PL EN


2018 | 1(53) | 47-57
Article title

Relacje partnerskie jako czynnik warunkujący współpracę w strukturach sieciowych

Authors
Content
Title variants
EN
Partnership as a factor conditioning cooperation within network structures
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia zagadnienie relacji partnerskich dokonujących się między podmiotami tworzącymi porozumienia typu klastrowego oraz założenia koncepcji „potrójnej heliksy” - w aspekcie praktycznej przydatności tego modelu. Cele empiryczne koncentrują się na zbadaniu relacji zachodzących między przedsiębiorstwami (uczestnikami klastrów) a jednostkami samorządu terytorialnego, jak również barier, ograniczających współpracę między tymi dwoma środowiskami. Zaprezentowane wnioski są krótką syntezą badań empirycznych w omawianym przez autora obszarze badawczym. Większość konkluzji można odnieść do wszystkich regionów kraju. Ich adresatami mogą być: podmioty biznesowe, koordynatorzy klastrów, jak również władze publiczne kreujące politykę klastrową na poziomie regionalnym, lokalnym czy krajowym.
EN
The article presents the issue of partnership relations between entities creating cluster-type agreements and the assumption of the concept of "triple helix" - in the aspect of practical usefulness of this model. Empirical goals focus on the analysis of relationships between enterprises (cluster participants) and local government units, as well as barriers limiting cooperation between these two environments. The presented conclusions are a short synthesis of empirical research in the research area discussed by the author. Most of the conclusions can be applied to all regions of the country. Their addressees may be: business entities, cluster coordinators as well as public authorities creating cluster policy at regional, local or national level.
Year
Issue
Pages
47-57
Physical description
Contributors
  • Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b4f3552-b1f6-416c-a475-c29fb4ff678b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.