PL EN


2018 | 5 | 23-33
Article title

Od deficytów ku zasobom – nowe tendencje w pracy socjalnej z rodziną.

Content
Title variants
EN
From deficits to resources – new tendencies in social work with family
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym obszarem przemyśleń zawartych w niniejszym artykule jest problematyka pracy socjalnej z rodziną, którą autorka prezentuje z perspektywy zyskującej w ostatnich latach na popularności koncepcji opartej na mocnych stronach (strength – based social work practice). W myśl jej założeń pomyślna interwencja w rodzinie zależy nie tylko od zakresu występujących w niej potrzeb i problemów czy umiejętności pracownika socjalnego, lecz przede wszystkim od sił tkwiących w rodzinie i jej odporności na trudne sytuacje życiowe. Istotna jest koncentracja na zasobach, które mogą stanowić punkt oparcia w pokonywaniu bieżących trudności. Wymaga to zmiany perspektywy opierającej się na deficytach, postrzegającej ludzi wyłącznie przez pryzmat ich dysfunkcji na perspektywę możliwości. Autorka analizuje kluczowe cechy tego podejścia, omawia wybrane badania empiryczne prowadzone w tym obszarze praktyki.
EN
The main area of reflection concerning this article is the issue of social work with family, which the author presents from the popular in recent years perspective based on strengths (strength – based social work practice). According to its assumptions successful intervention in the family depends not only on the scope of the needs and problems it has or the skills of the social worker, but above all on the forces inherent in the family and its resistance to difficult life situations. It is important to focus on resources that can be a point of support in overcoming current difficulties. This requires a change in perspective based on deficits, perceiving people exclusively through the prism of their dysfunction on the perspective of possibilities. The author analyses the key features of this approach, discusses selected empirical research conducted in this area of practice.
Year
Issue
5
Pages
23-33
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Borucka A., Ostaszewski K. (2008), Pokonać przeciwności losu – koncepcja „resilience”, „Remedium” 7-8(185), 11-13.
 • Collins D., Jordan C., Coleman H. (2008), An Introduction to Family Social Work, Belmont.
 • Dunst C.J., Trivette C.M., Deal A.G. (red.) (1994), Supporting and strengthening families: Volume 1. Methods, strategies and practices, Cambridge.
 • Early T.J., GlenMaye L.F. (2004), Valuing Families: Social Work Practice with Families from a Strengths Perspective, “Social Work”, 45(2), 118-130.
 • Egan G. (2002), Kompetentne pomaganie, Poznań.
 • Garvin C.H., Seabury G. (1996), Działania interpersonalne w pracy socjalnej, Warszawa.
 • Goldstein H. (1973), Social Work Practice: A Unitray Approach, Columbia.
 • Johnson L. (1992), Social Work Practice. A Generalistic Approach, Boston.
 • Kaźmierczak T. (2009), Czy praca socjalna w Polsce jest nowoczesna?, [w:] W. Szymczak (red.), Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej, Lublin, 91-102.
 • Kelly B., Gates T.G. (2010), Using the strengths perspective in the social work interview with young adults who have experienced childhood sexual abuse, “Social Work in Mental Health”, 8(5), 421-437.
 • Krasiejko I. (2010), Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej, Katowice.
 • Leśniak E., Dobrzyńska-Mesterhazy A. (1996), Rodziny w kryzysie: diagnoza i interwencja kryzysowa, [w:] W. Badura-Madej (red.), Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, Warszawa, 83-103.
 • Lipowicz E. (2012), Obraz klienta pomocy społecznej w percepcji studentów i pracowników socjalnych – komunikat z badań, [w:] E. Kartowicz, A. Leszczyńska-Rejchert (red.), Stereotypy w pedagogice, pracy socjalnej i resocjalizacji, Toruń, 145-159.
 • Miś L. (2008), Konstruowanie pracy socjalnej skoncentrowanej na rozwiązaniach, [w:] L. Miś (red.), Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach, „Zeszyty Pracy Socjalnej”, nr 14, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 13-27.
 • Pattoni L. (2012), Strengths-based Approaches for Working with Individuals, Insights: Evidence Summaries to Support Social Services in Scotland. Glasgow: Institute for Research and Innovation in Social Services, www.iriss.org.uk/sites/default/files/iriss-insight-16.pdf, dostęp: 4.01.2018.
 • Richmond M.E. (1917), Social diagnosis, New York.
 • Rapp C., Saleebey D., Sullivan P. (2006), The future of strengths-based social work practice, [w:] D. Saleebey (red.), The strengths perspective in social work practice, Boston.
 • Rosengren D.B. (2013), Rozwijanie umiejętności w dialogu motywacyjnym, Kraków.
 • Saleebey D. (1992), The Strengths Perspective in Social Work Practice, New York.
 • Saleebey D. (red.) (2006), The strengths perspective in social work practice, Boston.
 • Sieńko I. (1996), Metody pracy socjalnej – geneza i rozwój, „Praca Socjalna”, 3-4.
 • Szczepkowski J. (2010), Praca socjalna – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, Warszawa.
 • Walsh F. (1998), Strengthening Family Resilience, New York.
 • Weick A. (2006), Building a strengths perspective for social work, [w:] I.D. Saleebey (red.), The strengths perspective in social work practice, Boston, 18-26.
 • Wise J.B. (2005), Empowerment Practice with Families In Distress, New York, 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7affc156-5cd9-4e4f-be39-66a13544271c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.