PL EN


2016 | 6 (34) | 297-311
Article title

Legal status of the Commander-in-Chief of the Polish Armed Forces

Content
Title variants
PL
Pozycja prawna Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych RP
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
This article concerns the legal status of the Commander-in-Chief of the Polish Armed Forces (Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych). This is one of the most significant state or-gans for security that is nominated for a time of war. The main elements of his legal status were defined in the Constitution of the Republic of Poland and elaborated in the statutory regulation. Pursuant to these documents this organ is subordinate to the Head of State and his functioning is defined during a war. His basic competences em-brace commanding of the Polish Armed Forces together with ensuring the co-opera-tion of the subordinated forces with their allied counterparts in planning and conduct-ing the military operations. He bears the constitutional responsibility for the violation of the Constitution and the statute. Nevertheless, this regulation is neither compre-hensive nor holistic. The reason of this is the fact that some of its components require various rules of interpretation (e.g. neutrality concerning the political issues), where-as the other have not been regulated at all (e.g. the demands in respect to the candi-dates). For these reasons it was demanded to specify the legal status of the Command-er-in-Chief of the Polish Armed Forces.
PL
Artykuł dotyczy pozycji prawnej Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Jest to jeden z kluczowych dla bezpieczeństwa organ państwowy mianowany na czas wojny. Główne elementy pozycji prawnej tego organu zostały wskazane w Konstytucji RP oraz doprecyzowane w regulacji ustawowej. Jest to więc organ podległy głowie państwa, którego funkcjonowanie aktualizuje się w czasie wojny. Do jego podstawowych kompetencji należy dowodzenie Siłami Zbrojnymi RP oraz zapewnienie współdziałania podległych sił z siłami sojuszniczymi w planowaniu i prowadzeniu działań wojennych. Ponosi odpowiedzialność konstytucyjną za naruszenie konstytucji i ustawy. Niemniej jednak nie jest to regulacja kompleksowa i całościowa. Niektóre z cech wymagają bowiem zastosowania rozmaitych reguł wykładniczych (np. neutralność w sprawach politycznych), inne zaś nie zostały uregulowane w ogóle (np. wymagania w stosunku do kandydata). W tym stanie rzeczy wysunięty został postulat w zakresie wyraźnego określenia pozycji prawnej NDSZ.
Year
Issue
Pages
297-311
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
References
 • Balicki R., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 1998 r. (sygn. akt K 17/98), “Przegląd Sejmowy” 1998, No. 4.
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Bień-Kacała A., Serowaniec M., Dyrektywa współdziałania egzekutywy w świetle Konstytucji RP z 1997 r. Kilka przypadków z dziedziny spraw zagranicznych i bezpieczeństwa państwa, [In:] Promĕny dĕlby moci. Dĕlba moci v ústavním systému České republiky a Polské republiky, eds. J. Jirásek a Z. Witkowski, Olomouc 2015.
 • Bień-Kacała A., Siły Zbrojne RP – próba identyfikacji współczesnego celu funkcjonowania, [In:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania, t. 2, ed. J. Jaskiernia, Warszawa 2014.
 • Bień-Kacała A., The Tribinal of State and constitutional accountability in Poland, “Annales Universitatis Apulensis, Series Jurisprudentia” 2014, No. 17.
 • Bień-Kacała A., Trybunał Stanu, [In:] Prawo konstytucyjne, eds. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Toruń 2015.
 • Bień-Kacała A., Witkowski Z., O potrzebie redefinicji terminu „organ państwa”, [In:]
 • W służbie dobru wspólnemu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, eds. R. Balicki, M. Masternak-Kubiak, Warszawa 2012.
 • Działocha K., Zalasiński T., Artykuł 198, [In:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 5, ed. L. Garlicki, Warszawa 2007.
 • Filar M., Niektóre węzłowe problemy orzecznictwa Trybunału Stanu III Rzeczypospolitej,[In:] Ze sztandarem prawa przez świat, eds. R. Tokarczyk, K. Motyka, Zakamycze 2002.
 • Naleziński B., Trybunał Stanu, [In:] Prawo konstytucyjne RP, ed. P. Sarnecki, Warszawa 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b0064b3-6cf6-48ff-bc87-ba6f690032d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.