PL EN


2015 | 3(37) | 10-25
Article title

Przezwyciężanie kryzysu w procesie integracji europejskiej, poprzez zmiany regulacji dotyczących rozliczalności w podejmowaniu decyzji w UE, w wymiarze makroekonomicznym i fiskalnym

Authors
Title variants
EN
Overcoming the crisis in the process of European integration through changes concerning accountability in taking decisions in the EU in the macroeconomic and fiscal sphere
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł dotyczy wpływu kryzysu na sposób funkcjonowania Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii rozliczalności. Analiza poszczególnych rozwiązań prawnych, przyjętych od momentu zaistnienia kryzysu gospodarczego, pozwoli na uchwycenie zmian, jakich dokonano w zakresie funkcjonowania demokracji w UE. Umożliwi to odpowiedzenie na następujące pytania badawcze: Czy w czasach kryzysu efektem przeobrażeń jest poprawa jakości demokracji czy też pogłębienie już wcześniej istniejącego deficytu demokracji, szczególnie w zakresie rozliczalności? Czy modyfikacja mechanizmów funkcjonowania demokracji w UE wpływa na zażegnanie kryzysów w procesie integracji zarówno w krótkim, jak i w długim okresie czasu? Aby odpowiedzieć na powyższe pytania, należy poddać analizie zmiany dokonane w zakresie reguł rządzenia w Unii Europejskiej, w wymiarze makroekonomicznym i fiskalnym, wprowadzone między 2008 a 2013 rokiem.
EN
This article concerns the impact of the crisis on the manner in which the European Union functions, with particular attention paid to the issue of accountability. The analysis of particular legal solutions adopted since the eruption of the economic crisis enables capturing of the changes that have occurred with respect to the functioning of democracy in the EU. This facilitates the search for an answer to the following research questions: during times of crisis, do transformations lead to improvements in the quality of democracy, or do they rather deepen the existing democratic deficit, particularly in respect of accountability? Are modifications to mechanisms governing the functioning of democracy in the EU helping to overcome both short- and long-term crises in the integration process? In order to find answers to these questions, an analysis has been performed of the changes made to regulations addressing governance in the European Union in the macroeconomic and fiscal sphere implemented between 2008 and 2013.
Year
Issue
Pages
10-25
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
 • Instytut Nauk Politycznych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
References
 • BERTONCINI Yves (2013), The Parliaments of the EU and the EMU Governance What Parliamentary Dimension for the ‘Political Union’?, Paris, http://www.notre-europe.eu/media/parliamentsemugovernance-bertoncini-ne-jdi-apr13.pdf?pdf=ok (10.06.2015).
 • BOVENS Mark (2007), New Forms of Accountability and EU-Governance, „Comparative European Politics”, nr 5.
 • CISOTTA Roberto (2013), What Role for the European Commission in the New Governance of the Economic and Monetary Union?, „ IAI Working Papers”, nr 24.
 • CRUM Ben, FOSSUM John (2009), The Multilevel Parliamentary Field: A Framework for Theorizing Representative Democracy in the EU, „European Political Science Review”, nr 1 (02).
 • EP DG Internal Policies Directorate for Economic and Scientific Policies Economic Governance Support, Unit Involvement of the National Parliaments concerning the SCP and The NRP Background Nota, 20.09.2012, http:/www.europarlr.europa.eu/document/activities/cont/20121019ATT53994EN.pdf (10.06.2015).
 • GUÉROT Ulrike, DULLIEN Sebastian (2012), The Long Shadow of Ordoliberalism: Germany’ S Approach to the Euro Crisis, „Policy Brief” ECFR/49.
 • HEATH Anthony, McLEAN Iain, TAYLOR Bridget, CURTICE John (1999), Between First and Second-Order: A Comparison of Voting Behavior in European and Local Elections in Britain, „European Journal of Political Research”, nr 35.
 • HODSON Dermot (2013), The Little Engine That Wouldn’t’: Supranational Entrepreneurship and the Barroso Commission, „Journal of European Integration”, nr 35 (3).
 • JAGIEŁŁOWICZ Łukasz (2013), W stronę Europy zmiennej geometrii? Analiza orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Europejskiego Mechanizmu Stabilności, „Analiza Natolińska”, nr 3 (61).
 • O’DONNELL Guillermo (1997), Rendición de cuentas horizontal y neuvas poliarquías, „Nueva Sociedad”, nr (152).
 • O’DONNELL Guillermo (1998), Further Thoughts on Horizontal Accountability, Conference on Institutions Accountability and Democratic Governance in Latin America, Notre Dame.
 • VAN ROMPUY Rompuy Herman van (2012, The Discovery of Co-Responsibility: Europe in the Debt Crisis, Speech at the Humboldt University, Berlin, http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-12-35_en.htm, 08.07.2015
 • SCHWARZER Daniela (2012), The Euro Area Crises, Shifting Power Relations and Institutional Change in the European Union 1, Global Policy 3 (Supplement 1).
 • SROKA Anna (2014), Accountability and multi-level governance: more accountability less responsibility?, w: Agnieszka Rothert (red.), The Processes of Transnational Governance, Warszawa.
 • ROZPORZĄDZENIE Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1173/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro, Dz. Urz. UE, L 306 z 23.11.2011.
 • ROZPORZĄDZENIE Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1174/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w strefie euro, Dz. Urz. UE, L 306 z 23.11.2011.
 • ROZPORZĄDZENIE Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych, Dz. Urz. UE, L 306 z 23.11.2011.
 • ROZPORZĄDZENIE Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania, Dz. Urz. UE, L 306 z 23.11.2011.
 • ROZPORZĄDZENIE Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu, Dz. Urz. UE, L 306 z 23.11.2011.
 • ROZPORZĄDZENIE Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 472/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego nad państwami członkowskimi należącymi do strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej, Dz. Urz. UE, L 140 z 27.5.2013.
 • ROZPORZĄDZENIE Rady (UE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające Europejski Mechanizm Stabilizacji Finansowej, Dz. Urz. UE, L 118 z 12.05.2010.
 • EUROPEJSKI instrument stabilności finansowej (EISF), http://www.efsf.europa.eu/attachments/faq_en.pdf, (10.06.2015).
 • TRAKTAT o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej (TSKZ), Dz.U. 2013, poz. 1258, z 29.10.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7aeab42c-f2ba-4126-94c6-637435c7f2d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.