PL EN


2017 | 38 | 49-72
Article title

Z badań nad znaleziskami brązowych sierpów z guzkiem na Lubelszczyźnie i na terenach ościennych

Content
Title variants
EN
Research on finds of bronze sickles with a knob in the Lublin region and neighboring areas
Languages of publication
PL EN DE
Abstracts
EN
The subject of the article is the selection of finds of knob-sickles, recently uncovered in the south-eastern border of the Lublin region. The sickles come from the Middle and Younger Bronze Age, and their provenance can be linked with the territories on the Dniester River. Sickles are multifunctional tools. They were used as harvesting tools, commodity money, a source of bronze raw material, and cult accessories.
Contributors
 • Instytut Archeologii UMCS w Lublinie
 • Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów, Wydział Chemii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
 • Instytut Archeologii UMCS w Lublinie
References
 • Bagińska J. 2004 Wolica Brzozowa, pow. zamojski, woj. lubelskie, [w:] Andrzejowski J., Kokowski A., Leiber Ch. (red.), Wandalowie. Strażnicy bursztynowego szlaku, Lublin–Warszawa, s. 327–329.
 • Blajer W. 1999 Skarby ze starszej i środkowej epoki brązu na ziemiach polskich, Kraków.
 • Blajer W. 2001 Skarby przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach polskich, Kraków.
 • Blajer W. 2013 Młodsza epoka brązu na ziemiach polskich w świetle badań nad skarbami, Kraków.
 • Bradley R. 1990 The Passage of Arms, Cambridge.
 • Cichoszewska H. 1922–1924 Nowe nabytki Muzeum Wielkopolskiego w latach 1911–1921, Przegląd Archeologiczny, t. 2, Poznań, Wrocław-Poznań, s. 125–134.
 • Czopek S. 2011 Rola szlaku Dniestr – San w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza, [w]: Ignaczak M., Kośko A., Szmyt M. (red.), Między Bałtykiem i Morzem Czarnym. Szlaki międzymorza IV–I tys. przed Chr., Poznań, s. 453–463.
 • Dąbrowski J. 1969 Badania stanowisk kultury łużyckiej w powiecie Chełm Lubelski w 1967 roku, Sprawozdania Archeologiczne, t. 21, Kraków, s. 85–89.
 • Dąbrowski J. 2009 Polska przed trzema tysiącami lat. Czasy kultury łużyckiej, Warszawa.
 • Dąbrowski J. 2012 Rola metalu w epoce brązu, [w:] Blajer W. (red.), Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae, Kraków, s. 87–92.
 • Fogel J. 1983 Miedź i metale pochodne, [w:] Kozłowski J.K., Kozłowski S.K. (red.), Człowiek i środowisko w pradziejach, Warszawa, s. 141–152.
 • Frazer J.G. 1971 Złota gałąź, t. 2. Warszawa.
 • Gawrysiak L. 2004 Mapa rzeźby województwa lubelskiego, Lublin.
 • Gedl M. 1995 Die Sicheln in Polen, Stuttgart (= Prähistorische Bronzefunde XVIII/4).
 • Hensel Z. 1982 Technologia odlewnictwa brązu na podstawie znalezisk w Grzybianach, woj. legnickie (opracowanie wstępne), „Pamiętnik Muzeum Miedzi, t. 1, Legnica, s. 157–166.
 • Kemenczei T. 1984 Die Spätbronzezeit Nordostungarns, Budapest.
 • Klosin΄ska Е.M. 2010 Bronzavy serp lužyckaj kul΄tury z navakollâ Stary Mahnaŭ na Lûblinščyne, [w:] Matèryâly pa arhealogìì Belarussì, Vypusk 18 (Dasledavannì kamennaga ì bronzavaga vâkoŭ [Dаûbìleâŭ U.F. Іsаеnkì і М.М. Černâŭskaza]), Мìnsk, s. 331–334.
 • Klosin΄ska Е.M. 2012 Deâkì pitannâ vivčennâ pìzn΄obronzovoï ì rann΄ozalìznoï dobi verhn΄ogo Pobužžâ, Arheologìčnì doslìdžennâ L΄vìvs΄kogo Unìversitetu, Vip. 14–15, s. 7–29.
 • Kłosińska E.M. 2005 Na południowo-wschodnich rubieżach popielnicowego świata – sytuacja kulturowa i osadnicza w młodszej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w dorzeczu Huczwy i górnego Bugu, [w:] Czopek S. (red.), Problemy kultury wysockiej, Rzeszów, s. 161–192.
 • Kłosińska E.M. 2007 Lubelszczyzna i Ukraina w młodszych odcinkach epoki brązu i we wczesnej epoce żelaza – pytania o losy wspólne i niewspólne, [w:] Bakalarska L. (red.), Wspólnota dziedzictwa archeologicznego ziem Ukrainy i Polski. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Łańcut (26–28 X 2005 r.), Warszawa, s. 226–249.
 • Kłosińska E.M. 2008 Einmalige Funde der Kopfgestellverzierung aus dem südöstlichen Lublin-Land, Sprawozdania Archeologiczne, t. 60, Kraków, s. 265–294.
 • Kłosińska E., Misiewicz W. 2005 Nieznany brązowy sierp ze sztabą do rękojeści, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. 7, Lublin, s. 219–221.
 • Kłosińska E.M., Sadowski S. 2017 Long-distance connections of the south-eastern peripheries of the Lublin region at the time of the Lusatian culture in the light of archival and newly discovered materials, Sprawozdania Archeologiczne, t. 69, Kraków, s. 109–126.
 • Kostrzewski J. 1964 Skarby i luźne znaleziska metalowe od eneolitu do wczesnego okresu żelaza z górnego i środkowego dorzecza Wisły i górnego dorzecza Warty, Przegląd Archeologiczny, t. 15: 1962, Poznań, Wrocław-Poznań, s. 5–133.
 • Кrušel΄nic΄ka L.I. 1985 Vzaêmozv΄âzki naselennâ Prikarpattâ ì Volinì z plemenami shìdnoï ì central΄noï Êvropi (rubìžр epoh bronzi ì zalìza), Кiїv.
 • Кrušel΄nic΄ka L.I. 1990 Arheologičeskie kul΄tury predskifskogo vremeni, [w:] Černyš A.P. (red.), Arheologiâ Prikarpat΄â Volyni i Zakarpat΄â (èneolit, bronza i rannee železo), Kiev, s. 105–107.
 • Kuśnierz J. 1986 Sprawozdanie z badań cmentarzyska kurhanowego kultury trzcinieckiej w Tyszowcach gm. Tyszowce, woj. Zamość stanowisko 25A, [w:] WOAK Zamość (red.), Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim w 1986 roku, Zamość, s. 14–17.
 • Kuśnierz J. 1988 Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Komarowie stan. 9, [w:] WOAK Zamość (red.), Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim w 1988 roku, Zamość, s. 18–20.
 • Mozsolics A. 1963 Der Bronzefund von Ópályi, „Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae”, t. 15, s. 65–84.
 • Mozsolics A. 1985 Bronzefunde aus Ungarn. Depodfunhorizonte von Aranyos, Kurd und Gyermely, Budapest.
 • Niedźwiedź J. 1990 Badania archeologiczne na stan. 9 w Komarowie, [w:] WOAK Zamość (red.), Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim w 1990 roku, Zamość, s. 30–33.
 • Niedźwiedź J. 1991 Uwagi na temat początków kultury łużyckiej w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie w świetle znalezisk wyrobów brązowych, „Lubelskie Materiały Archeologiczne”, t. 6, Lublin, s. 267–274.
 • Sommerfeld Ch. 1994 Gerätegeld Sichel. Studien zur monetären Struktur bronzezeitlicher Horte im nördlichen Mitteleuropa, (= Vorgeschichtliche Forschungen, t. 19), Berlin–New York.
 • Urban D. 2004 Siedliska hydrogeniczne oraz geneza i ewolucja wybranych torfowisk dolinowych Wyżyny Lubelskiej i Wołyńskiej, Lublin.
 • Vittiglio G., Janssens K., Vekemans B., Adams F., Oost A. 1999 A compact small-beam XRF instrument for in-situ analysis of objects of historical andror artistic value, “Spectrochimica Acta”, Part B 54, s. 1697–1710.
 • Woźniak M. 2009 Komarów, stan. 9. Cmentarzysko kultury łużyckiej w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie, Warszawa (maszynopis pracy magisterskiej w archiwum Instytutu Archeologii UW w Warszawie).
 • Żurowski K. 1949 Zabytki brązowe z młodszej epoki brązu i wczesnego okresu żelaza z dorzecza górnego Dniestru, Przegląd Archeologiczny, t. 8: 1948, Poznań, Wrocław-Poznań, s. 155–247.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b0e1b84-429c-4ac5-99d3-948ebed5d252
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.