PL EN


2015 | 41(3)/2015 Stosunki Międzynarodowe | 92-102
Article title

Litewsko-białoruska współpraca gospodarcza i perspektywy jej rozwoju

Content
Title variants
EN
Lithuanian-Belarussian Economic Cooperation and Perspectives of Its Development
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono w ogólnym zarysie współpracę gospodarczą Litwy z Białorusią w latach 2004-2012. Opierając się na dokumentach źródłowych, opisano istotne czynniki kształtujące tę współpracę, która uległa szczególnej zmianie po przystąpieniu Litwy do Unii Europejskiej. Handel zagraniczny oraz inwestycje zostały poddane szczegółowej analizie, ponieważ są podstawowym narzędziem określającym stopień współpracy gospodarczej między krajami. Przeprowadzona analiza uprawniła do sformułowania wniosków odnośnie do perspektyw litewsko-białoruskiej współpracy.
EN
In their article, the authors presented in outline the economic cooperation between Lithuania and Belarus in the years 2004-2012. Based on the source documents, they described the important factors shaping that cooperation which has particularly been transformed upon Lithuania’s accession to the European Union. Foreign trade and investments were analysed in details as they are the basic tool determining the degree of economic cooperation between countries. The carried out analysis has entitled to formulate the conclusions as to the perspectives of Lithuanian-Belarussian cooperation.
Contributors
author
  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina (Litwa)
References
  • Bożyk P. (2004), Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna, PWE, Warszawa.
  • Ambasada Litwy na Białorusi (2013), http://by.mfa.lt/index.php?2264282668 [dostęp: 26.12.2013].
  • Departament Statystyki Litwy (2013), http://www.osp.stat.gov.lt/web/guest/statistikos-leidiniu-katalogas [dostęp: 30.12.2013].
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych (2013), https://www.urm.lt/index.php?2980260140 [dostęp: 26.12.2013].
  • Twój partner na Białorusi (2014), http://dazin.pl/4001/index.html [dostęp: 03.01.2014].
  • Ustawa Republiki Litewskiej (2013), http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=19838&p_query=&p_tr2= [dostęp: 25.12.2013].
  • Торгово-экономическое сотрудничество (2013), http://lithuania.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/trade_economic/ [dostęp: 30.12.2013].
  • Национальный правовой интернет – портал Республики Беларусь (2014), http://www.pravo.by/main.aspx?guid=4641 [dostęp:02.01.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7af223ca-805c-4171-8065-1187874d4e2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.