PL EN


2019 | 1(232) | 65-93
Article title

Głosowanie klientelizmem pisane, czyli jak zwiększać szanse reelekcji w wyborach wójtów i burmistrzów

Content
Title variants
EN
Clientelism-determined Voting, or How to Improve the Candidate’s Chances in Elections for Rural Commune Heads and Town Mayors
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Barwne historyczne dzieje klientelizmu jako fenomenu społecznego zawsze miały ścisły związek z władzą polityczną, jej zdobywaniem, podtrzymywaniem i sprawowaniem. Dotyczy to każdego szczebla władzy. Klientelizm jako aktywność niepenalizowana może sprzyjać działaniom pozaprawnym, których celem jest czasami nieuprawnione wpływanie na wyniki rozgrywek wyborczych. W artykule wskazano, jak relacje klientalne na poziomie gmin mogą łączyć się z nieuprawnionym wpływem na losy starć wyborczych w wyborach gminnego organu wykonawczego. W tym celu zaprezentowano wybrane strategie aktorów gminnych, których podstawą jest klientelizm i które wdrażane są w celu modyfikacji wyników wyborów gminnych włodarzy. Artykuł kończy dyskusja w zakresie możliwości wykrywania naruszeń wyborczych za pomocą analiz tzw. bliskich wyborów w schemacie regresji nieciągłej (Regression Discontinuity Design – RDD).
EN
The eventful history of clientelism as a social phenomenon has always been connected with political power – its acquisition, retention and exertion. Clientelism occurs at each level of authority. When left unpunished, clientelism may lead to extra-legal activities, which sometimes aim at manipulating the results of electoral competition in unauthorized ways. This article shows how clientelistic relationships at the communal level may be related to an illegal influence on election outcomes for the communal executive authority. To illustrate this, the article presents selected strategies used by communal actors which are based on clientelism and were implemented in order to modify election results for communal authorities. The article concludes with a proposal for discussion concerning the possibility of detecting election manipulations using analyses of so-called close elections as part of the Regression Discontinuity Design (RDD).
Year
Issue
Pages
65-93
Physical description
Contributors
References
 • Adamowicz, Aleksandra. 2015. Państwo patronalne. Relacje władzy i podległości w małej wspólnocie lokalnej. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Bartnicki, Sławomir. 2017. Egzemplifikacja efektu inkumbenta w wyborach bezpośrednich kierowników gminnej egzekutywy w Polsce i jego strukturalne uwarunkowania. „Acta Politica Polonica” 41/3: 55–68. DOI: 10.18276/ap.2017.41-04.
 • Bartnicki, Sławomir i Janina Kowalik. 2017. Wyborcza karuzela: staż parlamentarny jako czynnik sukcesu wyborczego kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta. „Studia Humanistyczne AGH” 3: 59–76. DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2017.16.3.59.
 • Bartnicki, Sławomir. 2018a. Uwarunkowania dominacji ubiegających się o relekcję do organu wykonawczego gmin w wyborach w 2014 roku w gminach nie będących miastami na prawach powiatu. „Samorząd Terytorialny” 4: 21–35.
 • Bartnicki, Sławomir. 2018b. Wybrane fiskalne instrumenty walki o głosy w wyborach bezpośrednich gminnego organu wykonawczego w Polsce i uwarunkowania ich stosowania. „Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa” 8/1: 53–76.
 • Beber, Bernd i Alexandra Scacco. 2012. What the Numbers Say: A Digit-Based Test for Election Fraud. „Political Analysis” 20: 211–234. DOI: 10.1093/pan/ mps003.
 • Bloom, Howard S. 2012. Modern Regression Discontinuity Analysis. „Journal of Research on Educational Effectiveness” 5: 43–82. DOI: 10.1080/19345747.2011.578707.
 • Bober, Jarosław, Jerzy Hausner, Hubert Izdebski, Wojciech Lachiewicz, Stanisław Mazur, Aleksander Nielicki, Bartłomiej Nowotarski, Włodzimierz Puzyna, Krzysztof Surówka, Igor Zachariasz i Marcin Zawicki. 2013. Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 • Caughey, Devin i Jasjeet S. Sekhon. 2011. Elections and the Regression Discontinuity Design: Lessons from Close U.S. House Races, 1942–2008. „Political Analysis” 19/4: 385–408. DOI: 10.1093/pan/mpr032.
 • Ciara, Stefan. 1989. Sprzedaż urzędów i królewszczyzn w Polsce w drugiej połowie XVII w. W: M. Kamler i in. (red.). Władza i społeczeństwo w XVI i XVII w. Prace ofiarowane Antoniemu Mączakowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Warszawa: PWN, s. 223–231.
 • Clinton, Bill. 2004. Moje życie. Tłum. P. Braiter-Ziemkiewicz, P. Amsterdamski i B. Gadomska. Warszawa: Świat Książki.
 • Cuesta, Brandon i Kosuke Imai. 2016. Misunderstandings About the Regression Discontinuity Design in the Study of Close Elections. „Annual Review of Political Science” 19: 375–396. DOI: 10.1146/annurev-polisci-032015-010115.
 • Deckert, Joseph, Mikhail Myagkov i Peter C. Ordeshook. 2011. Benford’s law and the detection of election fraud. „Political Analysis” 19: 245–268.
 • Eggers, Andrew C., Anthony Fowler, Jens Hainmuller, Andrew Hall B. i James M. Snyder. 2015. On the validyty of the regression discontinuity design for estimating electoral effects: new evidence from over 40,000 close races. „American Journal of Political Science” 59/1: 259–274. DOI: 10.1111/ajps.12127.
 • Finan, Frederico i Laura Schechter. 2012. Vote-Buing and Reciprocity. „Econometrica” 2: 863–881. DOI: 10.3982/ECTA9035.
 • Freier, Ronny. 2015. The mayor`s advantage: Casual evidence on incumbency effects in German mayoral elections. „European Journal of Political Economy” 40: 16–30, DOI: 10.1016/j.ejpoleco/2015.07.005.
 • Fukumoto, Kentaro i Yusaku Horiuchi. 2011. Making Outsiders Votes Count: Detecting Electoral Fraud through a Natural Experiment. „American Political Science Review” 105/3: 586–603. doi:10.1017/S0003055411000268.
 • Gadowska, Kaja. 2002. Zjawisko klientelizmu polityczno-ekonomicznego. Systemowa analiza powiązań sieciowych na przykładzie przekształceń sektora górniczego w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Gelman, Andrew i Gary King. 1990. Estimating incumbency advantage without bias. „American Journal of Political Science” 34: 1142–1164.
 • Grimmer, Justin, Eitan Hersh, Brian Feinstein i Daniel Carpenter. 2011. Are Close Elections Random? https://web.stanford.edu/~jgrimmer/CEF.pdf. dostęp 11.07.2018.
 • Hainmueller, Jens i Lutz Kern Holger. 2008. Incumbency as a source of spillover effects in mixed electoral systems: Evidence from a regression-discontinuity design. „Electoral Studies” 27:213–227. DOI: 10.1016/j.electstud.2007.10.006.
 • Halamska, Maria. 2013. Wiejska Polska na początku XXI wieku. Rozważania o gospodarce i społeczeństwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Hicken, Allen. 2011. Clientelism. „The Annual Review of Political Science” 14/1: 289–310.
 • Holland, Alisha C. i Brian Palmer-Rubin. 2015. Beyond the Machine: Clientelist Brokers and Interest Organizations in Latin America. „Comparative Political Studies” 48/9: 1186–1223.
 • Hryniewicz, Janusz. 2004. Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Hryniewicz, Janusz. 2007. Stosunki pracy w polskich organizacjach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Jacobson, Gary C. 1987. The marginals never vanished: incumbency and competition to the U.S. House of Representatives 1952–82. „American Journal of Political Science” 31: 126–141.
 • Kąkolewski, Igor. 2007. Między korupcją a ksenofobią. Zmiany w postrzeganiu zjawiska korupcji w dawnej Rzeczpospolitej. Zarys problemu. „Przegląd Historyczny” 98/1: 11–26.
 • Laszuk, Anna. 1998. Zaścianki i królewszczyzny. Struktura własności ziemskiej w województwie podlaskim w drugiej połowie XVII wieku. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Historii PAN.
 • Larreguy, Horacio, Cesar E. Montiel Olea i Pablo Querubin. 2017. Political Brokers: Partisan or Agents? Evidence from Mexican Teachers Union. „American Journal of Political Science” 64(4): 877–891. DOI: 10.1111/ajps.12322.
 • Lee, David S., Enrico Moretti i Matthew J. Butler. 2004. Do Voters Affect or elect Policies? Evidence from the U.S. House. „Quarterly Journal of Economics” 119/3: 807–859.
 • Lee, David S. 2008. Randomized experiments form non-random selection in U.S. House elections. „Journal of Econometrics” 142/2: 675–697. DOI: 10.1016/j.jeconom.2007.05.004.
 • Leemann, Lucas i Daniel Bochsler. 2014. Asystematic approach to study electoral fraud. „Electoral Studies” 35: 33–47. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.electstud.2014.03.005.
 • Lehoucq, Fabrice. 2003. Electoral Fraud: Causes, Types, and Consequences. „Annual Review of Political Science” 6: 233–256.
 • Levitt, Steven D. i Catherine D. Wolfram. 1997. Decomposing the sources of incumbency advantage in the U.S. House. „Legislative Studies Quarterly” 22: 45–60. DOI: 10.2307/440290.
 • Łętowska, Ewa. 1997. Dobro wspólne – władza – korupcja. Korupcja: między moralnością i prawem. W: E. Popławska (red.). Dobro wspólne. Władza. Korupcja. Konflikt interesów w życiu publicznym. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Lipset, Seymour M i Gabriel S. Lenz. 2003. Korupcja, kultura i funkcjonowanie rynków. Tłum. S. Dymczyk. W: L. E. Harrison i S. P. Huntington (red.). Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Mares, Isabela i Lauren Young. 2016. Buying, expropriating, and stealing votes. „The Annual Review of Political Science” 19: 267–288. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-polisci060514-120923.
 • Mączak, Antoni. 2003. Nierówna przyjaźń. Układy klientalne w perspektywie historycznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Mączak, Antoni. 1986. Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • McCrary, Justin. 2008. Manipulation f the running variable in the regression discontinuitydesign: A density test. „Journal of Econometrics” 142: 698–714. DOI: 10.1016/j.jeconom.2007.05.005.
 • Mebane, Walter R. Jr. 2006. Election forensics: Vote counts and Benford’s law. http://www.personal.umich.edu/~wmebane/pm06.pdf. dostęp 13.07.2018.
 • Moore, Aaron A., Michael R. McGregor i Laura B. Stephenson. 2017. Paying attention and the incumbency effect: Voting behavior in the 2014 Toronto Municipal Election. „International Political Science Review” 1: 85–98, DOI: https://doi.org/10.1177/0192512115616268.
 • Nichter, Simeon. 2008. Vote Buying or Turnout Buying? Machine Politics and the Secret Ballot. „American Political Science Review” 102(1): 19–31. DOI: 10.1017/S0003055408080106.
 • Oliver, Eric, Shang Ha i Zachary Callen. 2012. Local Elections and the Politics of Small-Scale Democracy. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
 • Peters, Guy B. 1995. Polityka i biurokracja państwowa. Tłum. J. Szczupaczyński. W: J. Szczupaczyński (red.). Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Peters, Guy B. 1999. Administracja publiczna w systemie politycznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Pierzgalski, Michał. 2018. Odkrywanie fałszerstw wyborczych a „prawo” Benforda. „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 1: 121–139. DOI: 10.14746/ssp.2018.1.7.
 • Podgórecki, Adam. 1971. Zarys socjologii prawa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Serwetnyk,Tatiana. 2010. Sprzedam głos nowemu przywódcy. „Rzeczpospolita” 13.01.2010.
 • Schaffner, Brian F., Matthew Streb i Gerald Wright. 2001. Teams without Uniforms: The nonpartisan ballot in state and local elections. „Political Research Quarterly” 54/1: 7–30.
 • Sidor, Monika, Katarzyna Kuć-Czajkowska i Justyna Wasil. 2017. Koabitacja na poziomie gminnym w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Snyder, Jason. 2005. Detecting Manipulation in U.S. House Elections. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.335.6505&rep=rep1&type=pdf. dostęp 13.07.2018.
 • Stanwick, Hannah. 2000. A Megamayor for All People? Voting behaviour and electoral success in the 1997 Toronto Municipal Election. „Canadian Journal of Political Science” 33/3: 549–568. DOI: 10.1017/S0008423900000196.
 • Stonecash, Jeffrey M. 2008. Reassessing the Incumbency Effect. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Tarkowski, Jacek. 1994. Patroni i klienci. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Trounstine, Jessica. 2011. Evidence of a Local Incumbency Advantage. „Legislative Studies Quarterly” 2: 255–280, DOI: 10.1111/j.1939-9162.2011.00013.x.
 • Uppal, Yogesh. 2010. Estimating Incumbency Effects in U.S. State Legislatures: A Quasi Experimental Study. „Economics and Politics” 22: 180–199. DOI: 10.1111/j.1468-0343.2009.00358.x.
 • Wasil, Justyna, Katarzyna Kuć-Czajkowska i Monika Sidor. 2017. Przywództwo lokalne w warunkach koabitacji. Przykład gmin z województwa świętokrzyskiego. „Studia Regionalne i Lokalne” 4: 41–62. DOI: 10.7366/1509499547003.
 • Weingrod, Alex. 1968. Patrons, patronage, and political parties. „Comparative Studies in Society and History” 10/4: 377–400.
 • Wilkin, Jerzy. 2005. Pogoń za rentą przy pomocy mechanizmów politycznych. W: J. Wilkin (red.). Teoria wyboru publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Własiuk, Tomasz. 2011. Przejawy klientelizmu w życiu politycznym współczesnej Polski. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Jacka Raciborskiego na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii. Niepublikowany maszynopis.
 • Wyczański, Andrzej. 2001. Szlachta polska XVI wieku. Warszawa: WN PWN.
 • Zajączkowski, Andrzej. 1993. Szlachta polska. Warszawa: Semper.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b293f92-ab0d-4038-83f4-9d5161c7de36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.