PL EN


2019 | 103(159) | 39-61
Article title

Ujawnianie obszarów i czynników ryzyka w sprawozdaniach z działalności spółek giełdowych – obserwacje wobec zmian regulacji prawnych

Content
Title variants
EN
Disclosure of risk areas and factors in the reports on the activities of listed companies – observations regarding changes in legal regulations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań empirycznych dotyczących zmian w zakresie ujawnień obszarów i czynników ryzyka, których można było oczekiwać w 2017 roku, na skutek istotnych zmian w prawie bilansowym odnoszących się do ujawnień. Prezentowane wyniki badań (ilościowych i jakościowych) są efektem analizy sprawozdań z działalności spółek giełdowych wliczanych do indeksu WIG30. W analizach materiału empirycznego wykorzystano podejście określane jako badania wydarzeń, tj. porównano zmianę ilościowego i jakościowego zakresu ujawnień przed (w 2016 r.) i po wprowadzeniu zmian ustawowych (w 2017 r.). Uzyskane wyniki badań wskazują na selektywne zwiększenie zakresu ujawnień czynników i obszarów ryzyka oraz wyraźne nasilenie retoryki ryzyka. Pozwalają uzmysłowić przy tym przede wszystkim wieloaspektowość i złożoność kwestii związanych z narracyjnymi ujawnieniami odnoszącymi się do ryzyka oraz specyficzne oddziaływanie zmian w regulacjach prawnych rachunkowości na powyższe ujawnienia w praktyce spółek giełdowych.
EN
The aim of the paper is to present the results of empirical research on the changes in the scope of risk disclosures, expected in the year 2017 as a result of significant changes in accounting regulations. The results of the research (qualitative and quantitative) are based on the analysis of reports on the activities (management commentaries) of the largest WIG30 listed companies. In the analysis of the collected empirical material, the event studies approach was used, i.e. the changes in the quantitative and qualitative scope of disclosures before (in 2016) and after the introduction of new regulations (in 2017) were compared. The research results indicate a selective increase in the scope of disclosures on risk areas and factors as well as a significant increase in the risk rhetoric. The conclusions from the research confirm the multidimensionality and complexity of phenomena related to narrative disclosures and the impact of legal regulations of accounting on the scope of risk disclosures in the listed companies’ reports.
Contributors
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Rachunkowości
author
  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b7071d5-2eae-4b1a-b080-0b103307422d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.