PL EN


2018 | 45 | 1(20T) Informacja o zawodach funkcjonujących na rynku pracy – w kierunku zwiększania zatrudnialności | 1
Article title

OD REDAKTORA TEMATYCZNEGO NUMERU

Selected contents from this journal
Title variants
EN
FROM THE ISSUE EDITOR
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Oddajemy w Państwa ręce numer poświęcony zagadnieniom informacji o zawodach, które – będąc wykorzystywane przez instytucje rynku pracy – pozwalają zwiększyć efektywność ich funkcjonowania i – co za tym idzie – poprawić zdolność do bycia zatrudnionym kobiet i mężczyzn, ludzi młodych i starszych przez dostępność do informacji zawodowej. Zmiany, jakim podlega treść i organizacja pracy we wszystkich sektorach gospodarki powodują, że bezpieczeństwo zatrudnienia w dotychczasowym rozumieniu wydaje się odchodzić w przeszłość. Obecnie organizacje potrzebują pracowników zdolnych do pełnienia różnych ról organizacyjnych oraz szybkiego przystosowywania się do zmiennych warunków działania w zależności od aktualnych potrzeb organizacji i rynku pracy. Zwiększają się wymagania wobec pracowników, a także oczekiwania i systemy wartości samych pracowników. Wzbogacanie zbiorów informacji zawodowych, będących w dyspozycji instytucji rynku pracy i upowszechnianych przez środki masowego przekazu, zwiększa szanse właściwego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich i uzyskania trwałego zatrudnienia. Informacja jest kluczem do szeroko rozumianego sukcesu zawodowego. Z tych względów problematyka rozwoju informacji o zawodach cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno teoretyków, jak i praktyków nauk społecznych. Niniejszy numer tematyczny „Polityki Społecznej” przygotowano w związku z realizacją projektu pt. Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+ (nr projektu: POWR.02.04.00-00-0060/16-00. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4. Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. Partnerami projektu INFODORADCA+ są: DORADCA Consultants Ltd Sp. z o.o., Gdynia; Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa; Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa; PBS Sp. z o.o., Sopot. Głównym celem projektu jest opracowanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach dla co najmniej 1000 zawodów, ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Docelowo zbiory o zawodach będą dostępne w bazie danych na Wortalu PSZ (http://psz.praca.gov.pl/) i będą mogły być wykorzystywane do podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu, miejsca pracy/ zatrudnienia, nabywania nowych kompetencji czy też zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy i klientów instytucji rynku pracy. Informacje o zawodach mają umożliwić dopasowywanie treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy czy być może także treści programów szkolnych do potrzeb rynku pracy. W numerze zawarto teksty o różnym charakterze. Zwracają one uwagę na wielość podmiotów, którym mogą być dedykowane informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy. Pierwszy zawiera diagnozę sytuacji na polskim rynku pracy i kształtujące ją czynniki. W drugim zaprezentowano przemiany rozumienia pojęcia „zawód”, współczesny model informacji o zawodzie, jego strukturę i rolę poszczególnych elementów. Kolejny tekst prezentuje konstrukcję nowego rozwiązania systemowego, jakim jest europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO), która przyporządkowuje konkretnym zawodom określone umiejętności/kompetencje i kwalifikacje. Tekst ten prezentuje też powiązanie tej klasyfikacji z tworzeniem i funkcjonowaniem na rynku opisów informacji o zawodach. Następny tekst odnosi się do praktyki poradnictwa zawodowego w urzędach pracy. Ukazuje kategorie informacji zawodowej, sposoby i formy gromadzenia i udostępniania informacji zawodowych oraz znaczenie informacji o zawodach w procesie podejmowania decyzji zawodowych. Autorka kolejnego artykułu przedstawia możliwość wykorzystywania opisu informacji o zawodach w poprawie zatrudnialności osób niepełnosprawnych. Ukazuje wciąż bardzo trudną sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy i uzasadnia wzrost znaczenia instytucji wspierających aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. O znaczeniu informacji o zawodach w działalności instytucji edukacji formalnej oraz pozaformalnej w procesach kształcenia i doskonalenia kadr informuje kolejny tekst. Jego autor przedstawia istotę i ewolucję tego rodzaju informacji. Stara się też odpowiedzieć na pytanie, jakie są możliwości wykorzystania informacji o zawodach w formułowaniu treści i efektów kształcenia i doskonalenia zawodowego. O tym, jaka jest możliwość wykorzystywania informacji o zawodach w kształceniu i zatrudnianiu w rzemiośle informuje następny tekst zamieszczony w numerze. Numer zamyka artykuł dotyczący wpisania informacji o zawodach w realizację zadań związanych z praktyką procesów Human Resources (HR) w organizacji. Zdajemy sobie sprawę, że jeden numer czasopisma nie wyczerpuje wszystkich aspektów związanych z zastosowaniem informacji o zawodach. Jednak jest jednym krokiem z wielu, które być może poszerzą wiedzę o tym ważnym obszarze ludzkiego życia i świadomość ich wykorzystywania.
Keywords
Contributors
  • Instytut Pracy I Spraw Socjalnych
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b3fd74a-b098-4948-9579-267d0af7d426
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.