PL EN


2014 | 49 | 277-301
Article title

Czym jest i co zawiera „Słownik mówionej polszczyzny pónocnokresowej”

Content
Title variants
EN
What is ”A Dictionary of oral Polish language of the north-eastern borderland” and what does it include?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Regionalna odmiana polszczyzny północnokresowej w postaci języka mówionego i pisanego funkcjonowała na obszarze Białorusi, Litwy i Łotwy (dawne Inflanty Polskie) od kilku wieków. W roku 2000 w Zespole Badań Polszczyzny Północnokresowej IS PAN powstał pomysł opracowania Słownika mówionej polszczyzny północnokresowej. Przez pierwsze lata wyszukiwano i gromadzono publikacje zawierające zarejestrowane w sposób wiarygodny wzorce mowy polskiej na interesującym nas terenie. Nowych opracowań stale przybywało, materiał powiększał się o nowe leksemy lub ich nowe postaci czy lepszą egzemplifikację. Dlatego też uzupełnianie zbioru leksykalnego zamknięto datą publikacji wydanych w roku 2012. Równolegle z uzupełnieniami pochodzącymi z nowo pojawiających się prac prowadzono ekscerpcję z tekstów wcześniejszych, dobór przykładów, wyszukiwanie paralelnych postaci leksemów i scalanie materiałów w jednostki słownikowe, czyli ustalanie postaci hasła. W ten sposób powstał korpus Słownika, który opracowywano według ułożonej przez zespół formuły. Artykuł przedstawia metodologię tworzenia Słownika, jego podstawę materiałową, krótką charakterystykę leksyki, którą zawiera oraz zawartość artykułu hasłowego.
EN
A regional variety of the Polish language of the north-eastern borderland in both oral and written forms has been functioning in Belarus, Lithuania and Latvia (former Polish Livonia) for several centuries. In 2000, The Team for Research on the Polish Language of the North-Eastern Borderland of the Institute of Slavic Studies of PAS came up with an idea of creating A Dictionary of oral Polish language of the north-eastern borderland. First, publications containing patterns of the Polish language, credibly recorded, were collected. There were more and more new studies, and the material was enriched with many new lexemes as well as their new variants or better exemplifications. Therefore, the lexical collection continued and was completed in 2012. At the same time the team researchers carried out excerpting from earlier texts, choosing examples, searching for parallel forms of lexemes, blending the material in dictionary units, i.e. establishing the form of a dictionary entry. In this way the corpus of the dictionary was written, following a formula created by the team. The article presents methodology of creating the Dictionary, its material basis, short description of lexical items included and the content of an entry.
Year
Volume
49
Pages
277-301
Physical description
Dates
published
2014-12-31
Contributors
 • Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw]
 • Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw]
 • Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw]
References
 • Doroszewski, W. (1958–1969). Słownik języka polskiego (Vol. I–XI). Warszawa: PWN.
 • Dubicka-Dwilewicz, B. (1986). Niektóre odrębności słowotwórcze polszczyzny wileńskiej. In J. Rieger, & W. Werenicz (Eds.), Studia nad polszczyzną kresową (Vol. 4, pp. 71–79). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Karaś, H. (1997). Język polski na Łotwie. In S. Dubisz (Ed.), Język polski poza granicami kraju (pp. 69–78). Opole: Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej.
 • Karaś, H. (2011). Polska leksykografia gwarowa. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Malinowski, L. (1895). O języku Komedyj Franciszka Bohomolca. Rozprawy Akademii Umie- jętności: Wydział Filologiczny, seria II, t. IX, ogólnego zbioru t. XXIV, 98–126.
 • Markowski, A. (Ed.). (2000). Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Martynov, V. V. (Ed.). (1973). Pol’skie govory w SSSR: issledovanija i materialy 1967–1969 gg. (Vol. 1–2). Minsk: Nauka i tekhnika.
 • Rieger, J. (Ed.). (1982). Studia nad polszczyzną kresową (Vol. 1). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Rieger, J. (1996). Słownictwo „wileńskie” ze zbioru Leonarda Jaszczanina dziś. In J. Rieger (Ed.), Język polski dawnych Kresów Wschodnich (Vol. 1, pp. 79–109). Warszawa: Semper.
 • Rieger, J. (1999). Słownictwo „wileńskie” ze zbioru Leonarda Jaszczanina ciąg dalszy. In J. Rieger (Ed.), Język polski dawnych Kresów Wschodnich (Vol. 2, pp. 57–76). Warszawa: Semper.
 • Rieger, J., Masojć, I., & Rutkowska, K. (2006). Słownictwo polszczyzny gwarowej na Litwie. Warszawa: DiG : OBTA.
 • Skorupka, S. (1967). Słownik frazeologiczny języka polskiego (Vol. 1). Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Smułkowa, E. (Ed.). (2009). Brasławszczyzna: pamięć i współczesność (Vol. 2). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zdaniukiewicz, A. A. (1972). Gwara Łopatowszczyzny: fonetyka, fleksja, słownictwo. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ae30de0-f0a2-4cec-9d7f-1cc92492c206
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.