PL EN


2014 | 5 |
Article title

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 6 marca 2013 r. II SA/Sz 149/13

Title variants
EN
The commentary to administrative court judgment file ref. no. II SA/Sz 149/13
Languages of publication
Abstracts
PL
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie dotyczy interesującego tematu prawa osób trzecich do uzyskania dokumentów w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, dotyczących okoliczności postępowania dyscyplinarnego toczącego się w ramach szkoły wyższej i związanego z plagiatem w twórczości akademickiej, dokonanym przez nauczyciela akademickiego tej uczelni. Autor glosy analizuje pojęcia „informacji publicznej” oraz „osoby pełniącej funkcje publiczną” w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, w odniesieniu do nauczycieli akademickich. Analizie poddano zakres prawa do prywatności tej grupy zawodowej. Informacje dotyczące plagiatu w twórczości naukowej pracowników uczelni, uznano za niemieszczące się w pojęciu prywatności tych osób. Powyższa teza, przyjęta przez autora glosy, została wsparta analizą ustawowych obowiązków nauczycieli akademickich oraz odniesieniem do, wykorzystywanej w nauce prawa cywilnego, teorii sfer życia prywatnego jednostki. Wyjaśniono pojęcie plagiatu naukowego, które nie jest pojęciem prawnym.
EN
The academic teacher’s work is protected by law as a man's personal good. On the other hand, third parties have a right of access to public sector information. The problem exists when this information concerns the private sphere of human being (right to be let alone). The article discuses issue of two constitutional principles which are against: the right to information as a public good and the academic teachers’ rights to privacy. The issue which are discussed in the article are presented with reference to judicial decision concerning an academic plagiarism as a public information. The exception provided for in Art. 5 paragraph. 2 of the Law on Access to Public Information has been analyzed, as a an exception to the general principle of the protection of individual's privacy. The exception concerns the person who exercises public functions and is associated with one’s public position. The author confirmed that the academics teachers, because of their professional status, fall within the concept of public officials. The academic teacher’s work is in a close relationship to the function performed by them. Therefore Scientifics’ achievements is not their personal good.
Year
Issue
5
Physical description
Contributors
References
 • Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz. Warszawa 2012,
 • B. Krupa, Informacja publiczna, jako dobro publiczne. Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2010,.
 • P. Sitniewski, Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Komentarz, Wrocław 2011, Sentencja wyroku wraz z
 • J. Barta, R. Markiewicz, Media a dobra osobiste, Warszawa 2009, s. 87- 88; J. Sadomski, Konflikt zasad – ochrona dóbr osobistych a wolność prasy, Warszawa 2008,
 • R. Szczepaniak, Sens i nonsens podziału na prawo publiczne i prywatne (na kanwie uchwały SN), „Państwo i Prawo” 2013, nr 5,
 • Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna., Warszawa 2003,
 • M. Poźniak-Niedzielska, G. Tylec, Działalność naukowo-dydaktyczna na wyższej uczelni w świetle prawa autorskiego, „Państwo i Prawo” 2009, nr 5,
 • P. Stec, Uczelnia jako podmiot praw na dobrach niematerialnych, „Państwo i Prawo” 2008 r., nr 1,
 • M. Safjan, Refleksje wokół konstytucyjnych uwarunkowań rozwoju ochrony dóbr osobistych, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2002 r., z. 1
 • Z. Niewiadomski, w: System Prawa Administracyjnego, Instytucje prawa administracyjnego, tom 1, red: R. Hausner, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2010, s. 15-16,
 • Barta, R. Markiewicz, Media a dobra osobiste, Warszawa 2009, s. 69; M. Safjan, jw., s. 230;
 • Kopff, Ochrona sfery życia prywatnego jednostki w świetle doktryny i orzecznictwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Prace prawnicze 1982, z. 100,
 • Z. Radwański, Koncepcja praw podmiotowych osobistych,” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 1988, z. 2,
 • A. Sakowicz, Prywatność jako samoistne dobro prawne (per se), „Państwo i Prawo” 2006, nr 1,
 • J. Sieńczyło-Chlabicz, Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę. Analiza cywilnoprawna, Kraków 2006,
 • A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998 r.,.
 • Kopff, Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego. Zagadnienia konstrukcyjne., „Studia Cywilistyczne” 1972, t. 20, Warszawa-Kraków,
 • J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo do ochrony sfery intymności jednostki, „Państwo i Prawo” 2004, z. 11, M. Pazdan, w: System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne – część ogólna, t. 1, Warszawa 2007, s. 1145.
 • B. Kordasiewicz, Cywilnoprawna ochrona prawa do prywatności, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2000, z. 1, s. 39.
 • J. Barta, R. Markiewicz, Autorskoprawne problemy prac magisterskich i doktorskich, „Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ” 2004, z. 88,
 • E. Ferenc-Szydełko, Ochrona dzieł naukowych w świetle przepisów prawa autorskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Roczniki Prawnicze” 2002, nr 14,
 • J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak w: System Prawa Prywatnego, Prawo autorskie, tom 13, red: J. Barta, Warszawa 2013,
 • R. Markiewicz, Ochrona prac naukowych, ZNUJ PWiOWI 1990, nr 55,
 • J. Barta, R. Markiewicz, Ochrona dóbr osobistych w zakresie twórczości naukowej i artystycznej,(w: J. Piątkowski, Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym, Ossolineum 1986,
 • Gadek-Giesen, Plagiat dzieł naukowych – zagadnienia wybrane, Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2011, z. 112,
 • A. Gromkowska-Melosik, Plagiat. Konteksty edukacyjne i społeczno kulturowe, „Nauka” 2009, nr 2, s. 63-64.
 • J. Sieńczyło-Chlabicz, J. Banasiuk, Pojęcie i istota zjawiska autoplagiatu w twórczości naukowej, „Państwo i Prawo” 2012, nr 3,
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b15750f-9331-4038-a3b5-20dffd52d5b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.