PL EN


2017 | 1(47) | 33-42
Article title

Infrastructure Expenditures versus Local Budget Resistance of Communes under the Risk of Urban Sprawl

Authors
Title variants
PL
Odporność budżetów lokalnych na wydatki infrastrukturalne w gminach zagrożonych zjawiskiem urban sprawl
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The subject of the study is to identify the impact on communes budgets in Poland of one of the major costs of urban sprawl (i.e., excessive expenditure on infrastructure). The study takes two objectives: first, whether excessive infrastructure costs in Polish communes are common; second, what the mechanism is determining an excessive budgetary burden on communes through infrastructure expenditures. The objectives were made using taxonomic methods in relation to the 222 communes in Poland 2007–2014. Among the most important conclusions from the study is the fact, that excessive infrastructure expenditures are observed in Poland, but they are not a common phenomenon. The mechanism of an excessive budgetary burden of these expenses is determined by the weakness of the financial policy of the communes in terms of their own revenue and low level of economic development.
PL
Przedmiotem opracowania jest rozpoznanie wpływu na budżety gmin w Polsce jednego z ważniejszych kosztów urban sprawl tj. nadmiernych wydatków na infrastrukturę. W badaniach przyjęto dwa cele: pierwszy, odpowiadający na pytanie czy nadmierne koszty infrastrukturalne w polskich gminach są zjawiskiem powszechnym; drugi wyjaśniający mechanizm decydujący o nadmiernym obciążeniu budżetów gmin przez wydatki infrastrukturalne. Realizacji celów dokonano z wykorzystaniem metod taksonomicznych w odniesieniu do 222 gmin w Polsce w latach 2007–2014. Jednym z ważniejszych wniosków z badań jest, iż nadmierne wydatki infrastrukturalne są obserwowane w Polsce jednak nie są zjawiskiem powszechnym; oraz o mechanizmie nadmiernego obciążenia tymi wydatkami decyduje słabość polityki finansowej gminy w zakresie dochodów własnych i niski poziom rozwoju gospodarczego.
Contributors
 • Cracow University of Economics, Poland
References
 • Ahlfeldt, G.M., and N. Wendland. 2011. “Fifty Years of Urban Accessibility: The Impact of the Urban Railway Network on the Land Gradient in Berlin 1890–1936.” Regional Science and Urban Economics 41 (2): 77–88. doi: 10.1016/j.regsciurbeco.2010.10.001.
 • Bhatta, B. 2010. Analysis of Urban Growth and Sprawl from Remote Sensing Data. Edited by S. Balram and S. Dragicevic, Advances in Geographic Information Science. Heidelberg – New York: Springer-Verlag.
 • Brańka, P. 2016. “Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego na tle wybranych obszarów metropolitalnych w Polsce.” In Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast. Studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, edited by A. Noworól and A. Hołuj, 107–118. Warszawa: CeDeWu.
 • Brueckner, J.K. 2000. “Urban Sprawl: Diagnosis and Remedies.” International Regional Science Review 23 (2): 160–171. doi: 10.1177/016001700761012710.
 • Burchell, R.W., G. Lowenstein, W.R. Dolphin, C.C. Galley, A. Downs, S. Seskin, K. Gray Still, and T. Moore. 2002. Costs of Sprawl — 2000, TCRP Report. Washington, DC: National Academy Press.
 • Gibbons, S., T. Lyytikäinen, H. Overman, and R. Sanchis-Guarner. 2012. “New Road Infrastructure: the Effects on Firms.” SERC Discussion Paper (117): 3–65.
 • Heimlich, R.E., and W.D. Anderson. 2001. Development at the Urban Fringe and Beyond. Impacts on Agriculture and Rural Land, Agricultural Economic Report. Washington, DC: U.S. Dept. of Agriculture, Economic Research Service.
 • Hellwig, Z. 1968. “Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr.” Przegląd Statystyczny (4): 302–327.
 • Klimczuk, B. 2010. “Determinanty wyboru źródeł finansowania inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego — przykład Miasta Zamość.” Barometr Regionalny. Analizy i prognozy 4 (22): 71–77.
 • Kłos, L. 2012. “Poziom infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej jako istotny element rozwoju regionalnego.” Barometr Regionalny. Analizy i prognozy 2 (28): 115–122.
 • Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030. 2012. Edited by Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Kudłacz, T. 2015. “Rodzaje i cechy infrastruktury oraz jej funkcje w rozwoju regionalnym i lokalnym — zarys problemu.” In Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym. Wybrane problemy, edited by T. Kudłacz and A. Hołuj, 13–32. Warszawa.
 • Ratajczak, M. 2000. “Infrastruktura a wzrost i rozwój gospodarczy.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (4): 83–102.
 • Rynio, D. 2013. “Alternatywne źródła finansowania inwestycji w regionach Polski w latach 2014–2020.” Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 11 (3): 91–98.
 • Stawasz, D. 2005. “Infrastruktura i jej wpływ na rozwój miasta.” In Infrastruktura techniczna a rozwój miasta, edited by D. Stawasz. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Śleszyński, P. 2013. “Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw.” Przegląd Geograficzny 85 (2): 173–197.
 • Venables, A.J. 2007. “Evaluating Urban Transport Improvements — Cost-Benefit Analysis in the Presence of Agglomeration and Income Taxation.” Journal of Transport Economics and Policy 41: 173–188.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b36a4f6-586e-429a-9952-b9c29522e5a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.