PL EN


2009 | 2(13) t. 3 | 83-95
Article title

Planowanie przestrzenne i formy zagospodarowania terenów w sąsiedztwie węzłów autostradowych ze szczególnym uwzględnieniem autostrady Kraków-Tarnów

Content
Title variants
EN
Town and country planning and forms of land development situated nearby the motorway interchanges
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej dzięki inwestycjom realizowanym z wykorzystaniem środków pomocowych zwiększyła się na obszarze całego kraju ilość zagospodarowanych terenów oraz form planowania przestrzennego. Artykuł opisuje braki w infrastrukturze drogowej Polski, prezentując jednocześnie możliwości rozwoju obszarów podmiejskich poprzez budowę węzłów autostradowych, które dzięki swoim lokalizacjom oferują nowe szanse inwestycyjne przedsiębiorstwom oraz zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym w regionie. W artykule zaprezentowano inwestycje drogowe w województwie małopolskim, ze szczególnych uwzględnieniem autostrady A4 na odcinku Kraków-Tarnów.
EN
After admission of Poland to the European Union, thanks to used investments from UE resources, a number of developed lands has increased as well as forms of town and country planning has improved. The article describes some shortages in the road infrastructure of Poland and illustrates possibilities of development of suburban areas through construction of motorway interchanges, which thanks to their localization will offer new investment opportunities for companies and introduce changes into the town and country planning of the region. The article also includes quantity data describing road investments in the Małopolska district, including the A4 motorway of the Kraków-Tarnów section.
Year
Issue
Pages
83-95
Physical description
Dates
published
2009-09
Contributors
 • Instytut Rozwoju Miast w Krakowie
 • Instytut Rozwoju Miast w Krakowie
References
 • Benio M. i in. 1999. Programowanie rozwoju regionalnego: poradnik dla samorządów województwa. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie. Kraków: Masy.
 • Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa. Aktywna mapa z planami obowiązującymi i sporządzanymi, [on-line; dostęp: 2009-04-30]. Dostępny w Internecie: http://planowanie.um.krakow.pl/bpp/.
 • Ekspercki Projekt [2008] Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. Warszawa, grudzień 2008.
 • Plan Zagospodarowania [2003] Przestrzennego Województwa Małopolskiego, [dokument pdf; dostęp: 2009-05-30]. Uchwała Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 22 grudnia 2003 r. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Środowiska i Rozwoju Wsi. Dostępny w Internecie: www.malopolskie.pl/Planowanie/Plan.
 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Tyniec-Węzeł Sidzina. Etap -wyłożenie do publicznego wglądu 24.02.2009-24.03.2009.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia. 2002. Bochnia: Urząd Miejski w Bochni.
 • Uchwała [2005] Nr XCIII/932/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Opatkowice-Zachód w Krakowie. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 6.01.2006 r., nr 2, poz. 18.
 • Uchwała [2006] Nr CIII/1040/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 1.03.2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Opatkowice-Wschód w Krakowie. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 14.07.2006 r., nr 407, poz. 2562.
 • Uchwała [2006] Nr CXV/1192/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30.08.2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sidzina-Północ w Krakowie. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10.10.2006 r., nr 618, poz. 3821.
 • Uchwała [2007] Nr XXVI/326/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 7.11.2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Skotnicka-Działowskiego w Krakowie. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 16.12.2007 r., nr 963, poz. 6711.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b07cc2b-1596-464a-8871-9b5a02319dc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.