PL EN


2017 | 2 (367) | 181-193
Article title

Charakterystyka innowacyjnego konsumenta żywności na podstawie wyników badania jakościowego

Authors
Content
Title variants
EN
Characteristics of the Innovative Consumer of Food Based on the Results of Qualitative Research
RU
Характеристика инновационного потребителя продуктов питания на основе результатов качественного изучения
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Jednym z kluczowych zadań dla producentów nowych produktów żywnościowych jest rozpoznanie cech konsumentów wyróżniających się pozytywną postawą wobec innowacji. Celem przeprowadzonego badania było określenie charakterystyki innowatorów na rynku żywności, a także poznanie ich oczekiwań w stosunku do kierunków rozwoju nowych produktów żywnościowych. Badanie jakościowe przeprowadzono w roku 2016 metodą zogniskowanych wywiadów grupowych bazując na autorskim scenariuszu wywiadu. Przeprowadzonych zostało dziewięć dwugodzinnych dyskusji grupowych, w których uczestniczyło po 5 osób, spełniających określone w metodyce wymagania. Uzyskane wyniki pozwoliły na pogłębiony, wielowymiarowy opis innowatora na rynku żywności oraz sformułowanie sugestii dotyczących kierunków rozwoju rynku. Mogą być one pomocne przy opracowaniu strategii marketingowej nowych produktów żywnościowych, w celu pełniejszego dostosowania ich do oczekiwań odbiorców.
EN
One of the key tasks for manufacturers of new food products is to identify consumer characteristics distinguishing their positive attitude towards innovation. The aim of the study was to determine the features of innovators in the food market and to find out their expectations in relation to the directions of the development of new food products. A qualitative study was conducted in 2016 using focus group interviews based on the original script of the interview. Nine two-hour group discussions were conducted which were attended by 5 participants that met the requirements defined in the methodology of the research. The results allowed for an in-depth, multi-dimensional description of innovator in the food market and formulating suggestions for the directions of the market development. They can be helpful in creating marketing strategies for new food products, in order to bring them more fully to the expectations of customers.
RU
Одна из основных задач для производителей новых продуктов питания – выявить черты потребителей, отличающихся положительным отношением к инновациям. Цель проведенного изучения заключалась в определении ха- рактеристики инноваторов на рынке продуктов питания, а также в изучении их ожиданий в отношении направлений развития новых продуктов питания. Качественное изучение провели в 2016 г. по методу фокус-групп на авторском сценарии интервью. Провели девять 2-часовых фокус-групп, в которых при-няли участие по 5 человек, выполняющих определенные в методике требова-ния. Полученные результаты позволили углубленное, многомерное описание инноватора на рынке продуктов питания и формулировку мыслей, касающих-ся направлений развития рынка. Они могут помочь в разработке маркетинго-вой стратегии новых продуктов питания для более полного приспособления их к ожиданиям адресатов.
Year
Issue
Pages
181-193
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Babicz-Zielińska E., Jeżewska-Zychowicz M., Laskowski W. (2010), Postawy i zachowania konsumentów w stosunku do żywności wygodnej, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 4.
 • Barska A. (2014), Attitudes of young consumers towards innovations on the food market, “Managemant”, No. 1.
 • Cardello A.V. (2003), Consumer concerns and expectations about novel food processing technologies: Effects on product liking, “Appetite”, No. 40.
 • Citrin A.V., Sprott D.E., Silverman S.N., Stem D.E. (2000), Adoption of Internet shopping: the role of consumer innovativeness, “Journal of Industrial Management & Data Systems”, No. 7.
 • Choo H., Chung J.E., Pysarchik D.T. (2004), Antecedents to new food product purchasing behavior among innovator groups in India, “European Journal of Marketing”, No. 5/6.
 • Drucker P. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • Foxall G.R., Goldshmith R.E. (1998), Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Frewer L.J., Miles S. Marsh R. (2002), The media and genetically modified foods: Evidence in support of social amplification of risk, “Risk Analysis”, No. 22.
 • Goldsmith R.E., Flynn L.R. (1992), Identifying innovators in consumer product markets, “European Journal of Marketing”, No. 26.
 • Gutkowska K. (2011), Innowacyjność konsumentów wobec produktów żywnościowych jako warunek rozwoju rynku żywności, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1.
 • Gutkowska K., Ozimek I. (2005), Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności – kryteria zróżnicowania, SGGW, Warszawa.
 • Hurt H.T., Joseph K., Cook C.D. (1977), Scales for the measurement of innovativeness, “Human Communication Research”, No. 4.
 • Jeżewska-Zychowicz M., Kowalczuk I. (2009), Uwarunkowania innowacyjności polskich konsumentów, „Handel Wewnętrzny”, nr 3.
 • Kall J., Sojkin B., Szymczak J., Urbaniak M. (2003), Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa.
 • Kowalczuk I. (2011), Innowacyjna żywność w opinii konsumentów i producentów, SGGW, Warszawa.
 • Lassar M., Manolis C., Lassar S. (2005), The relationship between consumer innovativeness, personal characteristics and online banking adoption, “International Journal of Bank Marketing”, No. 2.
 • Ling S.S., Pysarchik D.T., Choo H.J. (2004), Adopters of new food products in India, “Marketing Intelligence & Planning”, No. 4.
 • Littler C.R. (1982), The Development of the Labour Process in Capitalist Societies, Heinemann, London.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2003), Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa.
 • McCarthy M., O’Sullivan C., O’Reilly S. (1999), Pre-identification of first buyers of a new food product, “British Food Journal”, No. 11.
 • Midgley D.F., Dowling G.R. (1978), Innovativeness: the concept and its measurement, “Journal of Consumer Research”, No. 4.
 • Robertson T.S, Kennedy J.N. (1968), Prediction of consumer innovators: application of multiple discriminates analysis, “Journal of Marketing Research”, No. 5.
 • Roehrich G. (2004), Consumer innovativeness: concepts and measurements, “Journal of Business Research”, No. 6.
 • Rogers E.M. (1983), Diffusion of Innovations, The Free Press, New York.
 • Steenkamp J.E.M, Hofstede F.T. (2002), International market segmentation: issues and perspectives, “International Journal of Research and Marketing”, No. 3.
 • Steinka I. (2009), Akceptacja żywności funkcjonalnej przez młodych konsumentów, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 4.
 • Stockdale B. (2002), UK innovation survey2001, “Econ Trends”, No. 580.
 • Taranko T. (2013), Zmiany w zachowaniach konsumentów i ich wpływ na kształtowanie produktów, „Marketing i Rynek”, nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ad2aa2c-2659-40fd-9ee6-7945ea9d019c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.