PL EN


2020 | 2(35) | 5-46
Article title

Rys historyczny rozwoju Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w rehabilitacji na rzecz osób z niepełnosprawnościami w latach 1956-2020

Content
Title variants
EN
Historical Outline of the Development of the Polish Society for the Fight Against Disability in Rehabilitation for People with Disabilities in 1956-2020
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Po latach wojny i okupacji Polska stanęła przed trudnymi wyzwaniami i problemami. Na płaszczyźnie tak szczególnych uwarunkowań powstał ruch społeczny Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, walczący przez 60 lat o godne życie i prawa osób z niepełnosprawnościami, edukację, naukę, zatrudnienie, kulturę i oświatę oraz konsekwentne przyczynianie się do budowy społeczeństwa równych szans, w którym ludzie niepełnosprawni żyją wśród nas, a nie obok. Życie tak licznej społeczności z niepełnosprawnościami, mimo znacznej poprawy, nadal wymaga większej troski i wsparcia ze strony władz rządowych i samorządowych, z uwagi na globalne skutki koronawirusa, niespójność systemu polityki społecznej, liczne bariery architektoniczne, komunikacyjne i mentalne, problemy w nauce, szkoleniu i zatrudnieniu. 9 marca 1960 roku powstało Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, naukowo-społeczne Stowarzyszenie inicjujące i prowadzące różne formy identyfikacji niepełnosprawności i inwalidztwa, profilaktyki inwalidztwa, edukacji, zatrudnienia chronionego, kultury i oświaty, turystyki i rodzącego się sportu osób niepełnosprawnych. To unikatowe i wielce zasłużone Stowarzyszenie naukowo-społeczne dla rozwoju rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce. To pionierski i wyjątkowy ruch społeczny na rzecz osób z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie w Europie. To kwiat nauki polskiej i ofiarnych pasjonatów społecznych. To fenomen spełniania się osób z ciężkimi i złożonymi niepełnosprawnościami w różnych formach aktywności artystycznej.
EN
After the years of war and occupation, Poland faced difficult challenges and problems. On the level of such special conditions, the Polish Society for the Fight Against Disability was created. For 60 years, it has been fighting for a dignified life and rights of disabled people, education, science, employment, culture, and education, and consequently contributing to building a society of equal opportunities, in which people with disabilities live among us, not next to us. Despite the significant improvement, the life of such a large community with disabilities, still requires more outstanding care and support from governmental and local authorities. This is due to the global effects of the coronavirus pandemic, the inconsistency of the social policy system, numerous architectural, communication, and mental barriers, as well as problems in learning, training, and employment. The Polish Society for the Fight Against Disability was established on March 9, 1960. It is a scientific and social association that initiates and conducts various forms of identification of disability and invalidity, disability prevention, education, sheltered employment, culture and education, tourism, and the emerging sport of disabled people. It is a unique and well-deserved scientific and social association for rehabilitating disabled people in Poland, standing for a pioneering and unique social movement for disabled and socially excluded people in Europe. It is also the “cream” of the Polish intelligentsia and dedicated social enthusiasts and a phenomenon of the fulfilment of people with severe and complex disabilities in various forms of artistic activity.
Year
Issue
Pages
5-46
Physical description
Dates
published
2020-11-16
Contributors
 • Społeczna Rada Naukowa TWK
References
 • Archiwum Zarządu Głównego TWK
 • Back J., Sport w rehabilitacji inwalidów, Warszawa, wyd. AWF, 1977
 • Biuletyn Informacyjny TWK 1984, Nr 3-4
 • Cioch H., Wpływ prawa spółdzielczego na rozwój spółdzielczości po 1989 roku, [w:] 90 lat prawa spółdzielczego, Biuletyn Instytutu Stefczyka Nr 5, Warszawa, 2010
 • Dyscypliny Paraolimpijskie, Warszawa, wyd. Polski Komitet Paraolimpijski, 2017
 • Hulek A., Pionierska rola w realizacji humanitarnej idei, [w:] Spółdzielczość inwalidów w Polsce Ludowej, Warszawa, wyd. KAW, 1980
 • Hulek A., W poszukiwaniu nowych metod pracy, Warszawa, wyd. TWK, 1969
 • Kosmol A., Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych, Warszawa, wyd. AWF, 2008
 • Niepełnosprawni na progu wejścia Polski do Unii Europejskiej, Rzeszów, wyd. TWK, 2004
 • Niepełnosprawni u wrót zjednoczonej Europy, red. Waszkowski H., Rzeszów, wyd. TWK, 2003
 • Niepełnosprawność, [w:] Encyklopedia XXI wieku, t. III, red. Dryżałowska G., Pilch T., Warszawa, 2004
 • Porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem a Związkiem Spółdzielni Inwalidów z 17 marca 1974 roku, Archiwum TWK
 • Praca chroniona inwalidów, red. Hulek A., Warszawa, wyd. PZWL, 1971
 • Problemy inwalidów i innych niepełnosprawnych osób ze wsi, red. Hulek A., Warszawa, wyd. PAN, 1976
 • Program działalności Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, Archiwum TWK
 • Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako służba społeczna TWK, Warszawa, wyd. TWK, 2005
 • Rozszerzony i wzbogacony program działalności Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, Warszawa, TWK, 1983
 • Sprawozdanie Zarządu Oddziału TWK we Wrocławiu
 • Twórczość i sztuka w życiu osób niepełnosprawnych, Wrocław, wyd. TWK Wrocław, 1986
 • Waszkowski H., Doktorat od początku do końca. Studium przypadku, Warszawa, Wyd. TWK, 2020
 • Waszkowski H., Praca chroniona inwalidów i innych osób niepełnosprawnych, red. Hulek A., Rzeszów, wyd. TWK Rzeszów, 1980
 • Waszkowski H., Profesor Aleksander Hulek – prekursor polskiej rehabilitacji, [w:] Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę z niepełnosprawnością, red. Barłóg K., Rzeszów, wyd. URz, 2014
 • Waszkowski H., Rozwój działalności Sekcji Magistrów Wychowania Fizycznego w latach 1962-1987, [w:] Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę z niepełnosprawnością, red. Barłóg K., Rzeszów, wyd. URz, 2014
 • Waszkowski H., Ruch spółdzielczości inwalidów i jego znaczenie dla rozwoju rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Polsce, Warszawa, wyd. TWK, 2016
 • Waszkowski H., Znaczenie konferencji naukowych TWK w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, red. Kurzynowski A., Waszkowski H., Warszawa, wyd. TWK, 2012
 • Waszkowski H., Znaczenie konferencji naukowych TWK w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, [w:] Aktualne problemy życia i pracy osób niepełnosprawnych w Polsce, Warszawa, wyd. TWK, 2012
 • Waszkowski H., Znaczenie ruchu spółdzielczego inwalidów w rozwoju rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce, Lublin, wyd. UMCS, 2018
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin Kasprzak, [data dostępu: 15.11.2019]
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Zwi%C4%85zek_Emeryt%C3%B3w,_ Rencist%C3%B3w_i_Inwalid%C3%B3w, [data dostępu: 20.11.2019]
 • https://lazurowyprzewodnik.pl, [data dostępu: 29.11.2019] https://wiadomosci.wp.pl/boze-on-jest-slepy-na-wsiach-wciaz-mowia-ze-to-kara-boska-6459761859720833a, [data dostępu: 25.12.2019]
 • https://www.pfron.org.pl/fileadmin/files/0/291_04_Rehabilitation_International.pdf, [data dostępu: 02.01.2020]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b077305-9060-4430-97e5-671780526a34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.