PL EN


2016 | 38 | 51-63
Article title

Świętowanie niedzieli znakiem rozpoznawczym chrześcijan w perspektywie biblijnej teologii szabatu

Content
Title variants
EN
The Celebration of Sunday as a Distinguishing Mark of Christians in the Perspective of Biblical Theology of the Sabbath
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niedziela jest cotygodniowym świętem chrześcijan dla wspominania i celebracji zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jako dzień wolny od pracy stanowi okazję do odpoczynku, spotkań rodzinnych i zgromadzeń liturgicznych. Celem niedzieli jest przede wszystkim ożywianie i umacnianie opartej na wierze relacji z Bogiem i przenikanie nią codziennego życia. Chrześcijańskie świętowanie niedzieli bazuje na starotestamentowej teologii szabatu w interpretacji Jezusa. W myśl tej nauki niedziela urzeczywistnia szabat, wyrażając jego pełnię w perspektywie historii zbawienia zwieńczonej przez Jezusa Chrystusa i Jego dzieło. Jako taka niedziela jest dniem Boga i dniem dla człowieka. W tym dniu człowiek otwiera się na Boga i Jego działanie oraz na innych ludzi i ich potrzeby. Bóg dopełnia i błogosławi wówczas ludzkie dzieła. W niedzielę człowiek ma możliwość odpoczynku i radowania się z owoców swojej pracy oraz wyrażenia wiary, że wszystko kim jest i co ma, zawdzięcza Bogu.
EN
Sunday is the weekly feast of Christians, in which the resurrection of Jesus Christ is remembered and celebrated. As a holiday, it is an opportunity for rest, family gatherings and liturgical assemblies. The aim of Sunday is primarily to enliven and strengthen a relationship with God based on faith and to help that relationship to penetrate into everyday life. Christian celebration of Sunday is based on the Old Testament theology of the Sabbath as interpreted by Jesus. According to this teaching, Sunday fulils the Sabbath, expressing its fullness in the perspective of salvation history, crowned by Jesus Christ and His work. As such, Sunday is both God’s day and man’s, a day on which human beings open themselves to God and His work, and to other people and their needs. God completes and blesses human work. On Sunday, Christians have the opportunity torest and rejoice in the fruits of their work and to express their faith that all of who they are and what they have, they owe to God.
Year
Issue
38
Pages
51-63
Physical description
Contributors
 • Wydział Historyczny Uniwersytet Gdański
 • Gdańskie Seminarium Duchowne
References
 • Beilner, W., σάββατον, ου, τό sabaton Sabbat, Woche, w: Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, t. 3: παγιδεύω - ὠφέλιμοϛ, red. H. Balz - G. Schneider, Stuttgart 21992, s. 523-529.
 • Bovati, P., Il Libro del Deuteronomio (1-11), Roma 1994.
 • de Vaux, R., Ancient Israel. Its Life and Institutions, tł. J. McHugh, London 1994.
 • Döring, M., C. Plinii Caecilii Secundi, Epistolae, Freyberg 1843.
 • Durham, J.I., Exodus (Word Biblical Commentary; 3), Grand Rapids, Michigan 1987.
 • Giesen, H., Die Offenbarung des Johannes (Regensburger Neues Testament), Regensburg 1997.
 • Haag, E., tB’v; šabbāṯ, w: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, t. 7, red. G.J. Botterweck – H. Ringgren – H.-J. Fabry, Stuttgart 1993, s. 1047-1057.
 • Hamilton, V.P., tb;v’ (shābat) cease, desist, rest, w: Theological Wordbook of the Old Testament, t. 2, red. R. L Harris, Chicago 1980, s. 902-903.
 • Harrington, D.J., Revelation (Sacra Pagina Series; 16), Collegeville, Minnesota 1993.
 • Hartley, J.E., Genesis (Understanding the Bible. Commentary Series: Old Testament), Grand Rapids, Michigan 2012.
 • Hasel, G.F., Sabbath, w: The Anchor Yale Bible Dictionary, t. 5, red. D.N. Freedman, New York 1992, s. 847-856.
 • Hobbs, T.R., 2 Kings (Word Biblical Commentary; 13), Grand Rapids, Michigan 1985.
 • Jan Paweł II, List apostolski „Dies Domini” (https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_ letters/1998/documents/hf_jp-ii_apl_05071998_dies-domini.html [30.04.2016]).
 • Józef Flawiusz, Wojna Żydowska, tł. J. Radozycki, Poznań 1980.
 • Kaiser, W.C., Exodus, w: The Expositor’s Bible Commentary Revised Edition: Genesis-Leviticus, t. 1, red. T. Longman III and D.E. Garland, Grand Rapids, Michigan 2008, s. 333-562.
 • Koehler, L. – Baumgartner, W., Hebräisches und aramäisches Lexikon zum Alten Testament, t. 2, Leiden 31995.
 • Kürzinger, J., The Acts od the Apostles, t. 2 (New Testament for Spiritual Reading; 11), tł. z niem. S. Young – E. Young, New York 1981.
 • Longenecker, R.N., Acts, w: The Expositors Bible Commentary: Like–Acts, t. 10, red. T. Longman III – D.E. Garland, Grand Rapids, Michigan 2007, s. 665-1102.
 • Meek, T.J., The Sabbath in the Old Testament (Its Origin and Development), „Journal of Biblical Literature” 33/3 (1914), s. 201-212.
 • Meynet, R., I due decaloghi, legge di libertà (Es 20,2-17 & Dt 5,6-21), „Gregorianum” 81/4 (2000), s. 659-692.
 • Otto, E., Deuteronomium 1-11. Zweiter Teilband: 4,44-11,32 (Herders Theologischer Kommentar zum Alten Testament), Freiburg im Breisgau 2012.
 • Patterson, R.D. – Austel, H.J., 1 and 2 Kings, w: The Expositor’s Bible Commentary Revised Edition: 1 Samuel - 2 Kings, t. 3, red. T. Longman III – D.E. Garland, Grand Rapids, Michigan 2009, s. 615954.
 • Prudký, M., The Two Versions of the Sabbath-Commandment: Structural Similarities, w: Stimulation from Leiden Collected Communications to the XVIIIth Congress of the International Organisation for the Study of the Old Testament, Leiden 2004, red. H.M. Niemann – M. Augustin, Frankfurt am Main – Berlin – New York 2006, s. 239-255.
 • Robinson, G., The Idea of Rest in the Old Testament and the Search for the Basic Character of Sabbath, „Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft” 82 (1980), s. 32-42.
 • Sarna, N.M., Genesis (The JPS Torah Commentary; 1), Philadelphia, Pennsylvania, 1989.
 • Scharbert, J, Genesis 1-11 (Die Neue Echter Bibel. Altes Testament; 5), Würzburg 31990.
 • Stolz, F., tbv šbt aufhören, ruhen, w: Teologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, t. 2, red. E. Jenni - C. Westermann, Gütersloh 41993, s. 863-869.
 • Strubhann, M., Sabbat, w: Herders Neues Bibellexikon, red. F. Kogler, Freiburg - Basel - Wien 2008, s. 643-644.
 • Tigay, J.H., Deuteronomy (The JPS Torah Commentary; 5), Philadelphia, Pennsylvania 1996.
 • Vanni, U., L’Apocalisse: ermeneutica, esegesi, teologia (Supplementi alla Rivista Biblica; 17), Bologna 1988.
 • Wessel, W.W. – Strauss, M.L., Mark, w: The Expositor’s Bible Commentary Revised Edition: Matthew & Mark, t. 9, red. T. Longman III – D.E. Garland, Grand Rapids, Michigan 2010, s. 671-989.
 • Westermann, C., Genesis. Bd. I: Genesis 1-11. Teil 1: Gen 1-3 (Biblischer Kommentar. Altes Testament; I/1,1), Neukirchen-Vluyn 41999.
 • Wikenhauser, A., Die Apostelgeschichte (Regensburger Neues Testament; 5), Regensburg 31956.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b5ef9d3-1e74-437d-ae18-f0abc5c6887e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.