PL EN


2013 | 4/II | 77-87
Article title

LUKA WARTOŚCI W POLSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE RODZINNYM

Authors
Content
Title variants
EN
VALUE GAP IN POLISH FAMILY BUSINESS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedsiębiorstwa sektora MMP stanowią większość polskich podmiotów gospodarczych. Pomimo to problem ustalania ich wartości rzadko jest poruszany w literaturze przedmiotu. Szczególną grupą tego sektora są przedsiębiorstwa rodzinne, w których system rodziny nakłada się na system przedsiębiorstwa. Powoduje to, że wartość przedsiębiorstwa ustalona przez jego właścicieli i innych interesariuszy różni się, co powoduje powstanie tzw. luki wartości. Luka wartości w tych przedsiębiorstwach wynika nie tylko z ich specyficznego strategicznego celu działalności, ale także z obowiązków sprawozdawczych i tzw. wartości emocjonalnej. W artykule autor przedstawił czynniki wpływające na lukę wartości w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych wynikające z ich cech ilościowych, a co się z tym wiąże ich obowiązków ewidencji zdarzeń gospodarczych. Ponadto zaprezentowano refleksje autora dotyczące wartości emocjonalnej przedsiębiorstwa rodzinnego wynikające z osobistych doświadczeń autora.
EN
Micro and small enterprises constitute the majority of Polish business entities. Despite that fact, the problem of their value estimation is rarely discussed in the literature. A special group of that sector are family owned companies , in which the family system is applied to the enterprise one. This causes that the value of the company is determined by its owners and other stakeholders differently. That is the reason of the “gap value”. It appears not only because of a specific strategic goals of family businesses, but also is connected with the reporting obligations and so called “emotional value”. In the article the author presents the factors of the “gap value” of the Polish family businesses due to their quantitative traits , and what this entails their duties of recording economic events . In addition, the article presents reflections on the “emotional value” of the family business resulting from the personal experience of the author.
Year
Issue
Pages
77-87
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
  • Astrachan J.H., Zellweger T.M., (2008), On the Emotional Value of Owning a Firm, “Family Business Review”, [online], htpp//: fbr.sagepub.com, (dostęp: 20 marca 2013).
  • Bjornberg A., Nicholson N., (2012), Emotional Ownership : The Next Generation's Relationship With the Family Firm, “Family Business Review, [online], htpp//: fbr.sagepub.com, (dostęp: 20 marca 2013).
  • Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014, www.gus.pl, dostęp:18.01.2014.
  • Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania, Kowalewska A. (red), PARP, Warszawa 2009.
  • Kody wartości. Diagnoza sytuacji sukcesyjnej w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce., PARP, Warszawa 2014, [online] www.kodywartosci.pl, dostęp: 15.01.2014.
  • Kuczowic J., Wycena małego przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2012.
  • Martyniuk O., Ograniczenia analizy finansowej w małych przedsiębiorstwach, w Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem, pod red. M.Hamrola, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2005.
  • Mikołajewicz G., Luka wartości w kontekście sprawozdawczości przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 261, Wrocław 2012.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.
  • Więcek–Janka E., Wiodące wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b104461-9322-4f1f-828d-8c83cdef3f7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.