PL EN


2020 | vol. 64, nr 3 | 78-91
Article title

The absorption of EU funds and the socio-economic development in the subregional dimension in Poland

Content
Title variants
PL
Absorpcja funduszy Unii Europejskiej a rozwój społeczno-ekonomiczny w ujęciu subregionalnym w Polsce
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of the article is to specify the interdependencies between the absorption of EU funds and the changes in socio-economic development. The research was conducted on subregional level in three stages. At the first stage, the level of development of 380 districts in Poland was specified. At the second stage, the differentiation in EU fund absorption in those districts was shown. At the third stage, the interdependencies between the size of the absorption and the changes in the level of development in the arrangement of factors of the said development based on the analysis of regression was specified.
PL
Celem artykułu jest próba określenia zależności między absorpcją funduszy Unii Europejskiej a zmianami poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego w Polsce. Badania przeprowadzono na poziomie subregionalnym w trzech etapach. W pierwszym określono poziom rozwoju 380 powiatów w Polsce. W drugim etapie przedstawiono zróżnicowanie przestrzenne absorpcji środków unijnych w tych powiatach. W trzecim etapie badania określono zależności między wielkością tej absorpcji a zmianami poziomu rozwoju społecznoekonomicznego w układzie czynników tego rozwoju na podstawie analizy regresji.
References
 • Bradley, J., Zaleski, J., Tomaszewski, P., and Zembaty, M. (2007). Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013. Ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN. Wrocław: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego.
 • Churski, P. (2008). Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Dziadek, K. (2012). Makroekonomiczny wymiar przedsięwzięć finansowanych dotacjami unijnymi w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (45), 21-36.
 • Grosse, T. G. (2004). Poland and the EU new cohesion policy. Instytut Spraw Publicznych. Institute of Research on a Market Economy. (2010). Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013. Gdańsk-Warszawa: Prevision.
 • Knapińska, M. (2017). Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów i regionów świata – perspektywa makroekonomiczna. Studia Oeconomica Posnaniensia, 5(5), 38-58.
 • Kološta, S. (2016). Učiaci sa región – východiská, podstata, kritika, využitie. Banská Bystrica: Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 • Korneluk, Ł. (2015). Rola środków z budżetu Unii Europejskiej w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski w latach 2007-2013. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Kozarova, I. (2013). The impact of driving forces of globalization on the nature of border effects in Slovakia. In L. Krticka (Ed.), Political factors of economic growth and development in transition economies (pp. 78-89). Ostrava: University of Ostrava.
 • Krugman, P. (1991). Increasing returns and economic geography. Journal of Political Economy, 99(3), 483-499.
 • Kufel, T. (2013). Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ministry of Funds and Regional Policy. (2019). Lista beneficjentów Funduszy Europejskich. Warszawa:
 • Ministry of Funds and Regional Policy. Retrieved from https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl
 • Romer, D. (2000). Makroekonomia dla zaawansowanych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Schumpeter, J. (1995). Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Smętkowski, M. (2013). Rozwój regionów i polityka regionalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji i globalizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Sobczyk, M. (2007). Statystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Spychała, M. (2014). Wielkość i struktura pomocy de minimis w Polsce w okresie kryzysu finansowego. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2(6), 96-112.
 • Spychała, M. (2017a). Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w powiatach województwa wielkopolskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (487), 293-305. http://doi.org/10.15611/pn.2017.487.26
 • Spychała, M. (2017b). Zróżnicowanie przestrzenne absorpcji funduszy unijnych perspektywy finansowej 2007-2013 a zmiany poziomu wzrostu gospodarczego województw w Polsce. Nierówności
 • Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 49(1), 348-358. http://doi.org/10.15584/nsawg.2017.1.26
 • Spychała, M. (2018). Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (527), 242-254. http://doi.org/10.15611/pn.2018.527.21
 • Stankiewicz, W. (2007). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: PWE.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7af54f75-ca2b-4e74-ba42-33c2813b1ae1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.