PL EN


2017 | 4 (369) Tom II | 31-46
Article title

The Potential and Role of Small Towns in the Development of Local Socio-Economic Structures as Illustrated by the Example of Małopolskie Voivodeship

Content
Title variants
PL
Potencjał i rola małych miast w rozwoju lokalnych struktur społeczno-gospodarczych na przykładzie województwa małopolskiego
RU
Потенциал и роль небольших городов в развитии местных социально-экономических структур на примере Малопольского воеводства
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
EN
The aim of this study is to define the socio-economic potential and primary function of small towns in Małopolskie Voivodeship and identify their impact on the local environment. For the accomplishment of this aim, synthetic indicators of development were calculated on the basis of selected variables, through the use of a taxonomic method. The accessibility and job market were subject to analysis. Municipal officials have been interviewed by phone for the purpose of definition of the functions of analysed towns. The study revealed that the potential of the analysed towns tends to vary, there are significant differences in terms of accessibility and significant differences related to the potential of their job markets. The function of small towns in Małopolska is primarily that of commercial and recreational centres, although their impact on the local environment seems to be minimal. Towns situated in the periphery, which fail to exploit their full development potential due to, e.g. limited accessibility or poor use of local resources, e.g. environmental or cultural resources, face the most difficult situation. The role of local authorities is to stimulate cooperation between various entities for a better use of such resources.
PL
Celem opracowania jest określenie potencjału społeczno-gospodarczego małych miast w województwie małopolskim, ich głównych funkcji oraz próba identyfikacji ich oddziaływania na otoczenie. Na potrzeby realizacji tak określonego celu, przy pomocy jednej z metod taksonomicznych, na podstawie wyselekcjonowanych zmiennych obliczono syntetyczne wskaźniki tego rozwoju. Dokonano analizy dostępności komunikacyjnej oraz analizy rynku pracy. W celu określenia funkcji analizowanych miast przeprowadzono wywiad telefoniczny z przedstawicielami urzędów miejskich. W przeprowadzonych badań wskazują na duże zróżnicowanie potencjału badanych miast, znaczące różnice w dostępności komunikacyjnej oraz znaczące różnice związane z potencjałem oferowanego przez nie rynku pracy. Małe miasta w Małopolsce względem otoczenia pełnią głównie funkcję handlową i rekreacyjną, chociaż możliwości ich oddziaływania na otoczenie wydają się być znikome. W najgorszej sytuacji znajdują się miasta położone peryferyjnie, które w niewystarczającym stopniu wykorzystują swój potencjał rozwojowy, czego powodem jest m.in. słaba dostępność oraz słabe wykorzystanie lokalnych zasobów, np. środowiskowych, kulturowych. Rolą władz lokalnych jest animowanie współpracy różnych podmiotów w celu lepszego wykorzystania tych zasobów.
RU
Цель разработки – определить социально-экономический потенциал небольших городов в Малопольском воеводстве, их основные функции, а также попытаться выявить их воздействие на окружающую среду. Для осуществления так определенной цели, с помощью одного из таксономических методов, на основе подобранных переменных, рассчитали синтети- ческие показатели этого развития. Провели анализ транспортной доступности и рынка труда. Для определения функций анализируемых городов провели интервью по телефону с представителями городских управлений. Результаты проведенного изучения указывают большую дифференциацию потенциала обследуемых городов, значительные расхождения в транспортной доступности и значительные различия, связанные с потенциалом предлагаемого ими рынка труда. Небольшие города в Малой Польше по отношению к окружающей среде, в основном, выполняют торговую и рекреационную функцию, хотя возможности их воздействия на окружающую среду представ- ляются ничтожными. В самом плохом положении оказываются города, расположенные на периферии, которые в недостаточной степени используют свой потенциал разви- тия, причиной чего являются, в частности, плохая доступность и недостаточное использование местных ресурсов, напр. связанных со средой и культурой. Роль местных органов власти – поощрение сотрудничества разных субъектов для лучшего использования этих ресурсов.
Year
Pages
31-46
Physical description
Contributors
References
  • Domański B., Noworól A. (red.), (2010), Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
  • Heffner K., (2005), Małe miasta w rozwoju obszarów wiejskich, (in:) Heffner K. (red.), Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice.
  • Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020: region, miasta, obszary wiejskie (2010), document adopted by the Ministry of Regional Development on 13 July, Warszawa.
  • Polityka miejska województwa małopolskiego (2013), Małopolskie Studia Regionalne 1/27/2013, Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
  • Stasiak A. (red.) (1994), Podstawowe węzły układu osadniczego Polski, Biuletyn KPZK PAN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b495e4f-bef2-43ce-ae14-ed0f292740d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.