PL EN


2013 | 1 | 133-148
Article title

Cywilnoprawna ochrona własności intelektualnej w Polsce

Content
Title variants
EN
On the Protection of Intellectual Property by Civil Law in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie cywilnoprawnej ochrony praw własności intelektualnej w Polsce. Prawo własności intelektualnej obejmuje dział prawa cywilnego, w którym zawarta jest regulacja prawna dotycząca dóbr niematerialnych (intelektualnych), tj. prawo autorskie oraz działy regulacji dotyczących własności przemysłowej. Podstawowymi aktami polskiego prawa, regulującymi kwestie dotyczące własności intelektualnej, są: 1. w zakresie prawa własności artystycznej, naukowej i literackiej (prawa autorskiego) – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83) oraz ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001, nr 128, poz. 1402); 2. w zakresie prawa własności przemysłowej – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. 2003, nr 119, poz. 1117) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. 2003, nr 153, poz. 1503).
EN
This paper is an attempt to present the protection of intellectual property by civil law in Poland. The law of intellectual property is included within this section of civil law which regulates the legal treatment of not tangible goods or properties (intellectual property), which embraces the copyright, industrial and commercial property. The basic regulations oft he Polish law regulating issues concerning intellectual property are: 1. regarding artistic, scientific and literary property (copyright) – Act of 4th July 1994 on copyright and related rights (OJ 1994. 24. 83) and the Act of 27th July 2001 on the protection of databases (OJ 2001. 128. 1402); 2. regarding industrial property rights – Act of 30th June 2000, right on idustrial property (consolidated text- OJ 2003. 119. 117) and the Act of 16th April 1993 on combating unfair competition (consolidated text OJ 2003. 153. 1503).
Year
Issue
1
Pages
133-148
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
References
 • Barczewski M., Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 • Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 • Bieguński L., Prawo własności przemysłowej. Poradnik przedsiębiorcy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004.
 • Brzozowska M., Prawo autorskie w reklamie i marketingu, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Gawlik B., Prawo własności przemysłowej, część I, Opracowanie analityczne, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 1998.
 • Golat R., Dobra niematerialne kompendium prawne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005.
 • Kotarba W., Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej w dostosowaniu do wymogów Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Handlu, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa 2000.
 • Marcinkowska J., Matlak A., Treść prawa autorskiego, [w:] Prawo autorskie a postęp techniczny, [red.] J. Barta, R. Markiewicz, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 1999.
 • Matlak A, Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca koordynacji pewnych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2001, z. 78.
 • Nowińska E., Promińska U., du Vall M., Prawo własności przemysłowej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
 • Ohanowicz A., System prawa cywilnego, t. 3, cz. 1 Prawo zobowiązań – część ogólna, Wrocław 1981.
 • Sobczak J., Prawa autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2002.
 • Sozański J., Własność przemysłowa i intelektualna w Unii Europejskiej, Warszawa – Poznań 2008,
 • Sutherrsanen U, Design Lawin Europe, London 2000.
 • Szwaja J., Prawo wynalazców w nowej ustawie – Prawo własności przemysłowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2002, z. 80.
 • Wiszniewska I, Znaki towarowe w prawie własności przemysłowej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2001, nr 12.
 • Wiszniewska I., Knaak R., Unormowanie znaczeń geograficznych i potrzeba jego modyfikacji, „Przegląd Prawa Handlowego” 1998, nr 1.
 • Wojciechowska A., Zdolność rejestracyjna wzoru przemysłowego w świetle dyrektywy z 13 paśdziernika 1998 r. o ochronie prawnej wzorów przemysłowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2002, z. 80.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b099f91-f2cd-4db4-af4c-766a052df473
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.