PL EN


2014 | 2 (57) | 185-195
Article title

Funkcja fotografi i prasowej – analiza na przykładzie pierwszej strony „Gazety Wyborczej”

Content
Title variants
EN
The function of press photography – an analysis on the example of the title page of “Gazeta Wyborcza”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Fotografi a prasowa jest gatunkiem dziennikarskim, który powinien posiadać cechy przypisywane informacyjnym i publicystycznym przekazom dziennikarskim. Podobnie jak inne gatunki, tak i fotografi a ewoluuje zgodnie z nurtem zmian mediów oraz potrzeb odbiorców. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy podczas dokonującej się transformacji mediów fotografi a prasowa nie utraciła swojej podstawowej funkcji informacyjnej. Odpowiedź opiera się na obserwacji stu wydań „Gazety Wyborczej” z dwudziestu pięciu lat istnienia tego tytułu. Analizie podlegała jedynie pierwsza strona i publikowane na niej zdjęcia.
EN
Press photography is a journalistic genre that should have features of information and opinion journalism messages. Similarly to other genres, also photography evolves according to current media changes and user needs. The article is an attempt at answering the question if press photography has not lost its basic information function during the ongoing media transformation. The answer is based on the observation of one hundred editions of the daily “Gazeta Wyborcza” from the twenty-fi ve years of its existence. Only the title page and the photograph published there were analyzed.
Year
Issue
Pages
185-195
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b31fdc7-731e-436d-a8fa-7b5321062432
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.