PL EN


Journal
2017 | 4(16) | 7-20
Article title

WPŁYW ORZECZEŃ TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO NA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper presents an analysis of the influence of judgments of the Constitutional Tribunal on ongoing administrative proceedings. The article discusses the issue that raises the most controversy in both the jurisprudence and the scholars, which is the delay in time by the CT of the loss of binding force by an unconstitutional provision in court-administrative proceedings.
Journal
Year
Issue
Pages
7-20
Physical description
Dates
published
2017-12-30
References
 • 1. Uchwała SN z dnia 23 czerwca 2005 r., sygn. akt. III CZP 35/05, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna” (OSNC), 5(2006), poz. 81.
 • 2. Wyrok NSA z dnia 16 października 2006 r., sygn. akt I FPS 2/06, „Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych” (ONSAiWSA), 1(2007), poz. 3.
 • 3. Z. Czeszejko-Sochacki, Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego: pojęcie, klasyfikacja i skutki prawne, „Państwo i Prawo”, 12(2000), s. 16–17;
 • 4. M. Safjan, Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Tekst wystąpienia wygłoszonego przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. M. Safiana w Komitecie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, z 6 grudnia 2003 r., online: www. http://trybunal.gov.pl/informacja-publiczna-media/archiwum/wystapienia-bylych-prezesowtk/marek-safjan-2/.
 • 5. Wyrok TK z dnia 6 marca 2002 r., sygn. akt P. 7/00, „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy” (OTK ZU), 2002, seria A nr 2, poz. 13.
 • 6. R. Szczepaniak, Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wydaniem aktu normatywnego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego”, 3(1999), s. 524,
 • 7. Wyrok Sądu Okręgowego z dnia 14 stycznia 2014 r., sygn. akt IICa 358/13, lex nr 2140795,
 • 8. N. Półtorak, Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich, Zakamycze 2002, s. 139–140,
 • 9. A. Szpunara, Odpowiedzialność Skarbu Państwa za funkcjonariuszy,Warszawa 1985, s. 136n.
 • 10. T. Woś (red. nauk.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa, s. 663.
 • 11. Z. Czeszejko-Sochacki, Wznowienie postępowania, jako skutek pośredni orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo”, 2(2000), s. 26 n
 • 12. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 935.
 • 13. S. Wronkowska, O wadliwych aktach normatywnych w ujęciu wiedeńskiej szkoły teorii prawa, w: Studia z filozofii prawa, pod red. J. Stelmacha, Kraków 2001, s. 211.
 • 14. Z. Czeszejko-Sochacki, Sąd Konstytucyjny w systemie ustrojowym Austrii, w: Sądy Konstytucyjne w Europie, pod red. J. Trzcińskiego, Warszawa 1996, s. 11n.
 • 15. Wyrok TK z dnia 18 listopada 1998 r., sygn. akt. SK 1/98, OTK ZU, 7(1998), poz. 120.
 • 16. J. Oniszczuk, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Kraków 2000, s. 820–821.
 • 17. M. Sarnowiec-Cisłak, Skutki odroczenia utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnego przepisu w sferze stosowania prawa – głos w dyskusji, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, 2(2010), s. 52–55.
 • 18. Uchwała SN z dnia 3 lipca 2003 r., sygn. akt III CZP 45/03, OSNC, 9(2004), poz. 136,
 • 19. P. Radziewicz, Wzruszenie domniemania konstytucyjności aktu normatywnego przez Trybunał Konstytucyjny, „Przegląd Sejmowy”, 5(2008),
 • 20. M. Jaśkowska, Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla procesu stosowania prawa wobec zasady bezpośredniego stosowania Konstytucji, w: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego: księga jubileuszowa profesora Józefa Filipka, Kraków 2001, s. 276–278.
 • 21. M. Romańska, Skuteczność orzeczeń sądów administracyjnych, Warszawa 2010, s. 301.
 • 22. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 935.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b2f4139-e540-4dc2-a6c1-782f3d395e7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.