PL EN


2015 | 4 | 143-156
Article title

Pozarolnicza działalność gospodarcza w gminie Uniejów

Content
Title variants
EN
Non-agricultural activities in Uniejów commune
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest struktura i potencjał gospodarczy pozarolniczej działalności w gminie Uniejów. Struktura gospodarcza została zaprezentowana w ujęciu przestrzennym w relacji miasto–wieś oraz gmina Uniejów–małe miasta regionu. W opracowaniu ukazany zostanie lokalny krajobraz gospodarczy i zachodzące w nim relacje. Analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu lokalnej historii gospodarczej, oficjalnych danych statystycznych dotyczących liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność w 18 sekcjach gospodarczych oraz podatków przez nich płaconych. W efekcie ustalono, że pozarolnicza działalność gospodarcza w gminie Uniejów w ostatnich latach ogniskuje się wokół funkcji usługowych (głównie rekreacyjno-wypoczynkowych), co zwiększa lokalny potencjał gospodarczy (wzrasta on szybciej niż w innych miastach położonych, podobnie jak Uniejów, na peryferiach regionalnej sieci osadniczej). Rozwój gospodarczy obszarów wiejskich prowadzi do stopniowego zacierania się różnic w poziomie rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej pomiędzy miastem a wsią.
EN
The paper presents the structure and potential of non-agricultural activities of Uniejów commune. The economic structure (in spatial dimension) is presented in the following relation: town – rural areas and Uniejów commune – other small towns of the region. The aim of the paper is to partially fill the gap in existing publications dealing with local economic landscape and its specifics. The analysis was based on local economic history, statistical data concerning enterprises operating in 18 economic sectors and taxes paid by them. As a result of the research three main conclusions were drawn. Non-agricultural activities in recent years were mainly concentrated in services (predominantly recreational), which boosted local economic potential. The growth was quicker than in other towns, located – as Uniejów – at the fringe of the regional settlement network. The differences within the commune area regarding the level of development of non-agricultural activities between the town and rural areas are gradually disappearing.
Year
Volume
4
Pages
143-156
Physical description
Dates
online
2015-11-15
Contributors
 • Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
References
 • Bank Dany Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny.
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
 • Dekret z 4 lutego 1919 r. o samorządzie miejskim (Dz.Pr.P.P. nr 13, poz. 140).
 • Heffner K., Funkcjonowanie miast małych w systemie osadniczym Polski w perspektywie 2033 r., [w:] K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiodorowicz, P. Zuber (red.), Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008–2033, t. 1, Warszawa 2008.
 • Heffner K., Czarnecki A., Pozarolnicza działalność gospodarcza w strukturze funkcjonalnej wsi aglomeracji łódzkiej, „Wieś i Rolnictwo”, z. 1, 2003, s. 86–99.
 • Kobojek E., Marszał T., Local development and the role of small towns in space organisation in contemporary Poland, [w:] T. Marszał (ed.), Spatial development of contemporary Poland in Łódź University Geographical Research, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2014, s. 37–60.
 • Kowalczyk N., Lamprecht M., Osuch E., Wpływ ruchu turystycznego na życie mieszkańców Uniejowa, „Biuletyn Uniejowski”, t. 2, 2013, s. 67–82.
 • Lamprecht M., Pozarolnicza działalność gospodarcza w gminie Szadek w latach 1989–2003, „Biuletyn Szadkowski”, t. 4, 2004, s. 93–99.
 • Lamprecht M., Rozwój działalności przemysłowej w małych miastach Polski Środkowej – rys historyczny, [w:] T. Marszał (red.), Funkcja przemysłowa małych miast, Łódź 2009, s. 7–23.
 • Lamprecht M., Small Towns and Development of Rural Areas: The Case of the Voivodship of Łódź, „European Spatial Research and Policy”, vol. 11, no 2, 2004, s. 41–56.
 • Lamprecht M., Turtoń M., Urbańska K., Współczesne przemiany Uniejowa w opinii mieszkańców miasta i regionu, „Biuletyn Uniejowski”, t. 2, 2013, s. 83–91.
 • Nowak A., Turczyn M., Nowe inwestycje usługowe na tle rozwoju funkcji usługowej w małych miastach województwa łódzkiego od roku 1995, [w:] T. Marszał (red.), Funkcja usługowa małych miast, Łódź 2009, s. 7–30.
 • Pałka E., Kierunki rozwoju pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich w Polsce, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, z. 1, 2010, s. 163–174.
 • Pełka B., Lata zaborów, [w:] J. Szymczak (red.), Uniejów. Dzieje miasta, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Polskie Towarzystwo Historyczne, Łódź–Uniejów 1995, s. 155–235.
 • Pełka B., Uniejów w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] J. Szymczak (red.) Uniejów. Dzieje miasta, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Polskie Towarzystwo Historyczne, Łódź–Uniejów 1995, s. 237–265.
 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego.
 • Powęska H., Zmienność i rozwój funkcji obszarów wiejskich, „Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia” 4, z. 1, 2005, s. 115–124.
 • Suliborski A., Gospodarka i warunki bytowe po II wojnie światowej, [w:] J. Szymczak (red.), Uniejów. Dzieje miasta, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Polskie Towarzystwo Historyczne, Łódź–Uniejów 1995, s. 287–333.
 • Szymczak J., Uniejów u schyłku XVI wieku, [w:] J. Szymczak (red.), Uniejów. Dzieje miasta, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Polskie Towarzystwo Historyczne, Łódź–Uniejów 1995, s. 59–107.
 • Wiśniewski S., Dostępność transportowa Uniejowa – ujęcie regionalne, „Biuletyn Uniejowski”, t. 3, 2014, s. 67–84.
 • Wiśniewski S., Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2015.
 • Żerek-Kleszcz H., Dzieje miasta w XVII i XVIII wieku, [w:] J. Szymczak (red.), Uniejów. Dzieje miasta, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Polskie Towarzystwo Historyczne, Łódź–Uniejów 1995, s. 109–153.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/13323
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7adce5e1-ca7f-43e5-8e6f-587228840f76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.