PL EN


2019 | 2 | 4 | 133-145
Article title

Становление и развитие музыкальной терапии (исторический аспект)

Content
Title variants
EN
Establishment and development of music therapy (historical aspect)
PL
Powstanie i rozwój muzykoterapii (aspekt historyczny)
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
The main goal of research is to determine historical sources, literature in the history of mu-sic, medicine, philosophical thought, literature on the psychology of the process of establish-ing and developing music therapy as a method of prevention and treatment of psychopathic diseases in people of all ages. The use of music in the flying of various diseases has a centuries-old history. In ancient China, Japan, Indian and Greece specific national systems were created in a given area of medicine. This experience has resulted in the treatment of sick people in the next historical pe-riods. In the present era music therapy has been widely disseminated in healing practice on all counties of the world. To a large extent this was fostered by the training of specialists in this field at universities; development of scientific exercise programs in music therapy; the dissem-ination of audiovisual technology; acceptance of the use of music therapy in medical and re-habilitation facilities by individual ministries of public health in most of Europe, America and Asia. The effectiveness of using as a means of preventing treatment of diseases has been con-firmed by many years of practice of music therapists from various countries around the world. A significant effect of music therapy, especially in children and adolescent, is the inte-gration of music with physical and dance exercises (rhythmic classes) that promote the in-crease of interest in exercising, increasing the impact on their psychophysical development, shaping the correct posture, emotional development, shaping motivation to participate in these classes.
PL
Głównym celem badań danego materiału jest ustalenie na podstawie przeprowadzonej ana-lizy źródeł historycznych, literatury z zakresu dziejów muzyki, medycyny, myśli filozoficznej oraz literatury z zakresu psychologii, procesu stanowienia i rozwoju muzykoterapii jako me-tody profilaktyki i leczenia chorób psychosomatycznych u ludzi w różnym wieku. Wykorzystanie muzyki w leczeniu różnych chorób ma wielowiekową historię. W starożyt-nych Chinach, Japonii, Indii, Grecji powstały iście specyficzne narodowe systemy w danym obszarze medycyny. To doświadczenie miało wpływ na leczenie ludzi chorych w następnych epokach dziejowych. Obecnie muzykoterapia otrzymała szerokie rozprzestrzenienie w praktyce leczniczej na wszystkich kontynentach świata. W znaczącej mierze sprzyjały temu: kształcenie specjalistów w tej dziedzinie w szkołach wyższych, opracowanie naukowych programów ćwiczeniowych z muzykoterapii, rozprzestrzenienie audiowizualnej techniki, akceptacja stosowania muzykote-rapii w zakładach medycznych i rehabilitacyjnych przez poszczególne ministerstwa zdrowia publicznego w większości krajów Europy, Ameryki i Azji. Efektywność muzyki jako środka profilaktyki leczenia chorób potwierdzono wieloletnią praktyką muzykoterapeutów z różnych krajów świata. Znaczący efekt muzykoterapii, zwłasz-cza u dzieci i młodzieży, ma integracja muzyki z ćwiczeniami fizycznymi i tanecznymi (zajęcia rytmiczne), które sprzyjają podniesieniu zainteresowania ćwiczących, zwiększeniu oddziały-wanie na ich rozwój psychofizyczny, kształtowaniu prawidłowej postawy ciała, rozwojowi emocjonalnemu, kształtowaniu motywacji do uczestniczeniu w tych zajęciach.
RU
Перед данным исследованием была поставлена цель: на основе анализа исторической, медицинской, музыкальной, психологической литературы изучить становление и развитие музыкотерапии как средства профилактики и лечения психосоматических заболеваний у людей разного возраста. Использование музыки в лечении различных болезней имеет многовековую историю. В древнем Китае, Индии, Греции сложились свои национальные системы в данной области медицины. Этот практический опыт был положен в основу лечения больных людей в последующие исторические периоды. В наше время музыкотерапия получила широкое распространение в медицинской практике на всех континентах планеты. В значительной мере этому способствовали: подготовка специалистов данной отросли в высших учебных заведениях; разработка научно обоснованных программ для занятий музыкотерапией; выпуск электронной звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры, а также компакт-дисков с музыкальными записями; положительное отношение к использованию музыкотерапии в лечебных учреждениях и реабилитационных центрах со стороны министерств и ведомств здравоохранения большинства стран Европы, Америки и Азии. Эффективность использования музыки, как средства профилактики и лечения болезней подтверждается многолетней практикой музыкотерапевтов разных стран мира. Значительный эффект музыкотерапии, особенно у детей и молодежи, имеет интеграция музыки с физическими и танцевальными упражнениями (занятия ритмикой). Они дают возможность повысить интерес у занимающихся, увеличить влияние на их психофизическое развитие, формирование правильной осанки, развитие эмоциональной сферы, создание мотивации к участию в этих занятиях.
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Instytut Nauk Pedagogicznych
References
 • Agilarov Ch.A, Peirakov G.D., Agilarova S.Ch., Muzykoterapevtycheskij aspekt problemu kompleksnogo vozdeijstwia iskusstv, Moskva, 1992, 23 s., Dep. WNNIIMI, № 22876.
 • Aristotel, O dusze, Socz. w 4 tomach, t. 1, Mysl, Moskva, 1983.
 • Bruscia K.E., Defining Music Therapy, Barcelona 1989.
 • Galińska E., Podstawowe kierunki teoretyczne muzykoterapii, „Zeszyty Nauko-we Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu” 1990, nr 52, s. 32–44.
 • Gotsdiner A., Muzykalnaja psichologia, Moskva, 1993, s. 191.
 • Janicki A., Wpływ muzyki na człowieka i wykonywaną przez niego pracę, „Ze-szyty Naukowe PWSM we Wrocławiu” 1980, nr 24.
 • Janiszewski M., Podstawy muzykoterapii, Łódź 1997.
 • Kierył M., Elementy muzykoterapii, Warszawa 1996.
 • Kronenberger M., Muzykoterapia. Podstawy teoretyczne do zastosowania muzy-koterapii w profilaktyce stresu, Szczecin 2004.
 • Labiskir W., Fiziczeskaja kultura i sport w cywilizacji i epochi, Charkow 2005.
 • Losev A.F., Antycznaja muzykalnaja estetika, M., 1968.
 • McCarty R., Allison M., Rein I. et. al., Stress Med. 1996., V. 12/3, P. 167–175.
 • Petruchin V.J., Teoreticheskie osnowy muzykalnoj terapii, Newropatologia i psichoterapia im. S. Korsakova, t. 91, №3, s. 96–99.
 • Siui Mintan, Martinowat, Czżun Jan cygun, Kniga dla cztenia i praktyki, Sofia, s. 352.
 • Vilchkovskaja A.E., Muziczne wychowanie uczniv zagalnoosvitnich szkil Pol-sczczi, Piotrków Trybunalski 2013
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b042397-9946-4eec-8b92-4b4998fcb61e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.