PL EN


2017 | 2(2) | 287-293
Article title

PUBLIC-CIVILIAN COMMUNICATIVE NETWORK AS A PHENOMENON IN PUBLIC ADMINISTRATION

Content
Title variants
PL
PUBLICZNA SIEĆ KOMUNIKACYJNA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
For many years, Ukraine is not entirely able to reverse the dangerous tendencies of growing distrust of the public to the activities of state authorities. In particular, the promises of public authorities regarding the improvement and development of information and communication technologies that are used both in the activities of state authorities, in narrow circles of specialists, and in everyday life of ordinary people are not fully fulfilled. The state-civil communicative network is one of the main directions of stimulating economic growth, employment, expansion of competition and, as a result, contributing to overcoming "digital isolation", both social and geographic. Without the state-civilian communicative network it is virtually impossible to execute management decisions, to make feedback and to correct the goals and stages of the activity of state authorities.
PL
Już przez dłuży okres Ukraina nie jest w stanie całkowicie odwrócić niebezpiecznych tendencji rosnącej nieufności społeczeństwa do działań władz państwowych. W szczególności dotyczy to obietnic władz co do poprawy i rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystywanych zarówno w działaniach władz państwowych, w działalności specjalistycznej, jak i w codziennym życiu zwykłych ludzi, które nie są w pełni spełniane. Publiczna sieć komunikacyjna jest jednym z głównych kierunków stymulowania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, rozwoju konkurencyjności co w konsekwencji przyczynia się do przezwyciężenia "cyfrowej izolacji", zarówno społecznej, jak i geograficznej. Bez publicznej sieci komunikacyjnej praktycznie niemożliwe jest podejmowanie decyzji zarządczych, przekazywanie informacji zwrotnych i korygowanie celów i etapów działalności organów państwowych.
Year
Issue
Pages
287-293
Physical description
Dates
published
2017-12
Contributors
  • Interregional Academy of Personnel Management
  • National Academy of Public Administration under the President of Ukraine
  • Interregional Academy of Personnel Management
References
  • 1. РОМАНЕНКО Є. О., 2014. Електронний уряд – українські реалії / Є. О. Романенко / Становлення та розвиток української державності:історія, сучасність, зарубіжний досвід : матеріали Х Всеукр. наук.-практ.коф. (Київ, 6 листоп. 2014 р.) / редкол. А. М. Подоляка (голова) [та ін.]. – К. : ДП “Видавн. дім “Персонал”, 2014. – Вип. 12. – С. 54–57.
  • 2. Бурило Ю. П., 2010. Організаційно-правові питання державного управління в інформаційній сфері [Електронний ресурс] / Ю. П Бурило. – Режим доступу: http://adminpravo.com.ua/ index.php/2010-04-13-14-05-13/145-2010-09-28-13-27-30/1942-22.html.
  • 3. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ, 1996.: закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
  • 4. 4. ГРИЦЕВИЧ В. С., 2012. Інформатизація суспільства, як соціально-географічний виклик XXI століття / В. С. Грицевич // Соціально-географічні виклики у Східно- центральній Європі у XXI столітті: Збірник матеріалів міжнародної геогра-фічної конференції. – Берегово: Поліграфцентр“Ліра”, 2012. – С.276–280. – Режим доступу:http://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/ІНФОРМАТИЗАЦІЯ- СУСПІЛЬСТВА-ЯК-СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ-ВИКЛИК-XXI- СТОЛІТТЯ.pdf
  • 5. ПОЖУЄВ В. І., 2008. Інформатизація як глобальна світова тенденція сучасного інформаційного суспільства / В. І. Пожуєв // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2008. - Вип. 32. - С. 4-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2008_32_3
  • 6. BAXTER L. A., 2011. Relationships as dialogues / L. A. Baxter //Personal Relationships, 2011. – № 7. – Р. 1–22.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-7097
EISSN
2544-9478
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b13df58-0eb7-4b58-a51a-5ae17f27f205
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.