PL EN


2013 | 13 | 343-360
Article title

Staroserbska kultura w kategoriach Latinitas i Cyrillianitas

Title variants
EN
The Old-Serbian culture in the categories of Latinitas and Cyrillianitas .
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper presents a definition of Old-Serbian culture in the categories of Latinitas and Cyrillianitas, and indicates, on the one hand, the problem of incoherence, difficulties in relation to, not only, one category, but also to the whole terminological repertoire. There is no concept in the repertoire which can become an unambiguous and exclusive evidence of a definite cultural system or a collection of cultural systems; on the other hand the paper is an attempt at referring these categories to a description of a specific case. The presentation of Old-Serbian culture by means of both categories shows its specific status of functioning “between”, “toward” and “over” the circles of civilisation, cultural centres and traditions.
Year
Volume
13
Pages
343-360
Physical description
Contributors
References
 • Dąbrowska-PartykaM., 2004, Literatura pogranicza, Pogranicza literatury, Kraków.
 • Gil D., 2005, Prawosławie. Historia. Naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczesności, Kraków.
 • Leśny J., 1987, Konstantyn i Metody – Apostołowie Słowian. Dzieło i jego losy, Poznań.
 • Mikołajczak A. W, Walczak-Mikołajczakowa M., 2003, Latinitas i Cyrillianitas – w poszukiwaniu duszy Europy, [w:] Eidem, Europa na moście westchnień, Gniezno.
 • Mikołajczak A. W., Walczak-Mikołajczakowa M., 2001, Latinitas i Cyrillianitas – poszukiwanie duszy Europy, [w:] VIII Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie, red. M. Walczak-Mikołajczakowa, Gniezno.
 • Naumow A., 2012, Ksenofobia i nieufność jako mechanizmy współżycia chrześcijan, [w:] Chrześcijański Wschód i Zachód. Formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, red. I. Lis-Wielgosz, W. Jóźwiak, Poznań.
 • Naumow A., 2000, Europa benedyktyńska i Europa cyrylometodiańska, [w:] Studia z historii literatury i kultury Słowian, red. B. Czapik-Lityńska, Z. Darasz, Katowice.
 • Naumow A., 1984, Zmiana modelu kultury a kwestia ciągłości rozwojowej [na materiale literatur słowiańskich], Zeszyty Naukowe KUL, nr 4 [108], Lublin. O Jedności Kościoła Bożego pod iednym Pasterzem Y o Greckim od tey Jedności odstąpieniu: z Przestrogą y upominanim do Narodow Ruskich przy Grekach stoiących: Rzecz krotka na trzy części rozdzielona Teraz przez K[siędza] Piotra Skargę Zabrania Pana Jezusowego wydana, 1577, Wilno.
 • Picchio R., 1999, „Slavia Orthodoxa” i „Slavia Romana”, [w:] Idem, Studia z filologii słowiańskiej i polskiej, PAU, Rozprawy Wydziału Filologicznego, t. LXXII, Kraków.
 • Picchio R., Latinitas Slaviae Romanae, „Łacina w Polsce. Zeszyty Naukowe”, 1–2, Konteksty: Między Slavia Latina i Slavia Orthodoxa, red. J. Axer, Warszawa 1995.
 • Rapacka J., 1997, Leksykon tradycji chorwackich, Warszawa 1997.
 • Андреjи Ж., Србиjа и свети Сава измеу Византиjе, Угарске и Бугарске, „Братство” XIII, Београд 2009.
 • Богданови Д., 1991, Историjа српске кƬижевности, I: Стара српска кƬижевност, Београд.
 • Дерети J., Српска кƬижевност, I: Од почетка до Вука Караи а, [у:] КƬижевна историjа, IХ/35, Београд 1977.
 • Доментиjан, 1988, Живот светога Саве и Живот светога Симеона, прев.
 • Л. Миркови , прип. Р. Маринкови , ССК у 24 кƬиге, кƬ. 4, Београд.
 • Драгоjлови Д., Ка почецима наше старе кƬижевности, [у:] КƬижевна историjа, VI/24, Београд 1974.
 • Душанов Законик. Закон благовернаго цара Стефана. Бистрички препис, 2002, ур. Д. Старчеви , Београд.
 • Jagić V., 1868, Graąa za glagoljsku paleografiju, Rad JAZU, knj. 2.
 • Garzaniti M., Slavia latina e Slavia ortodossa. Per un’interpretazione della civilt`aslava nell’Europa medievale, in „Studi Slavistici” IV [2007].
 • Гаврилови Ж., Улога српске православне цркве у ствараƬу и одржаваƬунационалног би а српског народа, ,,Писац. КƬижевна Заjедница Новог Сада”, бр. 14, Нови Сад 25.02.1991.
 • Graciotti S., 1998, Le due Slavie: Problemi di terminologia e problemi di idee, „Ricerche Slavistiche”, vol. XLV.
 • Груjи Р., 1989, Православна Српска Црква, 2 изд. [репринт], Крагуjевац.
 • Хафнер С., 1979, Светосавска црква и Рим у XIII и XVI веку, Меународни научни скуп САНУ: Сава НемаƬи – Свети Сава. Историjа и предаƬ, ур. В. J. ури , Београд.
 • Jачов М., 1986, Списи Конгрегациjе за Пропаганду Вере у Риму о Србима, 1622–1644, Зборник за историjу, jезик и кƬижевност српског народа, од. II, кƬ. XXVI, САНУ, Београд [dokument nr 251, s. 407–410 – SOCG, vol. 180, f. 364r, 367vv – list oryginalny; SOCG, vol. 180, f. 358rv, 365rv, 366v – łaciński przekład listu].
 • Jероти В., 1995, Вера и нациjа, Београд. Jероти В., 1993, ПравославƩе и Запад, у: Српска Византиjа, ур. Б. Jованови , Београд.
 • Jови М., 1994, Србиjа и римокатоличка црква у средƬем веку, Крушевац.
 • Ковачеви J., Однос Српске Православне Цркве и Срба према римокатоличанству, Часопис за кƬижевност, уметност и културу, год. ХХХ, кƬ. HHH, св. 3–4 [1996].
 • Лихачев Д. С., 1971, Поэтика древнерусской литературы, Ленинград.
 • Малаш Н., 1889, Пропаганда и Ƭезин постанак и данашƬа уредба, Задар.
 • Манди С., 1990, Царски чин Стефана НемаƬе [чиƬенице и претпоставке о српском средƬовековƩу], Београд.
 • Marti R., 1988, „Slavia Orthodoxa” als literar- und sprachhistoriker Begriff, Studia Slavico-Byzantina et Mediaevalia Europensia, I: Исследования по славяно-бизантийскому и западноеврпейскому средневековью, София 1988.
 • Naumow A., 2011, Se e come esiste la letteratura slavo-ecclesiastica, „Studi Slavistici” VIII.
 • Naumow A., 2009, Старо и ново. Студиjе о кƬижевности православних Словена, Ниш.
 • Оболенски Д., 1991, Шест византиjских портрета, прев. Н. урчиjа-Проданови , Београд.
 • Петрови М. М., 1996, Црквенодржавне идеjе светога Саве измеу Цариграда и Рима, [у:] Европа и Срби, Зборник радова САНУ, кƬ. 13, Београд.
 • Picchio R., 1991, Letteratura Della Slavia ortodossa, Bari.
 • Радони J., 1950, Римска куриjа и jужнословенске земƩе, Београд.
 • Руварац И., 1888, О пе ким патриjарсима од Макариjа до Арсениjа III. [1557–1690], Задар. Stantchev K., 2007, Questioni di terminologia, problemi di metodo. A proposito di alcune recenti pubblicazioni di Filologia slava, in Gli studi slavistici in Italia oggi, a c. di R. De Giorgi, S. Garzonio, G. Ziffer, Udine.
 • Станчев К., 1995, Стилистика и жанрове на старобългарската литература, София.
 • Теодосиjе, 1988, Житиjа, прир. Д. Богданови , ССК у 24 кƬиге, кƬ. 5, Београд.
 • Толстой Н. И., 1997, Slavia Orthodoxa i Slavia Latina – Общее и различное в литературно-языковой ситуации [опыт предварительной оценки], Вопросы языкознания, № 2, Москва.
 • Толстой Н. И., 1988, История и структура славянских литературных языков, Москва.
 • Толстой Н. И., 1963, Роль кирилло-мефодиевской традиции в истории восточно- и южнославянской письменности, [в:] Исторические связи славянских народов, Доклады к V Международному конгрессу славистов [София, сентябрь 1963], АН СССР, Институт славяноведения, Москва. Томи J. Н., 1903, Пеки патриjарх Jован. Покрет хриш ана на балканском полуострву 1592–1614, Земун.
 • Трифунови., 2001, Ка почецима српске писмености, Београд.
 • Трифунови., 1994, Стара српска кƬижевност. Основе, Београд.
 • Тричкови Р., 1980, Српска црква средином XVII века, Глас САНУ CCCXX, ОдеƩеƬе историjских наука, кƬ. 2, Београд.
 • Живов В. Н., 1992, Slavia Christiana и историко-культурный контекст “Сказания о русской грамоте”, La cultura spirituale russa / Русская духовная культура, Trento.
 • Живов В. М., 2002, Разыскания в области истории и предыстории русской культуры, Москва 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b1485e2-77d4-4ff7-90ab-085da5112b03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.