PL EN


2014 | 5 |
Article title

Glosa do Orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej z dnia 17 maja 2012 r. BDF1/4900/45/44/12/1149

Authors
Title variants
EN
Gloss to the judgment of 17 may 2012 of Główna komisja Orzekająca In cases of public finance discipline, BDF1/4900/45/44/12/1149
Languages of publication
Abstracts
PL
W glosie przedstawiono problem przeznaczenia środków publicznych pochodzących z rezerwy budżetowej na cel inny niż określony w decyzji o ich przyznaniu. Zagadnienie to - wobec wejścia w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych i dokonanej zmiany art. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - jest aktualne i wpisuje się w tok dyskusji nad zasadnością przyjętego rozwiązania. Główna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych stanęła na stanowisku, że „przeznaczyć” to określić cel, któremu służą środki, zaś, zrealizowanie decyzji o przyznaniu środków z rezerwy budżetowej polegać ma na zmianie planu finansowego jednostki zgodnie z wynikającym z decyzji przeznaczeniem wydatków. Nowe rozwiązania, które zostały przyjęte w polskim systemie prawnofinansowym są wyrazem systemowego dostosowania zasad egzekwowania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych do rzeczywistych potrzeb sektora finansów publicznych i powinny być skutecznym narzędziem wsparcia w prawidłowym wykorzystaniu środków publicznych. Niemniej, wskutek wprowadzonych zmian, powstają wątpliwości w zakresie wykładni ww. przepisu, czego przykładem jest orzeczenie GKO z dnia z dnia 17 maja 2012 r., BDF1/4900/45/44/12/1149.
EN
This gloss presents the problem of destination of public funds deriving from the budget reserve for any other purpose than that specified in the decision to grant. This issue was analyzed in the judgment of 17 May 2012 of Główna Komisja Orzekająca in cases of public finance discipline and also is particularly relevant to entry into force of the Act of August 27, 2009, the provisions introducing the Act on Public Finances and change art. 12 of the Act of December 17, 2004 on responsibility for violation of public financial discipline. The new solutions that were adopted in the polish financial-legal system are an expression of the systemic adaptation of the principles of enforcement of responsibility of public finance discipline to the real needs of the public finance sector and should be an effective tool for support of public discipline in the correct use of public funds.
Year
Issue
5
Physical description
Contributors
References
  • Augustyniak-Górna T., Rezerwy ogólne i celowe, Informacja BSiE nr 826 (IP-96G)
  • Borowska K., Kościńska-Paszkowska A., Bolek T., Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2012,
  • Dubisz St. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, tom III, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003,
  • Głuchowski J., Rezerwy budżetowe, w: System instytucji prawno finansowych PRL, tom II, Instytucje budżetowe, red. M. Weralski, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1982
  • Karlikowska M., Miemiec W., Ofiarski Z., Sawicka K., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz., Wyd. Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2010,
  • Kosikowski C., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2011
  • Lipiec-Warzecha L., Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Wyd. Wolters Kluwer business, Warszawa 2012
  • Lipiec–Warzecha L., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wyd. ABC
  • a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011;
  • Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego. tom III, Wyd. PWN, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ad6c890-9f21-435a-936f-2879e5b0d36a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.