PL EN


2011 | 7 | 97-120
Article title

Old Age in Contemporary Poland – Social Problems

Title variants
PL
Starość we współczesnej Polsce – problemy społeczne
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper investigates the situation of the elderly in Poland today. Beyond the general socio- cultural factors influencing the process of ageing, the authors focus on how the media depict the elderly and their situation in society. The analysis leads to the conclusion that topics connected with ageing are rarely discussed in the media. When they appear, they are analysed mainly from an economic and political perspective and are seldom the subject of more profound thought.
Year
Issue
7
Pages
97-120
Physical description
Contributors
 • Uniwerytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Socjologii, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Socjologii, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Batorski, D. (2007) "Uwarunkowania i konsekwencje korzystania z technologii informacyjno- komunikacyjnych" [The conditions and consequences of using ICT] in J. Czapiński and T. Panek (eds) Diagnoza Społeczna [Social diagnosis]. Warsaw.
 • Błędowski, P. (2002) "Ludzie starzy i polityka społeczna" [Elderly people and social policy] in B. Synak (ed.) Polska starość [Old-age in Poland]. Gdańsk: Gdańsk University Press.
 • Brandt, M., Haberkern, K. and Szydlik, M. (2009) "Intergenerational Help and Care in Europe". European Sociological Review 25 (5).
 • Czapiński, J. (2007a) "Indywidualna jakość życia" [Individual quality of life] in J. Czapiński and T. Panek (eds) Diagnoza Społeczna [Social diagnosis]. Warsaw.
 • Czapiński, J. (2007b) "Trzy typy wykluczenia społecznego" [Three types of social exclusion] in J. Czapiński and T. Panek (eds) Diagnoza Spoteczna [Social diagnosis]. Warsaw.
 • Diehl, M. and Wahl, H. (2010) "Awareness of Age-related Change: Examination of a (Mostly) Unexplored Concept". The Journals of Gerontology: Series B: Psychological Sciences and Social Sciences 65B (3).
 • Frąckiewicz L. (2002) "Społeczne i ekonomiczne konsekwencje procesu starzenia się ludności" [The social and economic consequences of population ageing] in L. Frąckiewicz (ed.) Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku [Poland and Europe. Demographic processes at the dawn of the 21st century]. Katowice: Śląsk.
 • Gazeta Wyborcza, Nos 1−304, January−December 2007.
 • Halicki J. (2006) "Społeczne teorie starzenia się" [Social theories of ageing] in J. Halicki and M. Halicka (eds) Zostawić ślad na Ziemi [Leaving a mark on earth], Białystok: Białystok University Press.
 • Halik, J. (2002) (ed.) Starzy ludzie w Polsce: społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa [Elderly people in Poland: the social and health consequences of population ageing], Warsaw: Institute of Public Affairs.
 • Hertzog, C., Kramer, A. F., Wilson, R. S. and Lindenberger, U. (2009) "Enrichment Effects on Adult Cognitive Development: Can the Functional Capacity of Older Adults be Preserved and Enhanced?" Psychological Science in the Public Interest 9 (1) (Association for Psychological Science, Washington DC).
 • Kowalewski, J. T. and Szukalski, P. (eds) (2006) Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich [Old age and ageing as experienced by individuals and communities]. Łódź: Łódź University Press.
 • Mielczarek, A. (2005) "Wolność i prawo do godnego życia w opiniach ludzi starych" [The freedom and right to a decent life in the opinions of elderly people]. Praca Socjalna 2.
 • Minois, G. (1995) Historia starości. Od antyku do renesansu [The history of old age. From Antiquity to the Renaissance]. Warsaw: Marabut.
 • Nasz Dziennik, Nos 1−304, January−December 2007.
 • Niezabitowski, M. (2007) Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej [Elderly people in the sociological perspective]. Katowice: Śląsk.
 • Perek-Bialas, J. and Kocór, M. (2005) "Inne, gorsze traktowanie osób starszych w obszarze partycypacji społecznej" [Different and worse treatment of elderly people in the area of social participation) in B. Tokarz (ed.) Stop dyskryminacji ze względu na wiek [Stop age discrimination). Warsaw: Academy for the Development of Philanthropy in Poland.
 • Romer, M. T (2005) "Dyskryminacja ze względu na wiek w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych" [Age discrimination in labour and insurance law] in B. Tokarz (ed.) Stop dyskryminacji ze względu na wiek [Stop age discrimination], Warsaw: Academy for the Development of Philanthropy in Poland.
 • Synak, B. (2000) "Pozycja społeczna ludzi starych w warunkach zmian ustrojowych i cywilizacyjno-kulturowych" [The social status of elderly people against the backdrop of systemic and socio-cultural change] in B. Synak (ed.) Ludzie starzy w warunkach transformacji ustrojowej [Elderly people under conditions of systemic change], Gdańsk: Gdańsk University Press.
 • Szarota, Z. (2010) Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia [Aging and old age in the dimension of institutional support]. Kraków: Pedagogical University of Cracow Press.
 • Szatur-Jaworska, B. (2000) Ludzie starzy i starość w polityce społecznej [Elderly people and old age in social policy]. Warsaw: ASPRA−JR.
 • Szatur-Jaworska, B. (2003) "Polityka społeczna a aktywizacja seniorów" [Social policy and the activation of senior citizens] in B. Tokarz (ed.) (2002) Jesień moja ulubiona pora roku [Autumn is my favourite season]. Warsaw: Academy for the Development of Philanthropy in Poland.
 • Szatur-Jaworska, B. (2006) "Jakość życia w fazie starości − próba diagnozy" [Quality of "life in old age − an attempted diagnosis] in J. Halicki and M. Halicka (2006) Zostawić ślad na Ziemi [Leaving a mark on earth], Białystok: Białystok University Press.
 • Szatur-Jaworska, B. (2008) "Uczestnictwo osób starszych w sferze publicznej" [Participation of elderly people in the public sphere] in B. Szatur-Jaworska (ed.) (2008) Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań [Observance of the rights of elderly people in Poland. Analysis and recommendations], Warsaw: Polish Ombudsman's Bulletin.
 • Szatur-Jaworska, B., Błędowski, P. and Dzięgielewska, M. (2006) Podstawy gerontologii społecznej [The bases of social gerontology]. Warsaw: ASPRA−JR.
 • Szukalski, P. (2004a) "Kontrakt międzypokoleniowy a zasada sprawiedliwości międzypokoleniowej" [The intergenerational contract and the principle of intergenerational solidarity] in L. Frąckiewicz and A. Rączaszczek (eds) Kapitał społeczny [Social capital], Katowice: University of Economics in Katowice Press.
 • Szukalski, P. (2004b) "Uprzedzenia i dyskryminacja ze względu na wiek (ageism): przyczyny, przejawy, konsekwencje" [Ageism: causes, symptoms and consequences]. Polityka Społeczna 2.
 • Szukalski, P. (2006) "Zagrożenie czy wyzwanie − proces starzenia się ludności" [Population ageing: threat or challenge?]. Polityka Społeczna 9.
 • Tokaj, A. (2000) U progu starości [At the cusp of old age], Poznań: Eruditus.
 • Touron, D. R. et al. (2007) "Moderation of Older Adults' Retrieval Reluctance through Task Instructions and Monetary Incentives". Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 62B.
 • Trafialek, E. (2003) Polska starość w dobie przemian [Polish old−age in an era of change]. Katowice: Śląsk.
 • Wciórka, B. (2007) "Między młodością a starością. Komunikat z dwusetnego badania aktualnych problemów kraju" [Between youth and old age. Communique on the 200th report on the country's current problems], CBOS, BS/22/2007. Warsaw: CBOS.
 • Legislation
 • Act of 26 June 1974 − The Labour Code {Journal of Laws 1998, No. 21, item 94, as amended), Section II (Employment Relations), article 39.
 • Act of 17 December 1998 on Retirement Pensions and Allowances from the Social Insurance Fund (Journal of Laws 2004, No. 39, item 353, as amended) articles 103−105.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7af18a5a-90ce-4a88-b43e-7b4042be7034
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.