PL EN


2014 | 3 (16) nr 2 | 201-220
Article title

Legitymacja kościołów i związków wyznaniowych w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym

Title variants
EN
Churches and Religious Organizations as Initiators of Norm Checks before the Constitutional Tribunal
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of this paper is analysis of the powers granted to churches and religious organizations in the proceedings before the Constitutional Court. According to the author, this competence is a manifestation of the principle of cooperation of the state and churches and other religious organizations for the common good. Analysed entities are reluctant to use the abovementioned power, so the author reminds the permissible scope of religious organizations applications as well as presents the proceedings before the Constitutional Court, pointing to the specific requirements in this regard for churches and religious organizations.
Year
Issue
Pages
201-220
Physical description
Contributors
 • doktorant, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, ul. Bracka 12, 31-005 Kraków, Poland, michal.podsiadlo@gmail.com
References
 • Czeszejko-Sochacki Zdzisław, Garlicki Leszek, Trzciński Janusz, Komentarz do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Warszawa 1999.
 • Domagała Michał, Trybunał Konstytucyjny, w: Polskie prawo konstytucyjne, red. D. Górecki, Warszawa 2008, s. 216-222.
 • Florczak-Wątor Monika, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne, Poznań 2006.
 • Garlicki Leszek, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2007.
 • Hauser Maria, Odesłania w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, Warszawa 2008.
 • Jaworski Stefan J., Uprawnienia podmiotów legitymowanych warunkowo do wszczynania postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (wybrane problemy), w: Trybunał Konstytucyjny. Księga XV-lecia, red. F. Rymarz, A. Jankiewicz, Warszawa 2001, s. 123-127.
 • Józefowicz Adam, Problematyka pism w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, Nowe Prawo 6 (1987), s. 9-19.
 • Karp Janusz, Szymanek Jarosław, Legitymacja szczególna do składania wniosków do Trybunału Konstytucyjnego (wybrane zagadnienia doktryny i praktyki), w: Standardy konstytucyjne a problem władzy sądowniczej i samorządu terytorialnego, red. O. Bogucki, J. Ciapała, P. Mijal, Szczecin 2008, s. 63-77.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. I, red. L. Garlicki, Warszawa 2007.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. II, red. L. Garlicki, Warszawa 2007.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. IV, red. L. Garlicki, Warszawa 2007.
 • Krukowski Józef, Konstytucyjny system relacji między Państwem a Kościołem katolickim i oraz innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi, w: Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, red. R. Mojak, Lublin 2000, s. 95-119.
 • Matwiejuk Jarosław, Konstytucyjna regulacja stosunków państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w III RP, Administracja publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe 1 (5) 2005, s. 217-224.
 • Naleziński Bogumił, Wstępna kontrola skarg konstytucyjnych w postępowaniu przed TK, w: Prawa człowieka – społeczeństwo obywatelskie – państwo demokratyczne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Sarneckiemu, red. P. Tuleja, M. Florczak-Wątor, S. Kubas, Warszawa 2010, s. 183-191.
 • Pietrzak Michał, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999.
 • Podsiadło Michał, Legitymacja podmiotów o ograniczonej zdolności wnioskowej w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, Kraków 2010, mps.
 • Prawo konstytucyjne, red. P. Tuleja, Warszawa 1997.
 • Szymanek Jarosław, Stosunki państwo–kościół: regulacja konstytucyjna a praktyka ustrojowa, w: Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku. Inspiracje, uregulowania, trwałość, red. J. Kuciński, Warszawa 2012, s. 165-184.
 • Trzciński Janusz, Masternak-Kubiak Małgorzata, Tezy do art. 191-193 Konstytucji, w: Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998, s. 295-298.
 • Tuleja Piotr, Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie hierarchicznej kontroli norm, Przegląd Sejmowy 5 (2009), s. 35-51.
 • Zaleśny Jacek, Legitymacja szczególna zaskarżenia aktów normatywnych do Trybunału Konstytucyjnego w: Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku. Inspiracje, uregulowania, trwałość, red. J. Kuciński, Warszawa 2012, s. 185-203.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7adab5e8-dc63-4d75-bd04-802f18ceea6a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.