.В., Михайлов Ю.Б., Прогнозирование в военном деле, Mocква 1975, Воениздат.
 • Шаваев A.X., Военная мощь государства и её взаимосвязь с политикой, „Военная мысль” 2010, nr 3, s. 58–71.
 • Шапошников Б.М., Мозг армии, t. 3, Mocква–Ленинград 1929, Воениздат.
 • Шептулин А.П., Диалектический метод познания, Москва 1983,Политиздат.
 • Шептулин А.П., Марксистско-ленинская диалектика. Книга 1.Материалистическая диалектика как научная система, Москва 1983, Издательство Московского университета.
 • Шкадов И.Н., Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь, t. 2: Любов–Ящук, Москва 1988, Воениздат.
 • Яанов А.Л., Русская идеа. От Николая I до Путина. Книга 3 (1990–2000), Москва 2015, Новый хронограф.__
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-1335
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ad11fb0-9abe-4c3e-9f1a-e5076001ed09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.