PL EN


2018 | 10(46) | 1 | 7-20
Article title

Program Rodzina 500+ – sukces czy porażka?

Title variants
EN
Family 500+ Program – Success or Failure?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł powstał na bazie dwuletnich obserwacji, badań terenowych oraz analizy danych zastanych, upublicznionych przez Główny Urząd Statystyczny i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Uzyskane informacje pozwoliły określić efektywność programu z perspektywy zarówno państwa, jak i beneficjentów środków pomocowych. Jego celem jest uświadomienie, że to, co na pierwszy rzut oka wygląda korzystnie, może w perspektywie dłuższego czasu przynieść nieodwracalnie negatywne skutki. Niniejszy artykuł ma na celu wskazać, jak istotna dla kolejnych pokoleń jest dokładna analiza skutków działań podejmowanych przez decydentów. Istotą artykułu jest uwypuklenie rangi kanału dystrybucji środków pomocowych oraz próba odpowiedzi na pytania: Czy wprowadzenie programu Rodzina 500+ jest w stanie przyczynić się do zniwelowania już obserwowalnych skutków niżu demograficznego? Czy w perspektywie długookresowej program ma szanse na powodzenie i realizację ministerskich założeń? Program Rodzina 500+ jest nowatorską inicjatywą państwa, mającą na celu zainicjowanie procesu łagodzenia skutków kryzysu demograficznego w Polsce, a jednocześnie zmniejszenie ubóstwa wśród dzieci.
The article is based on two-year observations, field studies and analysis of existing data, published by the Central Statistical Office and the Ministry of Family, Labour and Social Policy. The information obtained allowed to determine the effectiveness of the program from the perspective of both the state and beneficiaries of aid funds. Its aim is to make people aware that what looks good at first glance may bring irreversible negative effects in the long term. This article aims to show how important for the next generations is a thorough analysis of the effects of actions taken by decision-makers. The essence of the article is to emphasize the importance of the distribution channel for assistance funds and to try to answer the following questions: Is the introduction of the Family 500+ program capable of contributing to the alleviation of the already observable effects of the demographic decline? In the long-term perspective, does the program stand a chance of success and implementation of the ministerial assumptions? The Family 500+ program is an innovative state initiative aimed at initiating the process of mitigating the effects of the demographic crisis in Poland, and at the same time reducing poverty among children.
Contributors
References
  • Brandt N., Kiełczewska A., Magda I., The Family 500+ Child Allowance and Female Labour Supply in Poland, IBS Working Paper, Warszawa 2018.
  • Brzeziński M., Bezpieczeństwo społeczne jako rodzaj bezpieczeństwa. Ustalenia wprowadzające, w: Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia, uwarunkowania, wyzwania, red. A. Skrabacz, S. Sulowski, Warszawa 2012.
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  • Malec M., Percepcja bezpieczeństwa: definicje, wymiary i paradygmaty, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7af1678e-cecd-4e44-a775-644a49ae0fb5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.