PL EN


2018 | 13 | 3(49) | 157-172
Article title

Zastosowanie zabaw tematycznych, zabawek i rekwizytów w edukacji przedszkolnej. Przykłady z praktyki pedagogicznej

Content
Title variants
EN
Using Thematic Plays, Toys and Props in Preschool Education. Examples from Pedagogical Practice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem podjętych badań było poznanie realizacji w praktyce pedagogicznej zbaw tematycznych w przedszkolu, w grupie dzieci w wieku 4–5 lat, oraz wykorzystywanych w nich rekwizytów i zabawek. Zabawa to swoista forma działalności dziecka, podczas której wprowadza ono w czyn to, co zaobserwowało, poznało, przeżyło, czego się dowiedziało i doświadczyło. Stwarza ona dziecku okazję do tego, by poszerzało krąg doświadczeń, nauczyło się celowo i skutecznie działać i oddziaływać na otoczenie. Podczas zabawy dziecko utrwala i doskonali przyswojone już sposoby myślenia i działania oraz rozwija swoje możliwości umysłowe, wzbogaca zasób wiedzy o otoczeniu. Dążenie do odtwarzania w zabawach tematycznych działalności dorosłych, których role dziecko przyjmuje, stanowi bodziec do poszerzania wiadomości o zawodach i zajęciach wykonywanych przez różnych ludzi, o miejscach i instytucjach, gdzie pracują, o stosunkach społecznych, jakie między sobą nawiązują. Poprzez zabawę dziecko gromadzi doświadczenia, poznaje otoczenie, uczy się, czego efektem jest między innymi rozwijanie zdolności do dokonywania analizy i syntezy, odkrywania zjawisk dotąd nieznanych i próby ich wytłumaczenia. Nieodłącznym elementem zabaw są rekwizyty. Dziecko wykorzystuje gotowe zabawki lub ich zastępniki, na przykład kij jest koniem, krążek kierownicą samochodu. Badania jakościowe przeprowadzono w dwóch etapach w przedszkolu samorządowym na terenie miasta Biała Podlaska. Ich wyniki pokazały potrzebę inicjowania przez nauczycieli i przygotowywania dzieci do podejmowania zabaw tematycznych i wprowadzania nowych tematów, nieznanych dotąd dzieciom. Z uwagi na niekwestionowane znaczenie zabaw tematycznych w rozwoju dziecka należy zwrócić uwagę na ich staranne przygotowanie. Zbyt wąskie i jednostronne realizowanie zabaw oraz wykorzystywanie tych samych zabawek i rekwizytów z pewnością nie przyczyni się do wywołania dodatkowych bodźców rozwojowych.
EN
Play is a specific form of children’s activity which enables them to put into practice what they had observed, learned, and experienced. Furthermore, play creates the opportunity for children to broaden their range of experiences, and learn how to act and interact with their environment in a purposeful and effective way. While playing, children consolidate and enhance the acquired ways of thinking and acting, develop cognitive abilities, and enrich their knowledge of the world around them. Using a particular theme, children pretend to take on roles of adults, imitating their speech and actions, which provides an incentive to broaden the scope of knowledge about occupations and activities performed by various people, places and institutions where people work, and about social relations in which people engage. Through play, children accumulate experience, get to know the world around them, and acquire knowledge, which results in, among other things, the development of their capacity for analysis and synthesis, discovery of earlier unknown phenomena and the attempt to explain them. Props are an integral part of play. Children use ready-made toys or their substitutes; for example, a stick becomes a horse and a metal ring becomes a steering wheel of a car. The purpose of the research was to learn about the implementation of theme play in pedagogical practice in the preschool classroom of 4/5-year old children, and to identify toys and props used while playing. Thus, a two-stage qualitative research was performed in the municipal preschool located in the town of Biała Podlaska. The research findings indicated the need for teachers to prepare children for taking up thematic role play, to initiate play and introduce new themes previously unknown to children. Given the undeniable importance of theme play in the development of children, attention should be paid to thorough preparation of role-playing activities as a limited scope of implemented activities and themes, and the use of the same toys and props will certainly not provide additional developmental stimuli.
Contributors
References
 • Brzezińska A., Zabawa a postawa twórcza dziecka, „Wychowanie w Przedszkolu”, 1987, nr 6.
 • Chauvel D., Michel V., Gry i zabawy w przedszkolu: rozwijanie spostrzegawczości, kreatywności i inteligencji, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2004.
 • Dąbrowska M., Zabawa wprowadza dziecko w świat sztuki, „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna”, 2014, nr 1(3).
 • Dunin-Wąsowicz M., O dobrej zabawie, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 1972.
 • Dyner W., Zabawy tematyczne dzieci w domu i w przedszkolu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983.
 • Huizinga J., Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 1985.
 • Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Instytut Wydawniczy ERICA, Warszawa 2010.
 • Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.
 • Marchewa-Pichlińska M., Co dorosły o zabawie wiedzieć powinien, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987.
 • Muchacka B., Zabawa w poznawczym rozwoju dziecka, „Pedagogika Przedszkolna i Wczes­noszkolna”, 2014, nr 1(3).
 • Przetacznik-Gierowska M., Zabawa w świetle współczesnej psychologii, „Wychowanie w Przedszkolu”, 1999, nr 10.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, Dz. U. z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 356.
 • Stankiewicz B., Zabawy twórcze i widowiska lalkowe w wychowaniu przedszkolnym, WSiP, Warszawa 2004.
 • Szuman S., Studia nad rozwojem psychicznym dziecka, WSiP, Warszawa 1985.
 • Tyszkowa M., Rola zabawy tematycznej w rozwoju psychiki dziecka, „Wychowanie w Przedszkolu”, 1990, nr 2/3.
 • Walczewska-Klimczak G., Pedagogika zabawy, czyli radość współdziałania, „Wychowanie w Przedszkolu”, 2004, nr 10.
 • Wygotski L.S., Dzieciństwo i dorastanie, PWN, Warszawa 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b21e87c-83e5-40ab-b9d0-ca5005aae1cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.