PL EN


2021 | 1 (39) | 1-24
Article title

THE MARKET FUNCTIONING OF POLISH HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF SOCIAL RESPONSIBILITY

Content
Title variants
PL
RYNKOWE FUNKCJONOWANIE POLSKICH UCZELNI W KONTEKŚCIE REALIZACJI KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The evolution in the sector set new tasks for Higher Education Institutions (HEIs)*, where — in addition to educational activity — their cooperation with other entities is assumed, which will make it possible to take up contemporary challenges. One of these is University Social Responsibility (USR)*, the popularity of which is growing; however, this area is not sufficiently recognized in the relevant literature. This fact was an important premise for undertaking research to assess the current state of the higher education sector in the context of the implementation of the concept of social responsibility. The purpose of the paper is to show students' opinions on the implementation of USR by HEIs and their knowledge of SR. The author's intention is to present the results of her own research. The material obtained in the course of the survey showed that the symptoms of the adaptation of the concept of Social Responsibility (SR)* to HEI management were identified, but the degree of their involvement in this area is insufficient, as is the level of students' knowledge in the field of SR. The exploratory research referred to in this article is an introduction to a broader scope of research.
PL
Ewolucja dokonana w sektorze wyznaczyła nowe zadania uczelniom, gdzie oprócz działalności kształceniowej, zakłada się ich współpracę z pozostałymi podmiotami, dzięki czemu możliwe ma stać się podejmowanie współczesnych wyzwań. Jednym z nich jest społeczna odpowiedzialność uczelni (USR), której popularność rośnie, jednak w literaturze przedmiotu obszar ten nie jest dostatecznie zdiagnozowany. Fakt ten stanowił istotną przesłankę do podjęcia wysiłków badawczych celem oceny aktualnego stanu sektora szkolnictwa wyższego w kontekście wdrażania i realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności. Celem artykułu jest przedstawienie opinii studentów na temat wdrażania koncepcji USR oraz ich wiedzy w zakresie SR. Zamierzeniem Autorki jest przedstawienie wyników badań własnych. Uzyskany w toku ankietyzacji materiał pozwolił na diagnozę, w ramach której okazało się, iż identyfikowane są symptomy adaptacji koncepcji SR do zarządzania uczelniami, jednak poziom ich zaangażowania jest w tym obszarze niewystarczający, podobnie jak poziom wiedzy studentów w zakresie SR. Badanie eksploracyjne referowane w niniejszym artykule stanowi wstęp do badań o szerszym zakresie.
Publisher
Year
Issue
Pages
1-24
Physical description
Dates
online
2021-03
Contributors
 • University of Silesia in Katowice Ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice
References
 • 1. Alzyoud, S.A., & Bani-Hani, K. (2015). Social responsibility in higher education
 • institutions: Application case from the Middle East. European Scientific Journal, 11(8),
 • 122–129. https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/5259.
 • 2. Babbie, E.R. (1990). Survey research methods. Wadsworth Publishing Company:
 • Belmonton.
 • 3. Buchat, K., Jakubiak, M., Skiert, M., & Wilczewski, A. (2018). University's social
 • responsibility — labour market perspective. Folia Oeconomica Stetinensia, 18(2), 46–48.
 • https://doi.org/10.2478/foli-2018-0018.
 • 4. Carroll, A. B. (1976). A three-dimensional conceptual model of corporate performance.
 • The Academy of Management Review, 4(4), 497–505. https://doi.org/10.2307/257850.
 • 5. Commission of the European Communities. (2001, July 19). Green Paper: Promoting
 • a European framework for Corporate Social Responsibility, p. 19. https://ec.europa.eu/
 • commission/presscorner/detail/en/DOC_01_9 (accessed on 16th August 2019).
 • 6. Cornelius, N., Wallace, J., & Tassabehji, R. (2007). An analysis of corporate social
 • responsibility, corporate identity and ethics teaching in business schools. Journal of
 • Business Ethics, 76, 117–135. https://doi.org/10.1007/s10551-006-9271-6.
 • 7. Crowther, D., & Aras, G. (2008). Corporate social responsibility. Ventus Publishing ApS:
 • Denmark. https://archive.org/details/CorporateSocialResponsibility/page/n1. (accessed
 • 5th September 2019).
 • 8. CSR — Finance Institute. (n.d.). H-CSR-M: Hopkins CSR/Sustainability Model: Rapid
 • CSR/Sustainability reporting with H-CSR-M. https://www.csrfi.com/hopkinscsrmodel.
 • (accessed on 5th September 2019).
 • 9. Cygler, J., Sroka, W., Solesvik, M., & Dębkowska, K. (2018). Benefits and drawbacks of
 • coopetition: The role of scope and durability in coopetitive relationships. Sustainability,
 • 10(8), 1–12. https://doi.org/10.3390/su10082688.
 • 10. Dahlsrud, A. (2008). How corporate social responsibility is defined: An analysis of 37
 • definitions. Corporate Social Responsibility and Environmental Management 15, 1–13.
 • https://doi.org/10.1002/csr.132.
 • 11. Fundacja Rektorów Polskich. (2007). Kodeks "Dobre praktyki w szkołach wyższych.".
 • Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich & Fundacja Rektorów Polskich:
 • Kraków, Poland, 1–16. https://arch.krasp.org.pl/pl/kdp/kodeks_dobre_praktyki.
 • (accessed on 16th August 2019).
 • 12. Giuffre, L., & Ratto, S.E. (2014, March). A new paradigm in higher education: University
 • social responsibility (USR). Journal of Education & Human Development 3(1), 231–238.
 • http://jehdnet.com/vol-3-no-1-march-2014-abstract-15-jehd.
 • 13. Gourova, E., Todorova, Y., & Gourov, N. (2009). Skills for future engineers: Challenges
 • for universities in Bulgaria. WSEAS Transactions on Business and Economics, 6,
 • 385–399. https://www.academia.edu/25220889/Skills_for_future_engineers_challenges
 • _for_universities_in_Bulgaria.
 • 14. Hamidu, A.A., Haron, H.M., & Amran, A. (2015). Corporate social responsibility:
 • A review on definitions, core characteristics and theoretical perspectives. Mediterranean
 • Journal of Social Science, 6, 83–95. http://dx.doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n4p83.
 • 15. Ibom, A., & Akpan, U. (2014). The survey communication research. International
 • Journal of Education and Research 2(10), 461–478. https://www.ijern.com/
 • journal/2014/October-2014/36.pdf.
 • 16. KRASP. (2019). Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.
 • https://www.krasp.org.pl/resources/upload/dokumenty/prezentacje/UWMOlsztyn/P7-
 • 11dok15_Spoleczna_Odpowiedzialnosc_Uczelni.pdf (accessed on 11th August 2019).
 • 17. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich /KRASP/ (2019).
 • https://www.krasp.org.pl/pl/Aktualnosci/?id=20530/KRASP_wsrod_sygnatariuszy_dekla
 • racji_ (accessed on 16th August 2019).
 • 18. Pabian, A. (2016). Od konwergencji sektorów poprzez konkurencję wśród polskich
 • uczelni publicznych i niepublicznych po rozwiązania hybrydowe. Marketing i Rynek, 4,
 • 2–10.
 • 19. Pabian A. (2016). Rynkowa orientacja szkół wyższych w Polsce — uwarunkowania,
 • wyznaczniki, prawidłowości. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie
 • Górniczej: Dąbrowa Górnicza, Poland; 93–163.
 • 20. Pabian, A.M. (2019). University social responsibility in the opinion of students. Forum
 • Scientiae Oeconomia, 7(4), 101–117. DOI: 10.23762/FSO_VOL7_NO4_7.
 • 21. Pędziwiatr, E., Czaplicka-Kotas, A., & Kulczycka, J. (2018). Działania realizowane przez
 • szkoły wyższe w ramach społecznej odpowiedzialności — dobre praktyki. Ekonomika
 • Społeczna, 1, 45–56. https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%
 • 2F10.15678%2FES.2018.1.04.
 • 22. Sawasdikosol, S. /P. Moral/ (2009). Driving universities' collaboration toward the new era
 • of sustainable social responsibility. Presented at the University-Community Engagement
 • Conference, 23–26 November 2009, Penang, Malaysia. http://www.globalusrnetwork.org/
 • resources/Driving_Universities.pdf (accessed on 3rd September 2019).
 • 23. Statistics Poland, Statistical O?ce in Gdańsk. (2018). Higher education institutions and
 • their finances in 2017; Statistics Poland, Statistical O?ce in Gdańsk: Warszawa, Gdańsk,
 • Poland, 299–320.
 • 24. Tetřevová, L., & Sabolová, V. (2010). University Stakeholder Management and University
 • Social Responsibility. WSEAS transactions on advances in engineering education, 7(7),
 • 224–233. http://www.wseas.us/e-library/transactions/education/2010/88-330.pdf.
 • 25. European University Association. (2007, April 13). The Lisbon Declaration. Europe's
 • Universities beyond 2010: Diversity with a Common Purpose. https://bmbwf.gv.at/fileadmin/
 • user_upload/Bologna_Grundsatzdok/Von_Bergen_bis_London/EUA_Lisbon_declaration
 • _Mai_07.pdf (accessed on 15th August 2019).
 • 26. Tien, H.T. (2014). What is the difference between CSR1, CSR2, CSR3 and CSR4?
 • https://www.researchgate.net/publication/261133486_What_is_the_difference_between_
 • CSR1_CSR2_CSR3_and_CSR4 (accessed on 5th September 2019).
 • 27. Universities for Enlightenment. (2018, December 13). http://www.rkrs.si/gradiva/
 • Dokumenti_RKRS/Priloga_k_sklepu_S22_joint_statement_ORIGINAL.PDF (accessed
 • on 16th August 2019).
 • 28. Vallaeys, F. (2018). Defining social responsibility: A matter of philosophical urgency for
 • universities. The Global University Network for Innovation. http://www.guninetwork.org/
 • articles/defining-social-responsibility-matter-philosophical-urgency-universities
 • (accessed on 14th August 2019).
 • 29. Vasilescu, R., Barna, C., Epure, M., & Baicu, C. (2010). Developing university social
 • responsibility: A model for the challenges of the new civil society. Procedia — Social and
 • Behavioral Sciences, 2(2), 4177–4182. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.660.
 • 30. European Commission. (2017, March 1). White paper on the future of Europe: Reflections
 • and scenarios for the EU27 by 2025, p. 10. https://ec.europa.eu/commission/
 • sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf (accessed on 16th
 • August 2019).
Notes
EN
Available in Open Access (Open Access)
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b1cf06e-1933-4906-950a-2319815c7dac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.